ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

southland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *southland*, -southland-

southland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
southland (n.) บริเวณตอนใต้
southland (n.) ตอนใต้ของประเทศ See also: บริเวณทางใต้, ที่ดินทางใต้
southlander (n.) คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Birch, this is Tony Forrest at Southland mercedes.คุณบริด ผมโทนี่ ฟอร์เรสท์ จากเซาท์แลนด์เมอร์เซเดสเบนซ์
THIS IS JOHN BROWN WITH YOUR KMPA TRAFFIC REPORT. STAY TUNED FOR SOUTHLAND SPORTS,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับ ข่าวกีฬาอีกสักครู่
The Green Hornet and his masked accomplice stirred up trouble in the southland today.กรีนฮอร์เนตกับคู่ซี้ สวมหน้ากากอาละวาดในเขตใต้อีกครั้ง
Southland University Hospital.- โรงพยาบาล ม.เซาท์แลนด์
Southland University Hospital. I can transfer your son there.โรงพยาบาล ม.เซาท์แลนด์ ผมย้ายลูกชายของคุณ ไปที่นั่นได้
"Southland student slain."นักศึกษาทางใต้ถูกฆ่าอย่างทารุณ
And the heat wave continues to be the top story in the Southland, with temperatures expected to top 105 degrees, and excessive heat...และคลื่นความร้อนยังคงเป็น เรื่องเด่นในเซ้าท์แลนด์ คาดว่าอุณหภูมิจะแตะ 105 องศา และความร้อนที่มากเกินไป...
A bizarre situation this afternoon in the Southland.สถานการณ์ประหลาด บ่ายวันนี้ที่เซาท์แลนด์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า southland
Back to top