ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shaky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shaky*, -shaky-

shaky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shaky (adj.) สั่น See also: สั่นเทา, สั่นระริก, สั่นสะเทือน, ตัวสั่น Syn. quivery, trembling
English-Thai: HOPE Dictionary
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety
English-Thai: Nontri Dictionary
shaky(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,สั่นเทา,โอนเอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's fine. No, you were shaky on your landing. I give you a 9.2.ไม่เป็นไรค่ะ คุณดูขาสั่นนิดหน่อยตอนลง แต่ฉันให้คะแนน 9.2
I get shaky and start to lose my breath.ฉันมีสั่นและเริ่มต้นเพื่อสูญเสียลมหายใจของฉัน
Her Shaky Dance creates a stir*การเต้นของเธอสร้างกระแส... อย่างมาก*
How'd you think of the Shaky Dance?คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ การเต้นที่กำลังเป็นกระแสคะ
Shake, Shake, the Shaky Dance Synrome*เต้น เต้น เต้น เหมือนโรคติดต่อ*
Actually I don't remember. To be honest I'm very shaky on this point...ผมก็จำไม่ค่อยได้นะ อันที่จริงผมไม่ค่อยแน่ใจตรงส่วนนี้...
Your credibility is on a shaky ground.ความน่าเชื่อถือของคุณกำลังสั่นคลอน
Whether it was a broken vase... a leaky pipe... or a shaky banister,ไม่ว่ามันจะเป็นแจกันแตก ท่อน้ำรั่ว หรือราวบันไดเขย่า
I was a little shaky because of Seo Hyun, but she couldn't be more than just child's play.ฉันยังไม่หายเศร้าจากเรื่องโซฮยอน... เเต่ยังไง... ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นได้เเค่ของเล่นอยู่ดี
¶ And when he does his shaky rocking dance ¶ถ And when he does his shaky rocking dance ถ
You got a minute? Last time you came to me all shaky like this, you wanted to buy some V.นายมีเวลาสักนาทีไหม? ครั้งสุดท้ายที่นายมาหาฉัน กระวนกระวายแบบนี้
My primary reason for existence has abandoned me and, after today's events, the remains of the shaky ground that I walk on are about to go kaboom.เหตุผลแรกที่ผมควรหายตัวไป... ถูกละทิ้งไปแล้ว และหลังจากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นวันนี้

shaky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, 弥勒 / 彌勒] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha

shaky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady
乗車拒否[じょうしゃきょひ, joushakyohi] (n) refusing to allow a passenger on board a train or into a bus or taxi
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] (n) {comp} alternate recipient allowed
写経[しゃきょう, shakyou] (n,vs) hand-copied sutras; copying of a sutra
出社拒否症[しゅっしゃきょひしょう, shusshakyohishou] (n) physical reaction caused by a phobia about going to work
出雲大社教[いずもおおやしろきょう;いずもたいしゃきょう, izumoooyashirokyou ; izumotaishakyou] (n) Izumo Oyashiro-kyo (sect of Shinto); Izumo Taisha-kyo
前仏[ぜんぶつ, zenbutsu] (n) (1) {Buddh} Buddha prior to Gautama; (2) {Buddh} (See 後仏) Gautama Buddha; Shakyamuni
成道会[じょうどうえ, joudoue] (n) Bodhi Day; Buddhist holiday on December 8 to celebrate Shakyamuni's enlightenment
社共[しゃきょう, shakyou] (n) Social and Communist Parties
自動車教習所[じどうしゃきょうしゅうじょ, jidoushakyoushuujo] (n) driving school
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering
障害者教育[しょうがいしゃきょういく, shougaishakyouiku] (n) special education; education of the handicapped
騎射宮[きしゃきゅう, kishakyuu] (n) (obsc) (See 人馬宮) Sagittarius (9th zodiacal sign); the Archer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed

shaky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครือ[adj.] (khreūa) EN: shaking ; shaky ; trembling ; hoarse ; tremulous FR:
กระง่อนกระแง่น[adj.] (kra-ngǿnkra) EN: shaky ; unstable ; wobbly FR:
ง่อกแง่ก[adj.] (ngǿk-ngaek) EN: shaky ; tottering ; unsteady ; swaying ; wobbly FR:
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
โย้เย้[adj.] (yōyē) EN: unsteady ; shaky ; loose ; aslant FR:
ศากยะ[n. prop.] (Sākkaya ) EN: Shakya FR:
ศากย-[pref.] (Sākkaya- ) EN: Shakya FR:
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly FR:

shaky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlotterig; zittrig; zitterig {adj} | schlotteriger; zittriger | am schlotterigsten; am zittrigstenshaky | more shaky | most shaky
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger; wackliger | am wackeligsten; am wackligstenshaky | shakier | shakiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shaky
Back to top