ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seriously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seriously*, -seriously-

seriously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seriously (adv.) อย่างจริงจัง See also: จริงจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาเป็นเอาตาย, จริงๆ, เป็นล่ำเป็นสัน Syn. earnestly, sincerely Ops. thoughtlessly
seriously (adv.) อย่างร้ายแรง See also: อย่างสาหัส Syn. dangerously, perilously, threateningly Ops. safely, solemnly
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seriouslyอย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครัดเคร่ง (adv.) seriously Syn. เคร่งครัด Ops. ปล่อยปละละเลย, เพิกเฉย
จริงจัง (adv.) seriously See also: extremely, earnestly Syn. จริงๆ, แท้จริง, แน่แท้ Ops. ล้อเล่น, เล่นๆ
ฉกรรจ์ (adv.) seriously See also: badly, severely, dangerously, critically Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์
ตั้งใจจริง (adv.) seriously See also: earnestly, in earnest, solemnly, gravely Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น Ops. เหยาะแหยะ, เล่นๆ
มหันต์ (adv.) seriously See also: badly, severely, dangerously, critically Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง
รากเลือด (adv.) seriously See also: severely Syn. สาหัส, หนัก, มาก
ร้ายแรง (adv.) seriously See also: badly, severely, dangerously, critically Syn. รุนแรง, สาหัส, มหันต์
ร้ายแรง (adv.) seriously See also: fatally, bitterly Syn. ยิ่งนัก
ร้ายแรง (adv.) seriously See also: very severe, grievous, severely Syn. รุนแรง, หนักหนา, สาหัส
ร้ายแรง (adv.) seriously See also: very severe, grievous, severely Syn. รุนแรง, หนักหนา, สาหัส
สาหัส (adv.) seriously See also: fatally, bitterly Syn. ร้ายแรง, ยิ่งนัก
สาหัสสากรรจ์ (adv.) seriously See also: very severe, grievous, severely Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, หนักหนา, สาหัส
สาหัสสากรรจ์ (adv.) seriously See also: very severe, grievous, severely Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, หนักหนา, สาหัส
หน้าดำหน้าแดง (adv.) seriously Syn. เอาจริงเอาจัง
อย่างจริงจัง (adv.) seriously See also: solemnly, conscientiously Syn. อย่างเคร่งครัด
อย่างร้ายแรง (adv.) seriously See also: gravely
อย่างเอาจริงเอาจัง (adv.) seriously Syn. อย่างตั้งใจ, อย่างจริงจัง
อย่างเอาเป็นเอาตาย (adv.) seriously See also: earnestly, actively, intensely, severely Syn. อย่างจริงจัง
อย่างเอาเป็นเอาตาย (adv.) seriously See also: earnestly, actively, intensely, severely Syn. อย่างจริงจัง
เคร่งเครียด (adv.) seriously See also: strictly, tensely, strainedly, sternly, earnestly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
And one of them is very seriouslyและหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆ
He's not taking this seriouslyเขาจะไม่ทำสิ่งนี้อย่างจริงจัง
They're not taking this seriouslyพวกเขาไม่ถือเอาเรื่องนี้จริงจังนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The woman who called herself Mrs. Danvers was very seriously ill.ผู้หญิงคนที่เรียกตัวเองว่า คุณนายแดนเวอร์สนั้นป่วยหนักมาก
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
Now that this is settled, I'd thought seriously of going back to India.ก็ถ้าตกลงกันได้แล้ว ผมว่าจะกลับอินเดีย
Well, tell whoever it is that I can't take any of this seriously unless I know who I'm talking to.ฉันไม่สามารถดำเนินการใด ๆ นี้อย่างจริงจัง ถ้าฉันรู้ว่าใครที่ฉันพูดไป
Miguel is seriously disturbed. He's close to the breaking point, and that's dangerous for all of us.มิเกลเสียขวัญอย่างหนัก เขาใกล้สติแตกแล้ว
You go running off, you'll get seriously lost.ฟังนะ ถ้านายวิ่งเร็วอย่างนั้น นายก็จะหลง
Jonathan, you're not seriously turning me down?โจนาธาน, คุณคงจะแกล้งให้ฉันตกใจเล่น ๆ ใช่ไหม?
But seriously now, if the phone rings and it's for me, it's my father."เดอะ แก๊ส สเตชั่น" จริงๆ นะครับ ถ้ามีคนโทรหาผม ต้องเป็นพ่อผมแน่
You're not seriously listening to this, are you?พวกนายคงไม่ฟังที่เธอพูดนะ
Five people are dead... and 75 seriously injured as a result of the IRA 's... no-warning bomb attack on a Guildford pub.ทั้งห้าคนมีคนตาย ... และ 75 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นผลมาจากเอส, บ้านมือสอง'.. ไม่มีการเตือนโจมตีด้วยระเบิด ในผับ Guildford
I am most seriously displeased. Drive on!ฉันไม่พอใจอย่างที่สุด ออกรถได้
Well, you don't expect to figure it out, do you? All right, Doc. When you break all the laws of physics, you seriously think there won't be a price?คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ คุณต้องรู้ว่าการฝ่าฝืนกฎฟิสิกส์จะไม่เสียหายได้ไง

seriously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥留[mí liú, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, 弥留 / 彌留] seriously ill and about to die
笃病[dǔ bìng, ㄉㄨˇ ㄅㄧㄥˋ, 笃病 / 篤病] seriously ill; critical
重伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 重伤 / 重傷] seriously hurt; serious injury
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, 认真 / 認真] earnest; serious; to take seriously; to take to heart
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 杀人不过头点地 / 殺人不過頭點地] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about
[cǎn, ㄘㄢˇ, 惨 / 慘] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic
郑重其事[zhèng zhòng qí shì, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 郑重其事 / 鄭重其事] seriously
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, 妄言妄听 / 妄言妄聽] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously

seriously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
激うま;激旨[げきうま, gekiuma] (adj-no) seriously delicious
激厚[げきあつ, gekiatsu] (adj-na) very thick; seriously thick
病膏肓に入る[やまいこうこうにいる;やまいこうもうにいる(ik), yamaikoukouniiru ; yamaikoumouniiru (ik)] (exp,v5r) (1) to become seriously ill; to catch an incurable illness; (2) to become a slave of a habit
軽い気持ち[かるいきもち, karuikimochi] (exp) casual; doing something without taking it too seriously
重体(P);重態(P)[じゅうたい, juutai] (adj-na,adj-no,n) seriously ill; serious condition; critical state; (P)
重大視[じゅうだいし, juudaishi] (n,vs) taking (something) seriously
重病人[じゅうびょうにん, juubyounin] (n) seriously sick person
重症者[じゅうしょうしゃ, juushousha] (n) the seriously ill
冗談半分[じょうだんはんぶん, joudanhanbun] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein
冗談気味[じょうだんぎみ, joudangimi] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp,v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial)
沁み沁み;染み染み;泌み泌み(iK)[しみじみ, shimijimi] (adv-to,adv) (1) (uk) earnestly; keenly; fully; deeply; heartily; seriously; (2) calmly
甘く見る[あまくみる, amakumiru] (v1) to not take seriously; to take lightly

seriously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาเป็นเอาตาย[adv.] (aopen-aotāi) EN: seriously FR:
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāha) EN: seriously injured FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically FR: sérieusement ; sévèrement
จริงจัง[adv.] (jingjang) EN: seriously ; extremely ; earnestly FR: sérieusement ; avec sérieux
คิดมาก[v.] (khitmāk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard ; overthink ; worry FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci ; être tracassé ; ressasser
เล่น ๆ = เล่นๆ [adv.] (len-len) EN: for fun ; not seriously FR: pour le plaisir
ไม่จริงจัง[X] (mai jing ja) EN: not seriously ; dabble FR: pour le plaisir ; sans se prendre au sérieux
หน้าดำหน้าแดง[adv.] (nādamnādaēn) EN: seriously ; in a serious manner ; with hammer and tongs FR:
หนัก[adv.] (nak) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully FR: gravement ; salement
หนักหน่วง[adv.] (naknūang) EN: severely ; heavily ; strongly ; seriously ; violently FR:
เป็นบ้าเป็นหลัง[adv.] (penbāpenlan) EN: seriously ; wildly ; madly ; extremely ; very ; heavily ; zealously FR:
เป็นจริงเป็นจัง[adv.] (penjingpenj) EN: seriously ; earnestly FR:
เป็นการเป็นงาน[adv.] (penkānpenng) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner FR:
พูดจริงทำจริง[xp] (phūt jing t) EN: speak seriously ; dare to speak and dare to act FR: faire ce que l'on dit
ป่วยหนัก[v. exp.] (pūay nak) EN: be seriously ill ; sick as a dog (inf.) FR: être gravement malade ; être sérieusement malade ; être très malade ; être dans un état grave
สาหัส[adv.] (sāhat) EN: severely ; seriously FR: gravement ; sérieusement
สาหัสสากรรจ์[adv.] (sāhatsākan) EN: seriously FR:
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jin) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely FR:
ทำจริง ๆ[v. exp.] (tham jing-j) EN: do seriously ; do in earnest ; really do FR: faire sérieusement
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately FR:
อย่างจริงจัง[adv.] (yāng jingja) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment ; avec détermination
อย่างร้ายแรง[adv.] (yāng rāiraē) EN: seriously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seriously
Back to top