ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sound*, -sound-

sound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sound (n.) เสียง Syn. noise, resonance, tone
sound (n.) ระยะที่ได้ยินได้
sound (vi.) ดูเหมือนว่า Syn. appear, appear to be, seem
sound (vi.) เกิดเสียง Syn. echo, resound
sound (vt.) ทำให้เกิดเสียง Syn. echo, resound
sound (adj.) ที่ไม่เสียหาย See also: ซึ่งไม่บุบสลาย, ซึ่งอยู่ในสภาพดี Syn. unimpaired, flawless
sound (adj.) แข็งแรง Syn. well, healthy
sound (vi.) วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง Syn. fathom, gauge, mark
sound (vt.) วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง Syn. fathom, gauge, mark
sound barrier (n.) กำแพงกั้นเสียง
sound board (n.) ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟัง See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง เช่นไวโอลิน, เปียโน
sound board (n.) ตัวแทนความคิดของผู้อื่น
sound judgment (n.) เหตุผล Syn. reason
sound like (vt.) ดูเหมือน Syn. look like, be like, seem like
sound mind (n.) การมีสุขภาพจิตที่ดี Syn. healthy mind, wholesome outlook
sound of surf (n.) เสียงคลื่นยักษ์
sound off (phrv.) ส่งเสียงให้สัญญาณ
sound out (phrv.) ถามความเห็นของ Syn. feel out
sound transmitter (n.) เครื่องขยายเสียง See also: ไมโครโฟน, ไมค์ Syn. loundspeaker, amplifier
sound wave (n.) คลื่นเสียง
sound wave (n.) คลื่นเสียง
sound-making (n.) การออกเสียง
sound-minded (adj.) ซึ่งมีสุขภาพจิตดี See also: ปกติ, สมบูรณ์ Syn. sane, normal, right-minded
soundalike (n.) คนที่มีเสียงร้องเพลงเหมือนคนดัง
soundboard (n.) ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟังเช่น ในไวโอลิน See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง Syn. sounding board
soundboard (n.) ตัวแทนความคิดของผู้อื่น Syn. sounding board
sounder (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดเสียง See also: ผู้ทำให้เกิดเสียง
sounder (n.) เครื่องรับสัญญาณโทรเลข
sounder (n.) เครื่องวัดความลึก See also: ผู้วัดความลึก
sounding (adj.) ซึ่งทำให้เกิดเสียง See also: ซึ่งส่งเสียงก้อง
sounding board (n.) ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟัง See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง เช่นไวโอลิน, เปียโน Syn. sound board
sounding board (n.) ตัวแทนความคิดของผู้อื่น Syn. sound board
sounding line (n.) เชือกผูกเครื่องถ่วง
soundings (n.) ความลึกของน้ำที่วัดได้
soundings (n.) บริเวณน้ำที่สามารถวัดความลึกได้ด้วยสายถ่วงน้ำหนัก
soundless (adj.) เงียบ See also: ซึ่งไม่มีเสียง, ไร้เสียง Syn. silent, inaudible
soundly (adv.) โดยสมบูรณ์ See also: อย่างสมบูรณ์, เต็มที่ Syn. firmly
soundness (n.) ความปกติ Syn. resonableness, saneness, normalcy Ops. madness, insanity
soundproof (vt.) ทำให้กันเสียง
soundproof (adj.) ที่ป้องกันเสียงได้ Syn. silent, soundless
English-Thai: HOPE Dictionary
sound(เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt.
sound cardแผ่นวงจรเสียงหมายถึง แผ่นวงจรที่สามารถเพิ่มเข้าไปในฮาร์ดแวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถมีเสียงได้
sounding balloonn. ลูกบอลลูนตรวจสอบอากาศที่สูง
sounding leadn. ตะกั่วหรือเครื่องถ่วงอื่น ๆ ที่ติดกับสายเชือกหรือลวดเพื่อหยั่งความลึก
sounding linen. สายเชือกหรือลวดที่ผูกตะกั่วหรือเครื่องถ่วงตอนปลายเพื่อหยั่งความลึก
soundless(เซานดฺ'ลิส) adj. ไม่มีเสียง,ปลอดเสียง,เงียบ,สงบ,ลึกมาก,สุดที่จะหยั่งถึง,ล้ำลึก., See also: soundlessness n., Syn. silent
soundproofadj. เสียงไม่สามารถผ่านได้,กันเสียง.vt. ทำให้กันเสียง,ไม่ให้เสียงผ่าน, See also: soundproofing n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sound(adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์
sounder(n) เครื่องวัดความลึกของน้ำ,ผู้ส่งเสียง
soundless(adj) ลึกจนหยั่งไม่ได้,เงียบ,สงบ,ไม่มีเสียง
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sound๑. เสียง๒. เครื่องแยงตรวจ๓. หยั่ง๔. แข็งแรง (ร่างกาย), ปรกติ (จิตใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound cardแผ่นวงจรเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sounding in damagesการฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soundเสียง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Sound wavesคลื่นเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soundproofingการกันเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครืด (adv.) onomatopoeia from the sound of dragging heavy thing
ติ๋ง (adv.) onomatopoeia from the sound of dropping water See also: sound of dropping water Syn. ติ๋งๆ
ติ๋งๆ (adv.) onomatopoeia from the sound of dropping water See also: sound of dropping water
ปุ (adv.) onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance
ลูกคอ (n.) clucking sound from the throat
หวือ (adv.) from the sound of chips or splinters flying past the ear
หวือ (adv.) from the sound of chips or splinters flying past the ear
อ้วก (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงราก, เสียงอาเจียน
ฮุยเลฮุย (adv.) the sound of utterance of beating time
เปรี้ยงปร้าง (adv.) onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion
เผละ (adv.) onomatopoeia from the sound when soft substance falling
เว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity Syn. โว้ย
เสียงราก (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงอาเจียน
เสียงอาเจียน (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงราก
เหมียว (adv.) onomatopoeia from the mewing sound of a cat Syn. เหมียวๆ
เหมียวๆ (adv.) onomatopoeia from the mewing sound of a cat
แง (adv.) onomatopoeia of the sound of the crying children Syn. แงๆ, งอแง
แงๆ (adv.) onomatopoeia of the sound of the crying children Syn. งอแง
แจะ (int.) onomatopoeia from the sound of chewing
โกรง (adv.) onomatopoeia from the sound of being crushed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But you sound so sadแต่คุณฟังดูเศร้ามาก
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
That sounds like more pressureฟังดูเหมือนกดดันมากนะ
That sounds like a lot of funนั่นฟังดูน่าสนุกมาก
It sounds like you're quite differentฟังดูเหมือนคุณค่อนข้างแตกต่าง
It sounds like it's raining all year long in your countryฟังดูเหมือนฝนตกตลอดทั้งปีในประเทศของคุณ
Wow, that sounds like a really complicatedว้าว ฟังดูยุ่งยากจริงๆ
That sounds very niceฟังดูเข้าทีนะ
It sounds like I'm being jealousฟังเหมือนกับว่าฉันกำลังหึงอยู่
It sounds lonelyฟังดูอ้างว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You sound like you met my brother-in-law once.คุณเสียงเหมือนที่คุณได้พบกับพี่ชายในกฎหมายของฉันเมื่อ
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
I know that's a hard sound for you to get...{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าเป็นเรื่องยาก เสียงสำหรับคุณที่จะได้รับ ...
As I read them over this morning, they sound so much like my own eulogy... that I've decided to let my mother publish them privately after I'm dead.{\cHFFFFFF}เมื่อผมอ่านพวกเขาในช่วงเช้าวันนี้ พวกเขาเสียงมากเช่นความชื่นชมยินดีของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ที่ฉันได้ตัดสินใจที่จะให้แม่ของฉัน เผยแพร่เอกชนหลังจากที่ฉันตาย
This is beginning to sound like a...นี้เป็นจุดเริ่มต้น เสียงเหมือน ...
That sound is either a warning or a directional device, I don't know which.โดยการใช้เสียงนั่น ดีหรือร้ายมันเป็นสัญญาณเตือน หรืออุปกรณ์นําทางบางอย่าง
His sound has gone out unto all the lands and His light unto the end of the world.พระองค์ทรงล้มล้างโลกเเห่งบาปใบเก่า สร้างโลกขึ้นใหม่ จวบจนวาระสุดท้ายของโลก
We'll never get that fat sound again without more horns.พวกเราจะไม่ได้เสียงใหญ่อีกครั้งโดยปราศจากแตร
What do you say we have a sound check?คุณจะว่ายังไง พวกเราจะมีการทดสอบเสียงไหม
You sound like my mother.ฟังเหมือนแม่ของผมเลย.
How about another double, golden oldie, twin-spin sound sandwich from KLAM in Portland?เอาไปเบิ้ลเลยเป็นไง โกลเด็นโอลดี้ ทวิน-สปิน ซาวด์ แซนด์วิช จาก เค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์?

sound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sōu, ㄙㄡ, 飕 / 颼] blow (as of wind); sound of wind
[gū, ㄍㄨ, 呱] crying sound of child
[wā, ㄨㄚ, 哇] sound of child's crying
[dāng, ㄉㄤ, 铛 / 鐺] clank; clang; sound of metal
[kài, ㄎㄞˋ, 欬] cough; sound of laughter
枪声[qiāng shēng, ㄑㄧㄤ ㄕㄥ, 枪声 / 槍聲] crack; sound of a shot
[bā, ㄅㄚ, 叭] denote a sound or sharp noise (gunfire etc)
丁零当啷[dīng ling dāng lāng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥ˙ ㄉㄤ ㄌㄤ, 丁零当啷 / 丁零當啷] ding-a-ling; onomat. for sound of bell
尾音[wěi yīn, ㄨㄟˇ , 尾音] final sound of a syllable; rhyme (e.g. in European languages)
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 潀] gather; flow into (water); sound of waters flowing together
[hāi, ㄏㄞ, 咍] (interj.); happy; sound of laughter
[hāi, ㄏㄞ, 咳] sound of sighing
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ, 砧骨] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone
[áo, ㄠˊ, 嗷] loud clamor; the sound of wailing
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不易之论 / 不易之論] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument
套问[tào wèn, ㄊㄠˋ ㄨㄣˋ, 套问 / 套問] to sound sb out; to find out by tactful indirect questioning
影音[yǐng yīn, ˇ , 影音] recorded media (CD and DVD); sound and movies
风声[fēng shēng, ㄈㄥ ㄕㄥ, 风声 / 風聲] rumor; talk; news; information; sound of the wind; teaching
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 喤] sobbing; sound of bell
动静[dòng jìng, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, 动静 / 動靜] sound of activity or people talking; news of activity
呼呼[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 呼呼] sound of wind blowing
咆哮[páo xiào, ㄆㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 咆哮] sound of waves crashing
咕咕叫[gū gū jiào, ㄍㄨ ㄍㄨ ㄐㄧㄠˋ, 咕咕叫] sound made by an empty stomach
[mī, ㄇㄧ, 咪] sound to call cat
哇哇[wā wā, ㄨㄚ ㄨㄚ, 哇哇] sound of crying
声卡[shēng kǎ, ㄕㄥ ㄎㄚˇ, 声卡 / 聲卡] sound card
音频设备[yīn pín shè bèi, ㄆㄧㄣˊ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 音频设备 / 音頻設備] sound card; audio card (computer)
声波[shēng bō, ㄕㄥ ㄅㄛ, 声波 / 聲波] sound wave
音波[yīn bō, ㄅㄛ, 音波] sound wave
音响[yīn xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, 音响 / 音響] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater)
语声[yǔ shēng, ㄩˇ ㄕㄥ, 语声 / 語聲] spoken language; sound of speaking
喉鸣[hóu míng, ㄏㄡˊ ㄇㄧㄥˊ, 喉鸣 / 喉鳴] throat sound such as choking, donkey's bray etc
良材[liáng cái, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄞˊ, 良材] good timber; sound material; fig. able person; sound chap
音色[yīn sè, ㄙㄜˋ, 音色] tone; timbre; sound color
音质[yīn zhì, ㄓˋ, 音质 / 音質] tone; sound quality; timbre
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, 安然无恙 / 安然無恙] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase)
空谷足音[kōng gǔ zú yīn, ㄎㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ , 空谷足音] sound of footsteps in an empty valley (成语 saw); a rare occurrence; That's sth you don't often hear!
音量[yīn liàng, ㄌㄧㄤˋ, 音量] sound volume
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
[dā, ㄉㄚ, 咑] da! (sound used to move animals along)

sound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコースティックサウンド[, ako-suteikkusaundo] (n) acoustic sound
ウンウン;うんうん[, un'un ; un'un] (int) uh-huh; sound indicating agreement; grunting or groaning sound
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind)
かあかあ[, kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term)
がさごそ[, gasagoso] (n,adj-f) rustling sound
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.)
がたぴし[, gatapishi] (n,vs) rattle; rattling sound
ガチッと;がちっと[, gachitsu to ; gachitto] (adv) (on-mim) with a clashing or clanging sound
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
ぎいぎい;ぎーぎー[, giigii ; gi-gi-] (n) creak; squeak; rasping sound
ぎしぎし;ギシギシ[, gishigishi ; gishigishi] (n) creak; squeak; creaking sound
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
ぐうぐう[, guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound
ぐっすり[, gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P)
ぐぶぐぶ[, gubugubu] (n) sound of rinsing one's mouth
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
ゴトゴト;ごとごと[, gotogoto ; gotogoto] (adv,adv-to) (1) clop clop; rumble rumble; (2) sound of something being boiled
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
こん[, kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P)
サイケデリックサウンド[, saikederikkusaundo] (n) psychedelic sound
サウンドカード[, saundoka-do] (n) {comp} sound card
サウンドスカルプチャー[, saundosukarupucha-] (n) sound sculpture
サウンドスペクトログラフ[, saundosupekutorogurafu] (n) sound spectrograph
サウンドブラスタ[, saundoburasuta] (n) {comp} Sound Blaster
サウンドロゴ[, saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
ざぶりざぶり[, zaburizaburi] (adv-to) (on-mim) sound of living, moving water
ざわざわ[, zawazawa] (adv,n,vs) (on-mim) noisy; sound of people talking; (P)
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
シュポシュポ[, shuposhupo] (n) sound like a steam engine
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food)
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source
サウンドブラスタ[さうんどぶらすた, saundoburasuta] Sound Blaster
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range
デジタル音楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] digital sound file
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library
効果音[こうかおん, koukaon] sound effect(s)
警告音[けいこくおん, keikokuon] warning sound
[おん, on] sound
音波[おんぱ, onpa] sound wave
音源[おんげん, ongen] sound source
音質[おんしつ, onshitsu] sound quality
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
鳴く[なく, naku] Thai: (สัตว์)ส่งเสียงร้อง English: to make sound (animal)

sound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak FR:
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot FR: klaxonner
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to FR:
ดังขึ้น[v. exp.] (dang kheun) EN: ring out ; sound out ; blast FR: retentir ; résonner ; sonner
โดยสวัสดิภาพ[adv.] (dōi sawatdī) EN: safely ; safe and sound FR: en sécurité
ดูดปาก[v. exp.] (dūt pāk) EN: make a suckling sound ; plant a smooch ; give a smoochy kiss FR:
อึก ; อึ๊ก ; อึ๊ก ๆ = อึ๊กๆ[n.] (euk ; euk-e) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound FR:
ฟังดู[v. exp.] (fangdū) EN: sound FR: sembler
ฟังขึ้น[v. exp.] (fangkheun) EN: sound reasonable FR:
ฟังไม่ขึ้น [v. exp.] (fang mai kh) EN: sound unreasonable FR: ça ne tient pas debout
ฟี่ ; ฟี้[X] (fī) EN: sound of snoring ; zzzZZZzzz FR:
ฟอด[X] (føt) EN: kissing sound FR:
ฟู่[n.] (fū) EN: hissing sound ; blowing sound FR:
หะ[X] (ha) EN: [vocal sound used to coordinate physical exertion in a group] FR:
ฮือ ; ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū ; heū-h) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
ฮื่อ[interj.] (heū) EN: [growling sound of a dog] FR:
ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū-heū) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
หึ่ง[adj.] (heung) EN: with a whirring sound FR: bourdonnant
อินฟราซาวด์[n.] (infrāsāo) EN: infrasound ; low-frequency sound FR: infrason [m]
แจะ[interj.] (jae) EN: onomatopoeia from the sound of chewing FR:
จั้ก ๆ = จั้กๆ[onomat.] (jak-jak) EN: sound of heavy rain ; pattering sound FR: ploc
จ้อก ; จ้อก ๆ = จ้อกๆ[X] (jǿk ; jǿk-j) EN: gurgling sound FR: gargouillement [m]
จ๊อก ๆ = จ๊อกๆ[X] (jǿk-jǿk) EN: gurgling sound FR: gargouillement [m]
จุ๊บ[X] (jup) EN: sucking sound FR:
การบันทึกเสียง[n. exp.] (kān bantheu) EN: sound recording FR: prise de son [f]
กรรแสง[v.] (kansaēng) EN: sound FR:
การสั่นพ้องของเสียง[n. exp.] (kān san phø) EN: sound resonance FR:
เก็บ[n.] (kep) EN: quick-timed musical sound FR:
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
เข้ารอย[v.] (khaorøi) EN: make sense ; sound reasonable ; fall into place ; move in the right direction ; act in the right way FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
ขัดหู[v.] (khathū) EN: jar ; sound disagreeable FR:
ขยายเสียง[v.] (khayāi sīen) EN: amplify a sound FR: amplifier le son
คลื่นเสียง[n. exp.] (khleūn sīen) EN: sound wave ; audio wave FR: onde acoustique [f]
โขลก ๆ = โขลกๆ[n.] (khlōk-khlōk) EN: sound of coughing FR:
เครื่องเสียง[n. exp.] (khreūang sī) EN: sound system FR: sono [f] (fam.)
เครื่องวัดเสียง[n. exp.] (khreūangwat) EN: sound level meter FR:
เครื่องวิเคราะห์เสียง[n. exp.] (khreūang wi) EN: sound analyser ; voice spectrograph FR:
ครืน ; ครืน ๆ = ครืนๆ[n.] (khreūn ; kh) EN: rumbling ; sound of thunder FR:

sound ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schalldruck {m}acoustic pressure; sound pressure
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level
Ast {m} (im Holz) | gesunder, verwachsener Ast (im Holz)knot | sound knot
Dentallaut {m}dental sound
Klangtreue {f}fidelity of sound
Anlaut {m}initial sound
Zungenlaut {m}lingual sound
Wohllaut {m}melodious sound
Gaumenlaut {m}palatal sound
Präzisionsschallpegelmesser {m}precision sound level meter
ernst; ernsthaft; ernstlich; seriös; ernst zu nehmend {adj} | ernster | am ernstesten | seriös klingenserious | more serious | most serious | to sound serious
Schallgeschwindigkeit {f}sonic speed; speed of sound; sound velocity
Surround-Sound {m}surround sound
Velarlaut {m}velar sound
Schallpegel {m}sound level; sound volume
Echolot {n}echo-sounder; sounding
Gesundheit {f}soundness
Lot {n} [naut.]sounding line; lead line; shore lead
Körperschall {m}mechanical vibration; structure-borne sound; structure-borne noise
Betriebspeilung {f}operational sounding
Originalton {m} (Film)original soundtrack
Bezugspeilung {f}reference soundings
unzurechnungsfähig; geistesgestört {adj} | für unzurechnungsfähig erklären | für unzurechnungsfähig erklärt werden... of unsound mind | to certify insane | to be certified insane
Kratzen {n} (Geräusch)scrape (sound)
Klanganalyse {f}sound analysis
Klangsynthese {f}sound synthesis
Lautstärke {f}sound intensity
Saitenklang {m}sound of strings
Schallausbreitung {f}sound propagation
Schalldämmkulisse {f}sound trap
Schalldämmung {f}sound insulation; acoustic insulation
Schalldämpfer {m}sound absorber
Schalldämpfung {f}sound absorption
Schalldichte {f}sound density
Schalldruckpegel {m}sound pressure level
Schallmessung {f}sound ranging
Versuchsballon {m} [meteo.]sounding balloon
tonlos {adj} | tonloser | am tonlosestensoundless | more soundless | most soundless
Sund {m} [geogr.]sound
Ton {m}sound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sound
Back to top