ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scantly*, -scantly-

scantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scantly (adv.) อย่างขาดแคลน

scantly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knapp {adv}scantily; scantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scantly
Back to top