ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stagger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stagger*, -stagger-

stagger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stagger (vi.) เซ See also: เอียง, โซเซ, โงนเงน Syn. reel, totter, sway
stagger (vt.) ทำให้สะดุด See also: ทำให้โซเซ Syn. stumble, sway
stagger (vt.) ทำให้ลังเล See also: ทำให้สงสัย, ทำให้งงงวย Syn. astonish, amaze, stun
stagger (n.) การเซ See also: การโซเซ, การส่าย, การเอียง Syn. lurch, totter
stagger about (phrv.) เดินโซเซ See also: ส่ายไปมา Syn. stagger around
stagger around (phrv.) เดินโซเซ See also: ส่ายไปมา Syn. stagger about
English-Thai: HOPE Dictionary
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
English-Thai: Nontri Dictionary
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
staggered intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะสลับฟันปลา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโซกระเซ (v.) stagger See also: limp, hobble, dodder Syn. โซเซ
ขะเย้อแขย่ง (v.) stagger See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble Syn. เก้ๆ กังๆ
ซวนเซ (v.) stagger See also: dodder Syn. ซวดเซ, โซเซ, โคลงเคลง, เซ, โงนเงน, โอนเอน
ยักแย่ยักยัน (v.) stagger See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง
เซ (v.) stagger See also: dodder Syn. ซวดเซ, โซเซ, โคลงเคลง, โงนเงน, โอนเอน
เซ (adv.) stagger See also: sway, totter, wobble, reel Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, โยก, โงนเงน Ops. กระชุ่มกระชวย
เซถลา (v.) stagger See also: reel, sag, totter
เดินตุปัดตุเป๋ (v.) stagger See also: totter Syn. เดินโซซัดโซเซ Ops. เดินตรงรี่
เดินโซซัดโซเซ (v.) stagger See also: totter Syn. เดินตุปัดตุเป๋ Ops. เดินตรงรี่
เดินโซเซ (v.) stagger See also: totter Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋ Ops. เดินตรงรี่
เอียง (v.) stagger See also: hobble, totter Syn. กระโซกระเซ, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน
โซเซ (v.) stagger See also: hobble, totter Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน
โผเผ (adv.) stagger See also: sway, totter, wobble, reel Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, โยก, เซ, โงนเงน Ops. กระชุ่มกระชวย
โยก (adv.) stagger See also: sway, totter, wobble, reel Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, เซ, โงนเงน Ops. กระชุ่มกระชวย
เอียง (adv.) staggeringly See also: hobblingly, totteringly Syn. กระโซกระเซ, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน
โซเซ (adv.) staggeringly See also: hobblingly, totteringly Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A Bloody Mary first thing, a bite at the King's Head, couple at The Little Princess, stagger back here and bang...ไป บัลดี้แมรี่ ก่อนเลย แล้วก็ไปต่อที่ คิงส์เฮด แล้วก็อีกซักพักที่ ลิเติ้ล ปริ๊นเซส แล้วก็กลับมาซัดเหล้าที่นี่ต่อ
How do you know he didn't stagger off somewhere and... you know, drop dead in the pool?คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เดินโซเซออกไปเรื่อยแล้วก็.. แบบว่าตกไปในสระน่ะ?
You stagger to your car and then you start it all over again the next day.คุณเดินโซเซกลับไปที่รถ และทำมันอีกครั้ง ในวันต่อไป
But not the same amount of time, or it'll look like a pattern. Stagger it.แต่ไม่ใช่เวลาเดียวหลายคน จะดูแบบแผนไป ค่อยๆย่อง
But vary it so the stagger doesn't look like a pattern.ย่องให้แตกต่างหน่อย เหมือนไม่ใช่แบบแผน
Should be plenty of room for six sleeping bags, if we stagger them.คงมีห้องพอให้ถุงนอนหกที่นะ ถ้าเราจะไปเมาหน่อย
So we're gonna stagger the performances so that each and every one of you has a lot of time to dance with your dates.เราจะทำให้การแสดง ดูตื่นตาตื่นใจ และพวกนายแต่ละคน
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง
In that country, under that system, staggering.ในประเทศนั้น ภายใต้ระบบการปกครองแบบนั้น น่าทึ่งมาก
My continent, Africa, is staggering...ทวีปแอฟริกาของฉัน กำลังง่อนแง่น
Yeah, there were kids staggering around drunk... puking in the gutter, and then i saw some girls running around topless.ใช่ มีพวกเด็ก ๆ ยืนดื่มกันมั่วไปหมด อ้วกใส่ท่อน้ำ แล้วผมก็เห็นเด็กผู้หญิงบางคนวิ่งไปทั่วโดยไม่ใส่ท่อนบน
New staggered lunch schedule. Dude.ตารางพักเที่ยงใหม่ไง

stagger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
分期[fēn qī, ㄈㄣ ㄑㄧ, 分期] by stages; staggered; step by step
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, 哩溜歪斜] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, 歪歪扭扭] crooked; not straight; staggering from side to side
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 踉] stagger; sway from side to side
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, 跄 / 蹌] stagger; sway from side to side
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, 蹒跚 / 蹣跚] stagger; stumble; totter

stagger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P)
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P)
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly
大虎[おおどら, oodora] (n) (1) big tiger; (2) drinker; staggering drunkard
時差出勤[じさしゅっきん, jisashukkin] (n) staggered work hours
暈倒病[うんとうびょう, untoubyou] (n) vertigo; staggers
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers)
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P)
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P)
目が飛び出る[めがとびでる, megatobideru] (exp,v1) eye-popping; staggering
目の玉が飛び出る[めのたまがとびでる, menotamagatobideru] (exp,v1) eye-popping; staggering
違い棚;違棚[ちがいだな, chigaidana] (n) set of staggered shelves
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait

stagger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินซวน[v. exp.] (doēn sūan) EN: stagger ; lean FR:
เดินตุปัดตุเป๋[v. exp.] (doēn tupatt) EN: stagger along FR:
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate FR: vaciller ; branler
กระโซกระเซ[X] (krasōkrasē) EN: stagger FR:
ง่องแง่ง[v.] (ngǿng-ngaen) EN: totter ; be unsteady ; stagger FR:
ง่องแง่ง[adv.] (ngǿng-ngaen) EN: lamely ; limpingly ; slowly ; with a stagger FR:
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter FR: chanceler ; tituber
ซวน[v.] (sūan) EN: stagger ; lean FR:
ซวนเซ[v.] (sūansē) EN: stagger ; reel FR:
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter FR: tituber ; chanceler
กระย่องกระแย่ง[adj.] (krayǿngkray) EN: reeling ; tottering ; moving with difficulty ; staggering ; limping FR:
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly FR: en chancelant ; en titubant
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng =) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely FR:

stagger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staffelpreis {m}stagger price; fluctuate price

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stagger
Back to top