ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharp*, -sharp-

sharp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharp (adj.) แหลมคม See also: คม Syn. acute, sharpened, sharp-edged Ops. dull, blunt
sharp (adj.) ฉลาด See also: เฉียบแหลม Syn. clever, bright
sharp (adj.) ฉุนเฉียว See also: ฉุน, รุนแรง, ขุ่นเคือง
sharp (adj.) เผ็ดร้อน See also: รสเผ็ด, รสฉุน Syn. spicy, hot Ops. insipid
sharp (adj.) ฉับพลัน See also: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง Syn. acute
sharp (adj.) ชัดเจน See also: ชัด Syn. audible, visible
sharp (adj.) เฉียบขาด See also: ยอดเยี่ยม, ทันสมัย Syn. excellent, fine Ops. out-of-date
sharp (adj.) เสียดแทง See also: แสบแก้วหู, (เสียง) แหลม Syn. cutting, fierce, intense
sharp (adv.) ตรงเวลา See also: ตรงเผง, ตรง
sharp (n.) เครื่องมือที่แหลมคม (ทางการแพทย์)
sharp blow (n.) การตีอย่างแรง See also: การฟาดอย่างแรง Syn. sharp slap
sharp practice (idm.) ความคดโกง See also: การทำผิดกฎหมาย
sharp projection (n.) รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว
sharp projection (n.) ช่วงเวลาที่กำลังมึนเมา
sharp slap (n.) การตีอย่างแรง See also: การฟาดอย่างแรง Syn. sharp blow
sharp-cornered (adj.) เกี่ยวกับมุม See also: ซึ่งเป็นมุม
sharp-edged (adj.) แหลมคม See also: คม Syn. acute, sharpened Ops. dull, blunt
sharp-eyed (adj.) ตาไว See also: ตาคมกริบ, เฉียบแหลม Syn. eagle-eyed, keen-sighted
sharp-nosed (adj.) จมูกไว See also: ได้กลิ่นเร็ว
sharp-pointed (adj.) แหลม See also: ที่มีปลายแหลม
sharp-sighted (adj.) ซึ่งมีสายตาแหลมคม See also: ตาแหลม, ตาไว Syn. alert, attentive, aware
sharp-sighted (adj.) ซึ่งมีปัญญาเฉียบแหลม See also: หัวไว Syn. alert, attentive, aware
sharp-tongued (adj.) ปากจัด See also: ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, คมคาย, เจ้าคารม Syn. abusive, rude
sharp-witted (adj.) ปัญญาไว See also: เฉียบแหลม, ฉลาด, หัวไว Syn. bright, clever, smart Ops. dull, stupid
sharpen (vi.) คม See also: ฝนให้คม Syn. edge, grind Ops. flatten
sharpen (vt.) ทำให้คม See also: ฝนให้คม Syn. edge, grind Ops. flatten
sharpen (vt.) ปรับปรุงให้ดีขึ้น See also: ปรับปรุง, แก้ไข Syn. improve
sharpened (adj.) แหลมคม See also: คม Syn. acute, sharp-edged Ops. dull, blunt
sharper (n.) คนมีเล่ห์เหลี่ยม See also: คนหลอกลวง, นักต้มตุ๋น, นักพนัน Syn. fraud, shark, swindler
sharpie (sl.) คนฉลาด See also: คนเก่ง
sharpie (n.) เรือที่มีเสากระโดงเรือเดี่ยว
sharpie (n.) คนว่องไวมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนคล่องแคล่ว, คนหัวดี, นักหลอกลวง, นักต้มตุ๋น, คนเจ้าเล่ห์
sharply (adv.) อย่างแหลมคม
sharpness (n.) ความคมชัดของภาพ Ops. confusion, mixing
sharpness (n.) ความรุนแรง See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง Syn. asperity, unkindness, hardheartedness Ops. kindness, pity, softness
sharpness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. astuteness
sharpshoot (vi.) ยิง See also: ยิงปืน Syn. fire, explode
sharpshoot (vt.) ยิง See also: ยิงปืน Syn. fire, explode
sharpshooter (n.) นักแม่นปืน See also: มือปืน, เสือปืนไว, คนเชี่ยวชาญในการยิงปืน Syn. gunman, rifleman, shooter
English-Thai: HOPE Dictionary
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
sharp-angled(-แองเกิลดฺ) adj. มุมแหลม
sharp-nosedadj. จมูกไว,ได้กลิ่นเร็ว
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
sharp-witted(ชาร์พ'วิท'ทิด) adj. ปัญญาไว,เฉียบแหลม,เชาวน์ไว,เฉลียวฉลาด., See also: sharp-wittedly adv. sharp-wittedness n.
sharpen(ชาร์พ'เพิน) vt.,vi. ทำให้คม,ฝนให้คม,เพิ่ม,ทำให้รุนแรงขึ้น,กลายเป็นคม,ฉับพลัน., See also: sharpener n., Syn. edge,hone,strop
sharpshooter(ชาร์พ'ชูทเทอะ) n. นักแม่นปืน,มือปืน,ผู้เชี่ยวชาญในการยิงปืน,นักธุรกิจผู้มุ่งผลกำไรเร็ว., See also: sharpshooting n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sharp(adj) คม,แหลม,เฉียบแหลม,รุนแรง,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
sharpen(vi) แหลมขึ้น,เพิ่มขึ้น,รุนแรงขึ้น
sharpshooter(n) มือปืน,นักแม่นปืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sharp pulse; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sharp-crested weirsharp-crested weir, ฝายสันคม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเหนียด (v.) feel a sharp pain Syn. เสียด
ตาขวาง (v.) give a sharp and angry look See also: give harsh stare
ตาแหลม (v.) have sharp eyes
ตาไว (v.) has sharp eyes See also: has keen eyes
คม (adj.) sharp See also: razor-sharp Syn. แหลมคม Ops. ทื่อ
คมกริบ (adj.) sharp Ops. ทื่อ
คมกล้า (adj.) sharp See also: penetrating Syn. คม
คมคาย (adj.) sharp See also: witty, clever, sagacious, keen, smart Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม
ฉลาด (adj.) sharp See also: clever, shrewd Syn. คม Ops. ทื่อ, โง่
ฉลาด (adj.) sharp See also: witty, clever, sagacious, keen, smart Syn. เฉียบแหลม
ฉลาด (adj.) sharp See also: smart, clever, sagacious, shrewd Syn. ปราดเปรื่อง, หัวดี
ศิต (adj.) sharp Syn. คม, แหลม Ops. ทื่อ
หัวแหลม (adj.) sharp See also: smart, clever, sagacious, shrewd Syn. ฉลาด, ปราดเปรื่อง, หัวดี
เฉียบขาด (adj.) sharp See also: resolute, absolute, decisive Syn. เด็ดขาด
แหลมคม (adj.) sharp See also: clever, shrewd Syn. คม, ฉลาด Ops. ทื่อ, โง่
แหลมคม (adj.) sharp See also: razor-sharp Ops. ทื่อ
คม (n.) sharp edge (of a knife) See also: cutting edge Syn. คมมีด
คมมีด (n.) sharp edge (of a knife) See also: cutting edge
ของมีคม (n.) sharp weapon See also: knife, cutter
คมกริบ (adj.) sharp-eyed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At 6 o'clock sharp6 โมงตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing works! Not even a sharp pencil.งานไม่เดิน ถ้าไม่มีดินสอ
Keep their mind sharp and their dreams alive.เพื่อให้สมองไม่หยุดคิด และความฝันได้โลดแล่น
It must be very sharp and not tempered so it will break, like my knife broke.มันจะต้องคมชัดมาก และไม่ได้มีอารมณ์จึงจะทำลาย เหมือนมีดของฉันยากจน
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์
Teeth ground sharp and eyes glowing redผู้มีฟันแหลมคม และดวงตาเป็นสีแดง
Am I the only one that thinks this smacks of sharp practice of cheating?พ่อเป็นคนเดียวรึเปล่าที่คิดว่า การกระทำเช่นนี้เป็นการโกง
Look how sharp this guy is to figure that.เขาก็หัวแหลมสมเป็นคู่ปรับ
You look very sharp this evening, Andrew.เมื่อตอนเย็นนายเท่ห์จริงๆ
As time went by, he turned increasingly pale, and his eyes took on a sharp gleamเมื่อเวลาผ่านไป หน้าเขาซีดลง และตาของเขาส่องสว่าง
It takes a sharp eye for every detail, every little nuance.ต้องมีสายตาที่แหลมคม... สำหรับทุกรายละเอียด ทุกความแตกต่าง
Now, I need you to keep a sharp eye out, Gadget-mobile.ฉันต้องการให้นายเปิดตาที่เฉียบคมไว้ แก็ดเจ็ทโมไบล์
Um, that led me to a brief but disastrous affair with a sharp object.ทั้งหมดนั่นนำผมไปสู่ข้อสรุปของเืรื่องราวที่หายนะที่สุดด้วยการตัดสินที่เด็ดขาด

sharp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, 鑯] awl; sharp iron point
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
[bā, ㄅㄚ, 叭] denote a sound or sharp noise (gunfire etc)
[chán, ㄔㄢˊ, 鑱] sharp instrument for digging
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, 狼井] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes
利刃[lì rèn, ㄌㄧˋ ㄖㄣˋ, 利刃] sharp blade
利剑[lì jiàn, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 利剑 / 利劍] sharp sword
尖锐批评[jiān ruì pī píng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ, 尖锐批评 / 尖銳批評] sharp criticism
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 清脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆
猛增[měng zēng, ㄇㄥˇ ㄗㄥ, 猛增] sharp increase; rapid growth
轻脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 轻脆 / 輕脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 清脆|清脆
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
[zú, ㄗㄨˊ, 镞 / 鏃] arrowhead; sharp
[è, ㄜˋ, 锷 / 鍔] blade edge; sharp
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, 分明] clearly demarcated; sharply contoured
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
截然[jié rán, ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ, 截然] completely; sharply (differing)
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
猛跌[měng diē, ㄇㄥˇ ㄉㄧㄝ, 猛跌] drop sharply (e.g. stock prices)
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, 棱角 / 稜角] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner
贫嘴薄舌[pín zuǐ bó shé, ㄆㄧㄣˊ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄛˊ ㄕㄜˊ, 贫嘴薄舌 / 貧嘴薄舌] garrulous and sharp-tongued
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
敏锐[mǐn ruì, ㄇㄧㄣˇ ㄖㄨㄟˋ, 敏锐 / 敏銳] keen; sharp; acute
卷笔刀[juǎn bǐ dāo, ㄐㄩㄢˇ ㄅㄧˇ ㄉㄠ, 卷笔刀 / 卷筆刀] pencil sharpener
机警[jī jǐng, ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ, 机警 / 機警] perceptive; astute; sharp; sharp-witted; vigilant; alert
[jiān, ㄐㄧㄢ, 尖] point (of needle); sharp; shrewd; pointed
磨砺[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, 磨砺 / 磨礪] to sharpen on grindstone; to improve oneself by practice
[cōng, ㄘㄨㄥ, 聪 / 聰] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute
擦亮眼睛[cā liàng yǎn jīng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, 擦亮眼睛] remove the scales from one's eyes; sharpen one's vigilance
[lǜ, ㄌㄩˋ, 嵂] rise sharply; to tower
暴涨[bào zhǎng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˇ, 暴涨 / 暴漲] rise suddenly and sharply
[yǎn, ㄧㄢˇ, 剡] sharp
尖尖[jiān jiān, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄢ, 尖尖] sharp; pointed
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, 尖锐 / 尖銳] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.)
犀利[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, 犀利] sharp; incisive; penetrating
[lì, ㄌㄧˋ, 悧] smooth; active; clever; sharp
文具[wén jù, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ, 文具] stationery; item of stationery (pen, pencil, eraser, pencil sharpener etc)
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 利害] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce
[gàng, ㄍㄤˋ, 杠 / 槓] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife)

sharp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
シャープ[, sha-pu] (adj-na,n) (1) sharp; (2) hash sign; # sign; (3) (abbr) (See シャープペンシル) automatic pencil; (4) Sharp (company); (P)
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.)
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
一隻眼[いっせきがん, issekigan] (n) sharp eye; critical eye; discerning eye; an opinion
厳探[げんたん, gentan] (n,vs) strict search; sharp lookout
口が悪い[くちがわるい, kuchigawarui] (exp,adj-i) (See 口の悪い) sarcastic; having a sharp (nasty) tongue
奸計;姦計[かんけい, kankei] (n) trick; evil design; sharp practice; sharp practise
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp
手が切れる[てがきれる, tegakireru] (exp,v1) (1) to break off with (e.g. one's lover); (2) to be sharp enough to cut one's skin (of a new banknote, etc.)
捨て台詞;捨てゼリフ[すてぜりふ(捨て台詞);すてゼリフ(捨てゼリフ), sutezerifu ( sute serifu ); sute zerifu ( sute zerifu )] (n) sharp parting remark; parting threat
暴騰[ぼうとう, boutou] (n,vs) sudden rise; sharp rise; boom; skyrocketing; (P)
甲走った[かんばしった, kanbashitta] (adj-f) shrill; high-pitched; sharp
画然;劃然[かくぜん, kakuzen] (n,adj-t,adv-to) distinct; clear-cut; sharp
目ざとい;目敏い[めざとい, mezatoi] (adj-i) (1) sharp sighted; (2) easily awakened
稜角[りょうかく, ryoukaku] (n) (1) corner; sharp corner; (2) {math} dihedral angle
突き立つ[つきたつ, tsukitatsu] (v5t) to pierce through; to stand (of something sharp or pointy); to thrust (up)
耳が早い;耳が速い[みみがはやい, mimigahayai] (exp) (See 耳の早い) being quick-eared; having sharp ears
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P)
遠耳[とおみみ, toomimi] (n) sharp hearing
鉈鎌[なたがま, natagama] (n) (uk) billhook; fascine knife; sickle-shaped tool with a sharp inner edge, halfway between a knife and an axe
鋒鋩[ほうぼう, houbou] (n) (1) the tip of an edged instrument; (2) sharp words; vicious character
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)
鋭い批判[するどいひはん, surudoihihan] (n) sharp criticism
鋭先形[えいせんけい, eisenkei] (adj-no) acuminate (i.e. sharp shape of leaf); apiculate
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish)
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish
エギーユ[, egi-yu] (n) aiguille (sharp rock peak) (fre
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark)
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member)
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby
シャープナー[, sha-puna-] (n) sharpener
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp

sharp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections FR: pointu
แฉก ๆ = แฉกๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections FR:
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาร์ป[TM] (Chāp ) EN: Sharp FR: Sharp
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
เฉียบ[adj.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd FR:
แก่กล้า[adj.] (kaēklā) EN: strong ; solid ; proficient ; acute ; sharp FR:
กะทันหัน[adj.] (kathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected ; sharp FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
เค็ม[adj.] (khem) EN: shrewd ; sharp ; sagacious FR: astucieux ; habile ; sagace
คม[n.] (khom) EN: cutting edge ; sharp edge FR: tranchant [m] ; côté tranchant [m]
คม[adj.] (khom) EN: sharp ; razor-sharp FR: coupant ; tranchant ; affilé ; aiguisé ; perçant ; aigu ; vif
คมชัด[adj.] (khomchat) EN: clear ; sharp FR: clair
โค้งอันตราย[n. exp.] (khōng antar) EN: sharp curve ; dangerous curve FR: virage dangereux [m] ; courbe dangereuse [f]
ของมีคม[n. exp.] (khøng mī kh) EN: sharp object [m] FR: objet coupant [m]
กิก ; กิ๊ก[X] (kik) EN: click ; [the short, sharp sound of two hard objects touching] FR: clic [m]
กระชากเชือก[v. exp.] (krachāk che) EN: jerk a rope ; give a sharp pull at the rope ; give a sharp tug at the rope FR:
กระเหนียด[v.] (kranīet) EN: feel a sharp pain FR:
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กรีด[adj.] (krīt) EN: shrill ; sharp ; piercing FR: strident ; perçant
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
แหลมคม[adj.] (laēm khom) EN: sharp ; razor-sharp FR: acéré
แหลมคม[adj.] (laēm khom) EN: sharp ; clever ; shrewd ; brilliant FR: astucieux
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
มุมแหลม[n. exp.] (mum laēm) EN: acute angle ; sharp angle FR: angle aigu [m] ; angle fermé [m]
ปากเก่ง[v. exp.] (pāk keng) EN: be a sharp talker ; talk a great deal FR:
ปัญญาแก่กล้า[n. exp.] (panyā kaēkl) EN: sharp intelligence ; acute intelligence FR:
ภาษาซีชาร์ป[TM] (phāsā Sī ch) EN: C# language ; C# ; C Sharp language FR: langage C# [m] : langage C Sharp [m]
เผ็ด [adj.] (phet) EN: sharp ; heated ; pungent FR:
พูดกระทบ[v. exp.] (phūt kratho) EN: make disparaging remarks ; cast aspersions (on) ; have a sharp tongue FR:
พูดตอดเล็กตอดน้อย[v. exp.] (phūt tøt le) EN: snipe at ; make cutting remarks ; have a sharp tongue FR:
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: sharp ; piercing ; stabbing FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
เปรื่อง[adj.] (prēuang) EN: expert ; knowledgeable ; sharp FR: érudit
โรคกลัวของแหลม[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: aichmophobia ; morbid fear of sharp or pointed objects FR:
รสเข้มข้น[n. exp.] (rot khemkho) EN: sharp taste FR:
รสแหลม[n. exp.] (rot laēm) EN: sharp taste ; strong taste FR: goût accentué [m]
ศาต[adj.] (sāt) EN: sharp FR:
ซีชาร์ป[n. prop.] (Sī Chāp) EN: C# ; C Sharp FR: C# [m] ; C Sharp [m]

sharp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
messerscharf {adj}razor sharp
scharfsichtig; scharfäugig {adj} | am scharfsichtigstensharp sighted | most sharp sighted
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Bachstachelschwanz {m} [ornith.]Sharp-tailed Streamcreeper
Borneofroschmaul {n} [ornith.]Sharpe's Frogmouth
Falschspieler {m}cardsharp; cardsharper
Heftigkeit {f}sharpness
Doppelkreuz-Zeichen {n}number sign; sharp; hash
scharf {adj} | schärfer | am schärfstensharp | sharper | sharpest
scharfsinnig {adj} | scharfsinniger | am scharfsinnigstensharp-witted | more sharp-witted | most sharp-witted
Braunbruströtel {m} [ornith.]Sharpe's Akelat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharp
Back to top