ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

selectee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *selectee*, -selectee-

selectee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
selectee (n.) ทหารเกณฑ์ Syn. draftee, recruit, soldier
English-Thai: HOPE Dictionary
selectee(ซีเลค'ที) n. ทหารเกณฑ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess that means that you're a selector, I'm a selectee and we can't...ฉันเดาว่าหมายถึง ที่คุณเลือกฉันแต่งตั้ง และเราไม่สามารถ
Selectors and selectees mingling around?คบกับศัตรู? เตอร์และมั่วสุมรอบ?

selectee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
応召兵[おうしょうへい, oushouhei] (n) conscript; draftee; selectee; inductee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า selectee
Back to top