ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

state

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *state*, -state-

state ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
state (n.) สภาพ See also: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม Syn. circumstance, situation
state (vt.) บอกกล่าว See also: แถลง, กล่าว
state firmly (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน Syn. affirm, express, give evidence of, reveal, show
stated (adj.) ซึ่งเปิดเผย See also: ซึ่งชี้ชัด, ซึ่งเป็นที่ทราบ, ซึ่งเป็นที่รับรู้ Syn. avowed, professed, self-confessed
stated (adj.) แต่ในนาม See also: เฉพาะชื่อ, มีแต่ชื่อ Syn. titular, mentioned Ops. real, genuine
statehood (n.) การเป็นมลรัฐ
statehouse (n.) อาคารรัฐสภาของมลรัฐ
stateless (n.) ไร้สัญชาติ
stately (adj.) สง่าผ่าเผย See also: ภูมิฐาน Syn. dignified, noble, elegant
stately (adj.) โอ่อ่า See also: ใหญ่โต Syn. majestic, grand
statement (n.) แถลงการณ์ See also: คำแถลง, ถ้อยแถลง Syn. declaration, remark, assertion
statesman (n.) รัฐบุรุษ
statesmanlike (adj.) เหมือนรัฐบุรุษ
statesmanly (adv.) อย่างรัฐบุรุษ
statesmanship (n.) ความเป็นรัฐบุรุษ
English-Thai: HOPE Dictionary
state(สเทท) n. สภาพ,สถานการณ์,ฐานะ,ลักษณะ,อาการ,สภาพทางอารมณ์,อารมณ์,มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กิจการของรัฐ,กิจการปกครอง vt. กล่าว,แถลง,แจ้ง,กำหนด,สาธยาย,สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,เกี่ยวกับราชการ,เกี่ยวกับพิธี,เกี่ยวกับรัฐ
stated(สเท'ทิด) adj. กำหนดไว้,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,แถลงไว้,ประกาศไว้,ยอมรับ,เป็นทางการ
statehood(สเทท'ฮูด) n. ความเป็นมลรัฐ,สถานภาพที่เป็นมลรัฐ
statehouse(สเทท'เฮาซฺ) n. อาคารรัฐสภาของมลรัฐ,เมืองหลวงของมลรัฐ
stateless(สเทท'ลิส) adj. ไร้สัญชาติ
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic,elegant,slow
statement(สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน., Syn. assertion
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
English-Thai: Nontri Dictionary
state(adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
state๑. รัฐ, ประเทศ๒. สถานะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stated ageอายุที่แจ้งไว้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statelessผู้ไร้สัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statementข้อความสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statesmanรัฐบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stateสถานะของสาร, ความเป็นอยู่ของสารนั้น ๆ มีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stated valueมูลค่าที่กำหนด [การบัญชี]
Stateless personsคนไร้รัฐ [TU Subject Heading]
Statementงบ, ใบแจ้งยอด [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงสภาพ (v.) be in a state of See also: be in a good condition of
ตะวันอ้อมข้าว (v.) the state that the sun is rising in the southeast and setting in the southwest in the winter time
ทรงสภาพ (v.) be in a state of See also: be in a good condition of Syn. คงสภาพ
มโหระทึก (n.) metal drum used in state ceremonies See also: ceremonial kettledrum
ร.ฟ.ล. (n.) Royal State Railways Syn. รถไฟหลวง
รถไฟหลวง (n.) Royal State Railways
รฟท. (n.) The State Railway of Thailand Syn. การรถไฟแห่งประเทศไทย
รัตนบัลลังก์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์, วัชรอาสน์
วัชรอาสน์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์
วิญญูภาพ (n.) condition of attaining the state of normal understanding See also: attaining a realm of a person with breadth of vision
สกอ. (n.) Office of the State Attorney Commission
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ (n.) Office of the State Attorney Commission Syn. สกอ.
เรือขนาน (n.) parallel state barge
ไม้ตายขาน (n.) the trees die in standing state for the whole row See also: row of dead wood-tree
มลรัฐ (n.) state See also: province Syn. รัฐ
รัฐ (n.) state See also: country, nation, territory, realm, kingdom, land Syn. แว่นแคว้น, บ้านเมือง, ประเทศ
สถานะ (n.) state See also: condition, situation
สภาพ (n.) state See also: condition, plight, predicament Syn. ภาวะ
สภาพการณ์ (n.) state See also: condition Syn. ภาวะ, สถานการณ์, สภาพ
สภาวะ (n.) state See also: condition Syn. ภาวะ, สถานการณ์, สภาพ, สภาพการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด
It's a normal state of affairs with him.มันเป็นสภาวะปกติของกิจการกับเขา
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย
I think we can assume the boy ran out in a state of panic, having just killed his father.ผมคิดว่าเราสามารถสมมติเด็กวิ่งออกมาในสถานะของความหวาดกลัวที่มีเพียงแค่ฆ่าพ่อของเขา
All right. I'll be in touch with the eventh Fleet and the State Department.{\cHFFFFFF}ก็ดี I'll be in touch with the eventh Fleet and the State Department.
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
Wanted in 15 counties of this state the condemned standing before us...มีประกาศจับจาก 15 เขตในรัฐนี้... ...ผู้ต้องหาที่ยืนตรงหน้าเรา...
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า
Gentlemen, affairs of state must take precedent over the affairs of state.ผมต้องไปปฎิบัติภารกิจต่อ
Welcome to the base. State your business.ยินดีต้อนรับสู่ฐาน แจ้งธุระของเธอมา
I wanna go AP and UPI. I want to get on the state wire services.ผมอยากได้สํานักข่าวเอพีกับยูพีไอ เเล้วกระจายข่าวทั่วประเทศ
I've got an offer from the state school of ballet in Geneva.ฉันมีงานรอที่ โรงเรียนบัลเล่ต์ของรัฐที เจนีวา.

state ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, 哈里发 / 哈里發] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿皮亚 / 阿皮亞] Apia, capital of the Independent State of Samoa
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
[fǔ, ㄈㄨˇ, 簠] basket used in state worship
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 中央电视台 / 中央電視臺] CCTV (Chinese state television)
央视[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, 央视 / 央視] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電視|中央电视
中央集权[zhōng yāng jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 中央集权 / 中央集權] centralized state power
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
中国国家船舶公司[zhōng guó guó jiā chuán bó gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国国家船舶公司 / 中國國家船舶公司] China State Shipbuilding Corporation (CSSC)
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, 情况 / 情況] circumstances; state of affairs; situation
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 康科德] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire
神志[shén zhì, ㄕㄣˊ ㄓˋ, 神志] consciousness; state of mind; compos mentis
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 国情 / 國情] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union
大夫[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, 大夫] doctor; minister of state (in pre-Han states)
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ˊ, 东吴 / 東吳] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权
利权[lì quán, ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, 利权 / 利權] economic rights (e.g. of a state monopoly)
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 政通人和] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people
纽约帝国大厦[Niǔ yuē dì guó dà shà, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, 纽约帝国大厦 / 紐約帝國大廈] Empire State Building
外交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 外交大臣] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, 佛朗哥] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
官费[guān fèi, ㄍㄨㄢ ㄈㄟˋ, 官费 / 官費] government funded; paid by state stipend
官办[guān bàn, ㄍㄨㄢ ㄅㄢˋ, 官办 / 官辦] government run; state enterprise
州长[zhōu zhǎng, ㄓㄡ ㄓㄤˇ, 州长 / 州長] governor (of a province or colony); US state governor
国家一级保护[Guó jiā yī jí bǎo hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄧ ㄐㄧˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 国家一级保护 / 國家一級保護] Grade One State protected (species)
心肠[xīn cháng, ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 心肠 / 心腸] heart; intention; state of mind; mood
基辛格[Jī xīn gé, ㄐㄧ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, 基辛格] Henry Kissinger (1923-), US academic and politician, Secretary of State 1973-1977
希尔[Xī ěr, ㄒㄧ ㄦˇ, 希尔 / 希爾] Hill (name); Christopher Hill, US undersecretary of state of East Asian affairs
吴国[Wú guó, ˊ ㄍㄨㄛˊ, 吴国 / 吳國] Wu state (in south China, in different historical periods); Wu state 220-280, founded by Sun Quan 孫權|孙权 the southernmost of the three Kingdoms
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, 伊萨卡 / 伊薩卡] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔
周文王[Zhōu Wén Wáng, ㄓㄡ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, 周文王] King Wen of Zhou state (c. 1152-1056 BC), reigned c. 1099–1056 BC as king of Zhou state, leading figure in building the subsequent Western Zhou dynasty, father of King Wu of Zhou 周武王 the first Zhou dynasty king
国务委员[guó wù wěi yuán, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 国务委员 / 國務委員] member of State Council (in China)
心神[xīn shén, ㄒㄧㄣ ㄕㄣˊ, 心神] mind; state of mind; attention; (Chinese medicine) psychic constitution
神魂[shén hún, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ, 神魂] mind; state of mind (often abnormal)
墒情[shāng qíng, ㄕㄤ ㄑㄧㄥˊ, 墒情] the state of moisture in the soil (and whether it can support a crop)
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, 剑拔弩张 / 劍拔弩張] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn
土邦[tǔ bāng, ㄊㄨˇ ㄅㄤ, 土邦] native state (term used by British Colonial power to refer to independent states of India or Africa)

state ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァチカン市国[ヴァチカンしこく, vachikan shikoku] (n) Vatican City State
エンパイアステートビル[, enpaiasute-tobiru] (n) Empire State Building
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue
シュタージ[, shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
テロ支援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism
テロ支援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs
ドツボ;どつぼ[, dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P)
ノーウェイト;ノーウエイト[, no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) {comp} no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei
ばむ[, bamu] (suf,v5m) (See 黄ばむ,汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.)
ヒステリシス[, hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.)
ビンバー[, binba-] (n) (1) (See ビンベスト,貧乏) someone whose state is slightly poorer than regular poverty; (2) 2nd degree poverty
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P)
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk
一般教書[いっぱんきょうしょ, ippankyousho] (n) State of the Union message
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] (n) {comp} unstable state; metastable state; quasistable state
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
中止の体[ちゅうしのてい, chuushinotei] (n) state of standstill
中間国[ちゅうかんこく, chuukankoku] (n) buffer state
中陰[ちゅういん, chuuin] (n) (in Buddhism) state (or period) of intermediate existence (bardo) between one's death and rebirth (in Japan, 49 days)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
事態(P);事体[じたい, jitai] (n) (often with a negative connotation) situation; (present) state of affairs; circumstances; (P)
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n,vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly
体たらく;為体[ていたらく, teitaraku] (n) state of affairs; predicament
価電子状態[かでんしじょうたい, kadenshijoutai] (n) valence state
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period)
前癌状態[ぜんがんじょうたい, zenganjoutai] (n) precancerous state; premalignant state
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful
右近の橘[うこんのたちばな, ukonnotachibana] (n) (See 紫宸殿,左近の桜) tachibana tree west of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace)
国家主権[こっかしゅけん, kokkashuken] (n) state sovereignty; national sovereignty
国家独占[こっかどくせん, kokkadokusen] (n) state monopoly
国家社会主義[こっかしゃかいしゅぎ, kokkashakaishugi] (n) (1) state socialism; (2) national socialism
国政を司る[こくせいをつかさどる, kokuseiwotsukasadoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state
坩堝と化す[るつぼとかす, rutsubotokasu] (exp,v5s) to turn into a state of feverish mood
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state
ポロジ状態要素[ポロジじょうたいようそ, poroji joutaiyouso] topology state element
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state
未知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state
状態遷移[じょうたいせんい, joutaisen'i] state change, state transition
状態遷移図[じょうたいせんいず, joutaisen'izu] state change diagram
研究展望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state
走査状態リスト[そうさじょうたいリスト, sousajoutai risuto] traversal state list
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement
ステートメント[すてーとめんと, sute-tomento] statement
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no)
命令文[めいれいぶん, meireibun] imperative sentence, statement
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement
基本文[きほんぶん, kihonbun] basic statement
基本状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status
実行不能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] nonexecutable statement
実行文[じっこうぶん, jikkoubun] executable statement
復元[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state)
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR)
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement
文内要素[ぶんないようそ, bunnaiyouso] statement entity
最新の技術を結集した[さいしんのぎじゅつをけっしゅうした, saishinnogijutsuwokesshuushita] state-of-the-art
次の実行文[つぎのじっこうぶん, tsuginojikkoubun] next executable statement
無条件文[むじょうけんぶん, mujoukenbun] imperative statement, unconditional statement
算術命令[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] arithmetic instruction, arithmetic statement
算術文[さんじゅつぶん, sanjutsubun] arithmetic statement
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement
継続文[けいぞくぶん, keizokubun] continued statement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
述べる[のべる, noberu] Thai: กล่าว English: to state

state ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายภูมิ[n.] (abāiyaphūm) EN: state of misery FR:
ไอซิส[n. prop.] (Aisit = Ais) EN: ISIS (Islamic State of Iraq and Greater Syria) FR:
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner FR: état de santé [m] ; état [m] ; condition [f] ; condition de santé [f]
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อาชญากรรมรัฐ[n. exp.] (ātchayākam ) EN: state crime FR:
บ้านเมือง[n.] (bānmeūang) EN: country ; state ; nation FR: nation [f] ; État [m] ; pays [m] ; royaume [m]
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ[n. exp.] (bansat wisā) EN: State Holding Company FR:
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanni) EN: state of being husband and wife in the past life FR:
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ฌาน[u] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation ; Jhana FR: contemplation [f] ; extase [f] ; méditation [f]
ดำรัส[v.] (damrat) EN: say ; state FR:
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality FR:
ฟังก์ชันสถานะ[n. exp.] (fangchan sa) EN: state function ; function of state FR: fonction d'état [f]
เจ้าหน้าที่ของรัฐ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: state official ; government officer FR:
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government ; the four ministries in the ancient government; FR:
เจตสิก[n.] (jēttasik = ) EN: mental ; mental state ; mental activities ; mentality ; mental concomitants ; mental factors ; adjuncts of consciousness ; mental adjuncts ; mental coefficients FR:
จินตภาพ[n.] (jintaphāp) EN: image ; dream ; mental picture ; mental image ; state of mind ; vision FR: rêve [m] ; pensée [f]
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts ; state of consciousness FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
กามภพ[n.] (kāmmaphop) EN: places of sensuality ; the World of the sensual ones ; state of pleasure-seeking ; sphere of existence dominated by sensual pleasures FR:
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ; รถไฟไทย[org.] (Kān Rotfai ) EN: State railway of Thailand (SRT) FR: Société nationale des chemins de fer thaïlandais (SRT) [f]
คำขวัญประจำชาติ[n. exp.] (khamkhwan p) EN: state motto FR: devise nationale [f]
คณะกรรมการกฤษฎีกา [org.] (Khanakammak) EN: Council of State FR: Conseil d'État [m]
คางเหลือง[adj. (loc.)] (khāngleūang) EN: moribund ; mortally ill ; in a sorry state FR:
เข้าฌาน[v.] (khaochān) EN: be in a trance ; be lost in meditation ; be in a state of deep meditation ; go into a meditative trance FR:
ขาดความสงบ[adj.] (khāt khwām ) EN: in a state of unrest ; restive ; unpeaceful FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ของหลวง[n. exp.] (khønglūang) EN: state property ; public property FR:
คงสภาพ[v. exp.] (khong saphā) EN: preserve ; be in a state of FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
แคว้น[n.] (khwaēn) EN: country ; nation ; state ; region ; territory ; land FR: pays [m] ; région [f] ; territoire [m] ; État [m]
ความคืบหน้า[n.] (khwām kheūp) EN: progress ; state of things ; present state of affairs ; headway FR: état d'avancement [m] ; progression [f] ; avancées [fpl] ; progrès [mpl]
ความลับของรัฐ[n. exp.] (khwām lap k) EN: State secret FR: secret d'État [m]
กิจการแผ่นดิน[n. exp.] (kitjakān ph) EN: state business ; state affairs FR:
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
ก๊ก[n.] (kok) EN: nation ; state ; country FR: nation [f]

state ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggregatzustand {m}aggregate state
Agrarstaat {m}agrarian state
Angstzustand {m}anxiety state
Antwortzustand {m}answer state
Aus-Zustand {m}off state
Stadtstaat {m}city state
Rechtsstaat {m} (mit Verfassung)constitutional state
Ruhezustand {m}dormant state; resting state
Umweltminister {m}Environment Secretary; Secretary of State for the Environment [Br.]
Ausführungsstand {m}execution state
Bauordnungsrecht {n}Federal State Building Order
Gestapo {f}; Geheime Staatspolizei [hist.]Gestapo; Secret State Police
Golfstaat {n} [geogr.]Gulf State
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance
Inselstaat {m}insular state
Geisteszustand {m}mental state
Staatsminister {m}minister of state
Vielvölkerstaat {m}multinational state
Anliegerstaat {m}neighboring state; bordering (border) state; riparian state
Anrainerstaat {m}ordering state; adjacent state
Wachkoma {n} [med.]persistent vegetative state
Polizeistaat {m}police state
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state
Urzustand {m}primitive state
Rohzustand {n}raw state; unfinished state
Staatsräson {f}reason of state
Schurkenstaat {m} [pol.]rogue state
Satellitenstaat {m}satellite state
Wirtschaftsminister {m}Secretary of State for Trade and Industry; Trade and Industry Secretary [Br.]
Festkörper {m}solid state
Entwicklungsstand {m}stage of development; state of development
Kenntnisstand {m}state of knowledge; state of information
Dauerzustand {m}; stationärer Zustandsteady state
Fließgleichgewicht {n}steady state
Dauerleistung {f}steady state
Wartezustand {m}waiting state
angrenzend; anstoßend; benachbart {adj} | benachbarte Staatenadjoining | adjoining states
Nachlassverwaltung {f}administration of estates
Jahresabschluss {m}annual financial statement
Matrixbilanz {f}articulation statement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า state
Back to top