ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

select

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *select*, -select-

select ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
select (vt.) คัดเลือก See also: เลือก, คัด, เลือกสรร, สรรหา Syn. choose, decide for, elect, pick
select (adj.) ดีเลิศ See also: ดีที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, คุณภาพสูง Syn. first-class, exclusive, privileged, superior
select (adj.) ซึ่งได้รับการคัดเลือก See also: ซึ่งผ่านการเลือกสรร Syn. chosen, picked
select as (phrv.) เลือกให้เป็น See also: เลือกเป็น Syn. choose as, choose for, select for
select for (phrv.) เลือกให้เป็น See also: เลือกเป็น Syn. choose as, choose for, select as
select from (phrv.) เลือกจาก Syn. choose from
selected (adj.) ที่ได้รับแต่งตั้ง See also: ได้รับแต่งตั้ง, ที่ได้รับการแต่งตั้ง Syn. chosen, delegated
selected (adj.) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ Syn. chosen
selected (adj.) ที่มีคุณภาพสูง Syn. prime, superior, excellent
selectee (n.) ทหารเกณฑ์ Syn. draftee, recruit, soldier
selection (n.) การคัดเลือก See also: การสรรหา, การเลือกสรร, การคัดสรร, การเลือกเฟ้น Syn. choice, choosing, election, determination
selection (n.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก See also: สิ่งที่ถูกเลือก, ของที่คัดเลือกมาอย่างดี, บทหรือตอนในหนังสือที่เลือกมา Syn. choice, excerpts, pickings, preference
selection (n.) ตัวเลือก See also: รายการให้เลือก Syn. choice, assortment, range, list
selective (adj.) ซึ่งเลือกเฟ้น See also: ซึ่งคัดเลือก
selective (adj.) ซึ่งเลือกเฟ้น See also: ซึ่งคัดเลือกอย่างระมัดระวัง, ช่างเลือก Syn. careful, choosy, discerning, discriminating
selectively (adv.) อย่างเลือกเฟ้น
selectness (n.) การเลือกเฟ้น See also: การคัดเลือก
English-Thai: HOPE Dictionary
select(ซีเลคทฺ') vt. เลือก,เลือกเฟ้น,คัด,คัดเลือก,เลือกสรร,สรรหา. adj. ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้ว,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นหัวกะทิ., See also: selectly adv. selectness n. selector n. -S.choose,chosen,choice
selectee(ซีเลค'ที) n. ทหารเกณฑ์
selection(ซีเลค'เชิน) n. การเลือก,การคัดเลือก,สิ่งที่ได้รับเลือก, Syn. election,discrimination
selective(ซีเลค'ทิฟ) adj. เกี่ยวกับการเลือก (โดยเฉพาะที่พิถีพิถันเกินไป) ., See also: selectiveness n. - S. choosy
English-Thai: Nontri Dictionary
select(adj) ชั้นหนึ่ง,ได้คัดเลือกแล้ว,ชั้นหัวกะทิ
selection(n) การเลือก,การเลือกสรร,การคัดเลือก,การเลือกเฟ้น,สิ่งที่เลือก
selective(adj) เกี่ยวกับการคัดเลือก,เกี่ยวกับการเลือกเฟ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
selectเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
selectionการคัดเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selective examinationการสอบคัดเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selection and appointmentการคัดเลือกและการแต่งตั้ง [TU Subject Heading]
Selective absorptionการเลือกดูดกลืน [อุตุนิยมวิทยา]
selectively permeable membraneเยื่อเลือกผ่าน, ดู differentially permeable membrane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัด (v.) select See also: pick, choose, assort Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, เลือกเฟ้น
วิจิน (v.) select See also: choose, collect, pick up, keep Syn. เก็บ, คัดเลือก
เฟ้น (v.) select See also: choose, pick out Syn. เฟ้นหา, เลือกเฟ้น, คัดเลือก
เลือกสรร (v.) select See also: pick out, choose, assort, cull from Syn. คัดเลือก, เลือกเฟ้น
เลือกเฟ้น (v.) select See also: pick, choose, assort, elect Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, เฟ้นหา
เผื่อเลือก (v.) reserve for selection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์
It was for him that I sent it. I did not select you, he did.มันเป็นสำหรับเขาที่ผมได้ส่งไป ผมไม่ได้เลือกคุณเขาได้
If, in fact, that occurs, it would mean... he is one of the select few... who has been in every Wrestlemania... all seven of them...นั่นหมายความว่า.. ..เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คน.. ..ที่อยู่ในทุกสมรภูมิของเวสท์มาเนีย..
Our job was to select someone to speak for everybody.งานของเราคือการเลือก คนที่จะพูดให้ทุกคน
All that remains is to select the most compatible candidate.ซึ่งส่วนใหญ่มักจะออกมาเป็นเด้กพิการ
Please select your preferred article of clothing.เลือกเอาแบบที่ชอบเลย
Press this 'TV' button, and then select Channel 4...กดลงไปตรงปุ่ม "เปิด" แล้วก็... เลือกที่ช่อง 4...
'TV', then select Channel 4...แล้วค่อยกดไปที่เลข 4
Power on, press 'TV', then select Channel 4!เปิดเครื่อง ให้กด "เปิด" แล้วค่อยกดเลข 4!
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals sixteen female, seven male, to rebuild Zion.จากนั้นคุณจะต้องเลือกบุคคลมาจำนวน 23 ราย หญิง 16 ชาย 7 เพื่อสร้างไซออนขึ้นใหม่
Even here, I am a Select Member, so my scores were pretty good, you know.จนถึงตอนนี้ ฉันได้เป็นสมาชิกที่ถูกเลือก ดังนั้น คะแนนของฉันจึงค่อนข้างดี เธอรู้รึปล่าว

select ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔取[bá qǔ, ㄅㄚˊ ㄑㄩˇ, 拔取] to pick out; to select and recruit; to pluck; to pull
采择[cǎi zé, ㄘㄞˇ ㄗㄜˊ, 采择 / 採擇] select and adopt
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
编选[biān xuǎn, ㄅㄧㄢ ㄒㄩㄢˇ, 编选 / 編選] select and edit; compile
编录[biān lù, ㄅㄧㄢ ㄌㄨˋ, 编录 / 編錄] to select and edict; to edit extracts
选用[xuǎn yòng, ㄒㄩㄢˇ ㄩㄥˋ, 选用 / 選用] to choose for some purpose; to select and use
提拔[tí bá, ㄊㄧˊ ㄅㄚˊ, 提拔] to promote to a higher job; to select for promotion
择定[zé dìng, ㄗㄜˊ ㄉㄧㄥˋ, 择定 / 擇定] select (a date)
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 遴] surname Lin; select for appointment
集子[jí zi, ㄐㄧˊ ㄗ˙, 集子] anthology; selected writing
[juān, ㄐㄩㄢ, 涓] brook; to select; surname Juan
挑选[tiāo xuǎn, ㄊㄧㄠ ㄒㄩㄢˇ, 挑选 / 挑選] choose; select
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 铨 / 銓] estimate; select
翻拣[fān jiǎn, ㄈㄢ ㄐㄧㄢˇ, 翻拣 / 翻揀] to browse and select; to glance through and check
自然选择[zì rán xuǎn zé, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, 自然选择 / 自然選擇] natural selection
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out
[zhí, ㄓˊ, 摭] pick up; to select
[bá, ㄅㄚˊ, 拔] pull up; pull out; select; promote
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 擢] pull out; select
摘译[zhāi yì, ㄓㄞ ㄧˋ, 摘译 / 摘譯] quoted (from); translation of selected passages
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 抡 / 掄] select
[mào, ㄇㄠˋ, 芼] select; vegetables
选入[xuǎn rù, ㄒㄩㄢˇ ㄖㄨˋ, 选入 / 選入] selected (for admission); elected
选举人[xuǎn jǔ rén, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄖㄣˊ, 选举人 / 選舉人] selector; chooser
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.

select ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーブルセレクト[, ke-buruserekuto] (n) {comp} cable select
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
拾い出す[ひろいだす, hiroidasu] (v5s,vt) to single out; to select
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P)
選ばれし者;撰ばれし者;択ばれし者[えらばれしもの, erabareshimono] (n) the chosen one; the chosen ones; the select few
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] (n) {comp} entry-information-selection
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef)
クラスセレクタ[, kurasuserekuta] (n) {comp} class selector
クローン選択説[クローンせんたくせつ, kuro-n sentakusetsu] (n) clonal selection theory
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] (n) {comp} jumper selectable
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] (adj-na) {comp} switch-selectable
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA
セッションセレクタ[, sesshonserekuta] (n) {comp} session selector
セレクション[, serekushon] (n) selection; (P)
セレクションマッチ[, serekushonmacchi] (n) selection match
セレクタ[, serekuta] (n) selector
セレクタチャネル[, serekutachaneru] (n) {comp} selector channel
チョイス[, choisu] (n,vs) choice; selection
ナチュラルセレクション[, nachuraruserekushon] (n) natural selection
ピックアップ[, pikkuappu] (n,vs) pick-up; choice or selection; picking out (from a larger list)
ポートフォリオセレクション[, po-toforioserekushon] (n) portfolio selection
マニュアルシフト;マニュアル・シフト[, manyuarushifuto ; manyuaru . shifuto] (n) (See オートマチックシフト) manual transmission (gear selection done by hand)
一粒選り[ひとつぶえり;ひとつぶより, hitotsubueri ; hitotsubuyori] (n) careful selection
一通り揃う[ひととおりそろう, hitotoorisorou] (exp,v5u) to have the (full, general) selection available; to have (a lineup) from A to Z; to have the full array of
参照[さんしょう, sanshou] (n,vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P)
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] (n) {comp} frequency selective fading
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate
対象範囲[たいしょうはんい, taishouhan'i] (n) scope; coverage; selected range
差別関税[さべつかんぜい, sabetsukanzei] (n) differential duties; selective taxation
当選[とうせん, tousen] (n,vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P)
応召兵[おうしょうへい, oushouhei] (n) conscript; draftee; selectee; inductee
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection
抄本[しょうほん, shouhon] (n) excerpt; abridgment; book of selections; (P)
抜本[ばっぽん, bappon] (n) excerpt; selection
抜粋(P);抜萃;抜枠(iK)[ばっすい, bassui] (n,vs,adj-no) extract; excerpt; selection; (P)
抽出(P);捕出(iK)[ちゅうしゅつ, chuushutsu] (n,vs,adj-no) (1) extraction; abstraction; (2) selection (from a group); sampling; eduction; (P)
採択[さいたく, saitaku] (n,vs) adoption; selection; choice; (P)
採用選考[さいようせんこう, saiyousenkou] (n) employment screening; employment selection (for job applicants)
推奨文献目録[すいしょうぶんけんもくろく, suishoubunkenmokuroku] (n) selected bibliography
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セレクト[せれくと, serekuto] select (vs)
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select
高速セレクト[こうそくせれくと, kousokuserekuto] fast select
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an)
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel
セレクティング[せれくていんぐ, serekuteingu] selecting
偏向抄録[へんこうしょうろく, henkoushouroku] selective abstract, slanted abstract
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
文献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents
自動選択[じどうせんたく, jidousentaku] automatic selection
色選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection
選択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite
選択チャネル[せんたくチャネル, sentaku chaneru] selector channel
選択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] selected parameter, selective parameter
選択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection
選択子[せんたくし, sentakushi] selective, selector
選択抄録[せんたくしょうろく, sentakushouroku] selective abstract, slanted abstract
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability
選択状態[せんたくじょうたい, sentakujoutai] selection condition(s)
選択的に[せんたくてきに, sentakutekini] selectively
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test)
選択解除[せんたくかいじょ, sentakukaijo] deselection (vs)
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection
項目選択[こうもくせんたく, koumokusentaku] item selection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select
選択[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)

select ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
กำหนดตัว[v. exp.] (kamnot tūa) EN: select ; choose FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate ; cull FR: choisir ; sélectionner
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดสรร[v. exp.] (khat san) EN: search for ; look through ; examine ; carefully select FR:
คัดตัว[v. exp.] (khat tūa) EN: select ; cast FR: sélectionner
คัดแยก[v. exp.] (khat yaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select FR: trier ; séparer ; sélectionner
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: screen ; select ; cull FR: passer au crible ; tamiser
กลิ่ง[v.] (kling) EN: select FR:
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect ; opt FR: choisir ; sélectionner ; voter ; élire ; désigner ; préférer ; opter
เลือกเอา[v.] (leūak ao) EN: choose ; pick out ; select FR: choisir ; sélectionner
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; make a choice ; pick ; choose ; assort ; elect FR: choisir soigneusement
เลือกคู่[v. exp.] (leūak khū) EN: select a mate ; find a wife ; find a husband FR:
เลือกสรร[v.] (leūaksan) EN: select FR: sélectionner
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
สรรหา[v.] (sanhā) EN: search for ; look for and select ; select FR: rechercher
ซีเล็ค[TM] (Sīlek ) EN: Select FR: Select
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; select at random ; pick at random ; choose whimsically ; pick out FR: choisir au hasard
หยิบ[v.] (yip) EN: pick ; pick up ; take ; bring ; select FR: prendre ; saisir ; emporter
ช่างเลือก[adj.] (chang leūak) EN: picky FR: sélectif
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set FR: sélection [f]
หัวข้อคัดสรร[n. exp.] (hūakhø khat) EN: selected topics FR:
หัวข้อคัดสรรทาง = หัวข้อคัดสรรใน[n. exp.] (hūakhø khat) EN: selected topics in FR:
กรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด[n. exp.] (kammakān kh) EN: provincial selectman FR:
การคัดเลือก[n.] (kān khatleū) EN: selection ; choosing FR: sélection [f]
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[n. exp.] (kān khatleū) EN: natural selection FR: sélection naturelle [f]
การคัดตัว[v. exp.] (kān khat tū) EN: screening FR: sélection [f] ; screening [m] (anglic.)
การเลือก[n.] (kān leūak) EN: choice ; selection FR: choix [m] ; sélection [f]
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม[n. exp.] (kān leūak t) EN: random sampling ; random selection FR:
คณะกรรมการคัดเลือก[n. exp.] (khanakammak) EN: selection committee ; jury FR: comité de sélection [m]
คัดพิเศษ[adj.] (khat phisēt) EN: FR: sélectionné
คัดสรร[adj.] (khat san) EN: selected FR:
กระบวนการคัดเลือก[n. exp.] (krabūankān ) EN: selection process ; selection procedure FR: processus de sélection [m]
เลือกเฟ้น[adj.] (leūakfen) EN: carefully selected FR:
เลือกสรร[adj.] (leūaksan) EN: selected FR: sélectionné
หมวด[n.] (mūat) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; section FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f]
เผื่อเลือก[v. exp.] (pheūa leūak) EN: reserve for selection FR:
เสนอชื่อ [v. exp.] (sanōe cheū) EN: nominate ; put forward one's name ; offer one's name for selection FR: désigner ; nommer
ตัวเลือก[n. exp.] (tūa leūak) EN: option ; choice ; alternative ; way ; selectness FR: option [f] ; alternative [f]

select ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutauswahl {f}absolute selection
Kontenauswahl {f}account selection
Adressauswahl {f}address selection
Buchauswahl {f}book selection
Kameraauswahl {f}camera selector
Kanalwähler {m}channel selector
Auswahlgremium {n}selection commission
Auswahlbibliographie {f}selective bibliography
Jury {m}selection committee; panel of judges
Kopfauswahl {f}head selection
Lastauswahlregelung {f}load selection control
Betriebsartenwähler {m}mode selector
Schwerpunktprogramm {n}programme of selective measures
Selective-Laser-Sintern {n}selective-laser-sintering (SLS)
Sonderausschuss {m}select committee
Auswahltabelle {f}selection table
Auswahlverfahren {n}selection procedure
Schwerpunktstreik {m}; punktueller Streikselective strike
Trennkreis {m}selective circuit
trennscharf {adj} | trennschärfer | am trennschärfstenselective | more selective | most selective
Mannschaftsaufstellung {f}team selection; line-up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า select
Back to top