ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spry*, -spry-

spry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spry (adj.) กระฉับกระเฉง See also: คล่องแคล่ว, ว่องไว Syn. active, nimble, agile, energetic
spryly (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา See also: อย่างร่าเริง, อย่างสนุกสนาน, อย่างเบิกบาน Syn. lively, vigorously
spryness (n.) ความสดชื่น See also: ความกระชุ่มกระชวย Syn. vigorousness Ops. fatigue, tireness, weakness
English-Thai: HOPE Dictionary
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active,nimble
English-Thai: Nontri Dictionary
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gotta keep it moving, Larry. I'm pretty spry for an old man.ฉั้นน่ะเป็นคนแก่ที่ว่องไวนะ
Still, you are pretty spry for an older fellow.นายเองก็ลีลาพริ้วไหวนะ สำหรับคนรุ่นพ่อ
You really are quite spry for a big man.นายดูกระฉับกระเฉงนะสำหรับคนตัวใหญ่

spry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaē) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ; astute ; agile ; spry ; skillful ; fluent ; experienced FR: habile ; adroit ; agile
กระปรี้กระเปร่า[adj.] (kraprīkrapr) EN: active ; lively ; spry ; energetic ; vigorous ; sprightly ; hale FR: vif ; énergique

spry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hurtig {adj}spry
hurtig {adv}spryly
rege; munter; lebhaft {adj} | reger; munterer; lebhafter | am regsten; am muntersten; am lebhaftestenspry | sprier | spriest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spry
Back to top