ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surgery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surgery*, -surgery-

surgery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surgery (n.) ศัลยกรรม See also: การผ่าตัด Syn. surgical operation
surgery (n.) ศัลยศาสตร์ See also: วิชาศัลยศาสตร์, วิชาการผ่าตัด
surgery (n.) ห้องผ่าตัด See also: ห้องทำศัลยกรรม Syn. operating room
English-Thai: HOPE Dictionary
surgery(เซอ'จะรี) n. ศัลยกรรม,ศัลยศาสตร์,ห้องศัลยกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
surgery(n) ศัลยกรรม,ศัลยศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surgery๑. ศัลยกรรม๒. ศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surgeryศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศัลยกรรม (n.) surgery See also: surgical operation
ศัลยศาสตร์ (n.) surgery
ท.บ. (n.) Doctor of Dental Surgery See also: D.D.S. Syn. ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (n.) Doctor of Dental Surgery See also: D.D.S. Syn. ท.บ.
ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต (n.) Doctor of Dental Surgery See also: D.D.S.
ทำ (v.) have plastic surgery
เครื่องมือผ่าตัด (n.) instruments for surgery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต
Your daughter's out of surgery and she's in the recovery room.ลูกคุณออกจากห้องผ่าตัดแล้วค่ะ
Well, you're not going into surgery tomorrow, are you?คุณไม่มีผ่าตัดพรุ่งนี้หรอกนะ
With a little working out and some plastic surgery why couldn't Jeremy Melton become Adam Carr?เธอไม่รู้ว่าเขาติดเหล้าตอนเจอเขาครั้งแรกนี่ ฉันไม่รู้ถ้าฉันเชื่อการตัดสินของเธอ
We can try surgery but I have to tell you, I think the probabilities are pretty slim.เราอาจพยายามแก้ไขด้วยการผ่าตัดได้ แต่หมอบอกคุณได้เลยว่าโอกาศมีน้อยมาก
He said that with surgery I might get pregnant.เขาบอกว่าถ้ารักษาด้วยการผ่าตัด\ ฉันอาจตั้งท้องได้ิ...
We had to perform emergency surgery on your husband.เราผ่าตัดฉุกเฉินให้กับสามีคุณแล้ว
I'll have surgery and I'll be inseminated with your child.ฉันจะผ่าตัดและฉันจะผสมเทียมมีลูกกับคุณ
Think she'll be chief of surgery when she's 55?คิดว่าจะได้เป็นหัวหน้าแพทย์ศัลย์ฯ ตอนอายุ 55 มั้ย
I've been discussing with him about your condition and it's advised that you give surgery a go.ฉันปรึกษากับเขาแล้วเรื่องอาการของคุณ เขาบอกว่าคุณควรจะกลับไปผ่าตัดดูอีกที
When I was in residency, my first solo procedure was a spinal surgery on a 16-year-old kid.ตอนผมเป็นแพทย์ฝึกหัด งานผ่างานแรกของผม เป็นงานผ่ากระดูกสันหลัง เด็กอายุ 16
You didn't care how the surgery went.เธอไม่สนใจผลการผ่าตัด

surgery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经外科[shén jīng wài kē, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, 神经外科 / 神經外科] neurosurgery
矫形[jiǎo xíng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 矫形 / 矯形] orthopedic (e.g. surgery)
矫形外科[jiǎo xíng wài kē, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, 矫形外科 / 矯形外科] orthopedic surgery
骨科[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, 骨科] orthopedics; orthopedic surgery
整容[zhěng róng, ㄓㄥˇ ㄖㄨㄥˊ, 整容] plastic surgery
再造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 再造手术 / 再造手術] reconstructive surgery
外科学[wài kē xué, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 外科学 / 外科學] surgery
外科手术[wài kē shǒu shù, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 外科手术 / 外科手術] surgery
手术[shǒu shù, ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 手术 / 手術] surgical operation; operation; surgery

surgery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内視鏡手術[ないしきょうしゅじゅつ, naishikyoushujutsu] (n) endoscopic surgery; keyhole surgery
形成外科[けいせいげか, keiseigeka] (n) plastic surgery
心霊手術[しんれいしゅじゅつ, shinreishujutsu] (n) psychic surgery
急性腹症[きゅうせいふくしょう, kyuuseifukushou] (n) acute abdomen; stomach problem requiring immediate surgery
整形手術;成形手術[せいけいしゅじゅつ, seikeishujutsu] (n) (See 形成手術・けいせいしゅじゅつ) orthopedic surgery; plastic surgery
歯科医院[しかいいん, shikaiin] (n) dental clinic; dental surgery
減圧手術[げんあつしゅじゅつ, gen'atsushujutsu] (n) decompression surgery; surgery under decompression
緑内障濾過手術[りょくないしょうろかしゅじゅつ, ryokunaishourokashujutsu] (n) glaucoma filtration surgery
レーシック[, re-shikku] (n) (See レーシック手術) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK
レーシック手術[レーシックしゅじゅつ, re-shikku shujutsu] (n) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK
医院[いいん, iin] (n) doctor's office (surgery); clinic; dispensary; (P)
形成手術[けいせいしゅじゅつ, keiseishujutsu] (n) (See 整形手術・せいけいしゅじゅつ) plastic surgery; plastic operation
整形[せいけい, seikei] (n,vs,adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.)
整形外科[せいけいげか, seikeigeka] (n,adj-no) orthopaedic surgery; plastic surgery; (P)
開腹手術[かいふくしゅじゅつ, kaifukushujutsu] (n) laparotomy (abdominal surgery)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery

surgery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บายพาสหัวใจ[n. exp.] (bāiphāt hūa) EN: heart bypass surgery ; coronary artery bypass surgery FR:
การผ่าตัด[n.] (kān phātat) EN: operation ; surgery FR: opération chirurgicale [f] ; opération [f] ; chirurgie [f]
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat ) EN: minor surgery FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
การผ่าตัดใหญ่[n. exp.] (kān phātat ) EN: major surgery FR: intervention chirurgicale importante [f]
การทำศัลยกรรม[n. exp.] (kān tham sa) EN: surgery FR: chirurgie [f]
เครื่องมือผ่าตัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: instruments for surgery FR: instrument de chirurgie [m]
เลสิก[n.] (lēsik) EN: LASIK = Lasik ; laser eye surgery ; laser vision correction FR:
แผนกศัลยกรรม[n.] (phanaēk san) EN: surgery FR: chirurgie [f]
แผนกศัลยกรรมตกแต่ง[n. exp.] (phanaēk san) EN: plastic surgery FR: chirurgie plastique [f] ; chirurgie réparatrice [f]
ศัลยกรรม[n.] (sanlayakam ) EN: surgical operation ; surgery FR: opération chirurgicale [f] ; chirurgie [f]
ศัลยกรรมความงาม[n. exp.] (sanlayakam ) EN: cosmetic surgery FR:
ศัลยกรรมตกแต่ง[n. exp.] (sanlayakam ) EN: plastic surgery FR: chirurgie esthétique [f]
ศัลยศาสตร์[n.] (sanlayasāt ) EN: surgery FR: chirurgie [f]
ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์[n. exp.] (sanlayasāt ) EN: orthopedic surgery ; orthopaedic surgery ; orthopedics ; orthopaedics FR: chirurgie orthopédique [f] ; orthopédie [f]
ศัลยกรรม[n.] (sanyakam = ) EN: surgical operation ; surgery FR: opération chirurgicale [f] ; chirurgie [f]
ศัลยศาสตร์[n.] (sanyasāt = ) EN: surgery FR: chirurgie [f]
เสริมจมูก[X] (soēm jamūk) EN: nose surgery FR: rectifier le nez
ทันตแพทยศาสตร์[n.] (thantaphaēt) EN: dental surgery ; dentistry FR:
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)[n. exp.] (thantaphaēt) EN: Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) FR:

surgery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bakkalaureus {m} der ChirurgieBS : Bachelor of Surgery [Br.]
Bypass-Operation {f} [med.]bypass surgery
Unfallchirurgie {f}casualty surgery
Schönheitsoperation {f}cosmetic surgery; plastic surgery
Herzchirurgie {f} [med.]heart surgery; cardiac surgery
Arztpraxis {f}medical practice; doctor's surgery [Br.]
Kieferchirurgie {f} [med.]oral surgery
Plastik {f} [med.]plastic surgery
Radikalchirurgie {f} [med.]radical surgery
Operation {f} [med.] | sich einer Operation unterziehen | operiert werden müssensurgery | to undergo surgery | to need surgery
Neurochirurgie {f} [med.]neurosurgery
Sprechstunde {f}surgery [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surgery
Back to top