ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squabble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squabble*, -squabble-

squabble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squabble (n.) การทะเลาะกัน See also: การโต้เถียง, การต่อล้อต่อเถียง Syn. argument, dispute, quarrel
squabble (vi.) ทะเลาะกัน See also: โต้เถียง, ต่อล้อต่อเถียง Syn. argue, dipute, quarrel
squabble about (phrv.) โต้เถียงเกี่ยวกับ Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over
squabble over (phrv.) โต้เถียงเกี่ยวกับ Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over
squabble with (phrv.) ทะเลาะกับ See also: โต้เถียงกับ Syn. argue against, argue with, quarrel with, row with
English-Thai: HOPE Dictionary
squabble(สควอบ'เบิล) vi.,n. (การ) ทะเลาะ,เถียงกัน,มีปากเสียงกัน,ต่อล้อต่อเถียง, Syn. dispute,wrangle
English-Thai: Nontri Dictionary
squabble(n) การต่อล้อต่อเถียง,การทะเลาะกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This squabble soon grows beyond these two men and engulfs all of physics.มันจะเปิดออกจะมีผลต่อวิธีการ อย่างที่เรารับรู้จักรวาล
This is a family squabble that could 'cause your cousin his career.ที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานของลูกพี่ลูกน้องคุณ
Some squabble over Hooke and his discovery about light.ไปอย่างสมบูรณ์เป็นชิ้นมากกว่านั้น และได้รับการซ่อนตัวอยู่ ในเคมบริดจ์นับตั้งแต่
We squabbled about it until we got back to barracks.เราสองคนทะเลาะกัน จนมาถึงค่ายทหาร
You get to excuse yourself from petty neighborhood squabbles.คุณต้องขอตัวคุณออกมาจากการทะเลาะกันของเพื่อนบ้านที่น่าสงสาร
But what family doesn't have its squabbles?แต่ครอบครัวไหนบ้างล่ะที่ไม่มีการทะเลาะกัน ครอบครัว?
The pregraduation squabble?ถ้างั้นก็ไม่ต้องรอฉันนะ ดี แล้วเธอทั้งสองคนล่ะ ? ก็ จากทุกคนในนี้แล้ว
Girls, no need to squabble.สาวๆจ๊ะ ไม่เห็นจะต้องทะเลาะแย่งกันเลย
No time for squabbles.ไม่มีเวลาเถียงกันแล้ว
No time to squabble, Troy.ไม่มีเวลาเถียงกัน ทรอย
These picayune squabbles got a way of turning deadly.เรื่องทะเลาะเล็กน้อย อาจกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายได้
I've been going through the victim's computer and looking for any online threats or squabbles.ฉันเจาะเข้าไปใน คอมพิวเตอร์ของเหยื่อ เพื่อหาข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อขัดแย้ง

squabble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P)

squabble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl FR:
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute FR: querelle [f] ; dispute [f]
ง่องแง่ง[v.] (ngǿng-ngaen) EN: quibble (over a petty matter) ; bicker ; squabble FR: se disputer ; se quereller
ปากเสียง[v.] (pāksīeng) EN: quarrel ; dispute ; squabble ; argument FR:
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khāro) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords FR: se heurter
เป็นปากเสียง[v. exp.] (penpāksīeng) EN: have an argument ; squabble ; quarrel FR:
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēn) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat FR:
ต่อปากหลากคำ[v.] (tøpāklākkha) EN: argue (with) ; squabble (with) ; have a spat ; have an altercation FR:
ต่อปากต่อคำ[v.] (tøpāktøkham) EN: argue (with) ; squabble (with) ; have a spat ; have an altercation FR:
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully FR: se disputer ; se quereller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squabble
Back to top