ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

session

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *session*, -session-

session ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
session (n.) การประชุม See also: การร่วมประชุม Syn. assembly, concourse, gathering
session (n.) เวลาในการประชุม See also: ระยะการประชุม, สมัยประชุม
session (n.) ภาคการศึกษา
English-Thai: HOPE Dictionary
session(เซส'เชิน) n. การนั่งประชุม,สมัยประชุม,ระยะการประชุม,ภาคการศึกษา, See also: sessional adj., Syn. sitting,period,term
English-Thai: Nontri Dictionary
session(n) สมัยประชุม,การประชุม,ภาคการศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sessionสมัยประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sessionรอบการซื้อขายช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วาระประชุม (n.) session
สมัย (n.) session
สมัยประชุม (n.) session Syn. วาระประชุม
สมัยประชุม (n.) session
การครอบครอง (n.) possession See also: occupation
ขวัญ (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล
ขวัญ (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล
ความเป็นเจ้าของ (n.) possession See also: ownership Syn. เจ้าของ
ช่วงใดช่วงหนึ่ง (n.) certain session See also: particular session
ตามมี (adv.) according to one´s possession See also: as one can afford Syn. เท่าที่มี
มิ่ง (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล, ขวัญ
มิ่ง (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล, ขวัญ
อวิญญาณกทรัพย์ (n.) inanimate possessions See also: spiritless possessions, non-living property
เท่าที่มี (adv.) according to one´s possession See also: as one can afford
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So many of us have had a session in there.พวกเราหลายคนเจอแบบเดียวกันในนั้น
I was upset about our session today.ฉันทำเสียอารมณ์กับนัดที่เราคุยกันวันนี้
Listen, I'm concerned about how our session ended today.ฟังนะ ผมเป็นห่วงเกี่ยวกับ การนัดพบของเราที่มันสิ้นสุดลงวันนี้
He just sat there counting the seconds until the session was over.เขาก็นั่งนับนิ้วอยู่นั่นแหละจนหมดชั่วโมง
You better get your rest. I have a yoga session at dawn.เจ้าทำได้ดีแล้ว เชิญเจ้าพักผ่อนได้ ข้าต้องเข้าญาณอีกครั้งก่อนเช้าวันรุ่งขึ้น
This session is now concludedการประชุมนี้ถือว่าสิ้นสุด
Look, Mr. Thorn, this session was Katherine's idea, so I encourage you to speak freely.ฟังนะคุณธอร์น พวกนี้เป็นความคิดของแคเธอรีน ผมอยากให้คุณพูดทุกอย่างออกมา
One more session like that and he's gonna explode.เค้าน่ะจวนจะเสร็จเธอแล้ว
The Prince's massage session was cancelled at that last minute.ที่ที่เจ้าชายนวดอยู่ ถูกยกเลิกในนาทีสุดท้าย
She had an unforseen photo session that she couldn't get out of.ชิซูรุมีงานถ่ายรูปที่ปลีกตัวออกมาไม่ได้
The afternoon session is starting.ช่วงบ่ายจะเริ่มแล้วนะ
I'm having a little pre-recording session party at my place.ฉันจะจัดงานก่อนเริ่มอัดที่บ้านฉันนะ

session ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央全会[zhōng yāng quán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央全会 / 中央全會] plenary session of the Central Committee
全会[quán huì, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 全会 / 全會] plenary session (at a conference)
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 强迫观念 / 強迫觀念] compelling notion; obsession
座谈会[zuò tán huì, ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 座谈会 / 座談會] conference; symposium; rap session
属地[shǔ dì, ㄕㄨˇ ㄉㄧˋ, 属地 / 屬地] dependency; possession; annexed territory
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 包袱底儿 / 包袱底兒] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance
总督[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 总督 / 總督] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, 人财两空 / 人財兩空] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 过度关怀 / 過度關懷] obsession; excessive concern
所有权[suǒ yǒu quán, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, 所有权 / 所有權] ownership; possession; property rights; title (to property)
会期[huì qī, ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧ, 会期 / 會期] session
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, 查抄] take inventory of and confiscate a criminal's possessions

session ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba
ジャムセッション[, jamusesshon] (n) jam session
セション[, seshon] (n) {comp} session
セションサービス利用者[セションサービスりようしゃ, seshonsa-bisu riyousha] (n) {comp} session service user; SS-user
セションリーダ[, seshonri-da] (n) {comp} session leader
セション生存期間[セションせいぞんきかん, seshon seizonkikan] (n) {comp} session lifetime
セッションセレクタ[, sesshonserekuta] (n) {comp} session selector
バズセッション[, bazusesshon] (n) buzz session
ポスターセッション[, posuta-sesshon] (n) poster session
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down
会期[かいき, kaiki] (n,adj-no) session (of a legislature); (P)
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
会期中[かいきちゅう, kaikichuu] (n) during a session (of the legislature)
合同会議[ごうどうかいぎ, goudoukaigi] (n) joint session
国連軍縮特別総会[こくれんぐんしゅくとくべつそうかい, kokurengunshukutokubetsusoukai] (n) UN Special Session on Disarmament
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P)
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim
零し合い;こぼし合い[こぼしあい, koboshiai] (n) gripe session; grievance session
オブセッション[, obusesshon] (n) obsession
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.)
サイン会[サインかい, sain kai] (n) signing; autograph session; (P)
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys)
シングルセッション[, shingurusesshon] (n) {comp} single-session
セションコネクション同期[セションコネクションどうき, seshonkonekushon douki] (n) {comp} session-connection synchronization
セッション[, sesshon] (n) (1) session; (2) (abbr) (See ジャムセッション) jam session; jam; (P)
マルチボリュームマルチセッション[, maruchiboryu-mumaruchisesshon] (n) {comp} multivolume multi-session
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability)
リンクトマルチセッション[, rinkutomaruchisesshon] (n) {comp} linked multi-session
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession
事業再生融資[じぎょうさいせいゆうし, jigyousaiseiyuushi] (n) debtor-in-possession financing
享有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs) possession; enjoyment
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P)
全体会議[ぜんたいかいぎ, zentaikaigi] (n) plenary session; general meeting; plenum
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment
具有[ぐゆう, guyuu] (n,vs) preparedness; possession
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P)
収没[しゅうぼつ, shuubotsu] (n) confiscation of possessions
固着観念[こちゃくかんねん, kochakukannen] (n) (obsc) (See 固定観念) fixed idea; idee fixe; obsession; fixation
売り食い[うりぐい, urigui] (n) living by selling off one's possessions
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セション[せしょん, seshon] session
セションサービス利用者[せしょんサービスりようしゃ, seshon sa-bisu riyousha] session service user, SS-user
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader
セション生存期間[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime
セッション[せっしょん, sesshon] session
セションコネクション同期[せしょんこねくしょんどうき, seshonkonekushondouki] session-connection synchronization
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession

session ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงการประชุม[n. exp.] (chūang kān ) EN: session FR:
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion spéciale [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion extraordinaire [f]
ปฐมนิเทศ[n.] (pathomnithē) EN: orientation ; orientation session ; meeting session FR:
ภาค[n.] (phāk) EN: time ; session ; term ; period FR: terme [m] ; période [f]
ภาคเรียน[n.] (phākrīen) EN: semester ; session ; school term ; term FR: semestre [m] ; session [f]
สมัยประชุม[n.] (samaiprachu) EN: session ; session of congress ; session of parliament FR: session [f] ; séance [f] ; session parlementaire [f]
สมัยประชุมสามัญ[n. exp.] (samaiprachu) EN: FR: session ordinaire [f]
สมัยประชุมวิสามัญ[n. exp.] (samaiprachu) EN: extraordinary session FR:
ที่ประชุมใหญ่[n. exp.] (thī prachum) EN: plenary session ; general meeting FR: assemblée plénière [f] ; réunion plénière [f] ; séance plénière [f]
วาระประชุม[n. exp.] (wāra prachu) EN: session FR:
อวิญญาณกทรัพย์[n.] (awinyānakas) EN: inanimate possessions FR:
การครองบอล[n. exp.] (kān khrøng ) EN: ball possession FR: possession du ballon [f]
การครอบครอง[n.] (kān khrøpkh) EN: possession FR: possession [f]
การครอบครองปรปักษ์[n. exp.] (kān khrøpkh) EN: adverse possession ; hostile possession FR:
การมี[n.] (kān mī) EN: possess ; having FR: possession [f]
การมีอาวุธปืน[n. exp.] (kān mī āwut) EN: FR: possession d'armes à feu [f] ; détention d'arme [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms FR: détention d'armes sans autorisation [f]
การยึดคืน[n. exp.] (kān yeut kh) EN: repossession FR:
เข้าครอบครอง[v. exp.] (khao khrøpk) EN: take possession of ; preempt FR:
เขตครอบครอง[n. exp.] (khēt khrøpk) EN: territory held in possession FR:
ขีณาสพ[n.] (khīnāsop) EN: Arahant ; canker-free one ; one whose mind is free from mental obsessions FR:
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property FR: chose [f] ; choses [fpl] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; affaires [fpl] ; machin [m]
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own FR: posséder ; détenir ; avoir
ครอบครองปรปักษ์[X] (khrøpkhrøng) EN: adverse possession FR:
ครอบครองทรัพย์สมบัติ[v. exp.] (khrøpkhrøng) EN: be in possession of a property FR:
คู่บ้านคู่เมือง[n.] (khūbānkhūme) EN: national treasure ; national heritage ; national prized possessions ; national icon ; symbol of the nation ; national institution ; palladium FR:
ความเป็นเจ้าของ[n. exp.] (khwām pen j) EN: ownership ; proprietorship FR: possession [f]
ความหวาดเกรง [n.] (khwām wātkr) EN: FR: hantise [f] ; obsession [f]
กลับเข้าครอง[v. exp.] (klap khao k) EN: resume possession FR:
หลักทรัพย์[n.] (laksap) EN: property ; possession ; estate ; security ; securities ; document of title FR: actif [m] ; avoir [m]
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
มิ่ง[n.] (ming) EN: cherished possession FR:
พัสถาน[n.] (phatsathān) EN: property ; possession FR:
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland ; traditional system of numerical ranks ; Thai feudalism ; Thai Sakdina system ; peerage FR:
สามิต[n.] (sāmit) EN: possession FR:
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl] ; patrimoine [m]

session ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Editiersitzung {f}editing session
Plenarsitzung {f}plenary session
Zeittrainingssitzung {f}qualifying session
Alleinbesitz {m}exclusive possession
Ballbesitz {m} [sport]ball possession
Vollbesitz {m}full possession
Mitbesitz {m}joint possession
Besessenheit {f}; Obsession
Besitz {m} | Besitz erwerben | in Besitz nehmen; sich bemächtigenpossession | to acquire possession | to take possession of
Session {f}session
Verbindungsschicht {f}session layer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า session
Back to top