ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sash*, -sash-

sash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sash (n.) สายคาดเอว See also: สายสะพาย Syn. cincture, girdle, cummerbund
sash (n.) วงกบ See also: กรอบหน้าต่างหรือประตู
sashay (vi.) เดินกรีดกราย
English-Thai: HOPE Dictionary
sash(แซช) n. ผ้ายาวสะพาย,สายสะพาย,สายคาดเอว,แพรสะพาย,กรอบกระจกหน้าต่างหรือ vt. ใส่กรอบกระจกหน้าต่างหรือประตู,ใส่วงกบหน้าต่างหรือประตู
English-Thai: Nontri Dictionary
sash(n) วงกบ,ผ้าคาดพุง,สายสะพาย,บานเลื่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สายสะพาย (n.) sash See also: shoulder-strap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This sash will go on the dress.สะพายนี่จะติดไปกับชุด
I think it still needs like a sash or maybe some beads.ฉันคิดว่ามันยังต้องมี สายสะพายหรือบางทีอาจจะเป็นลูกปัด
Show the sash to the camera, Jennifer, and go...(มิรานโด โครงการซูเปอร์หมู) อวดสายสะพายหน้ากล้อง เจนนิเฟอร์ และมอบ
A special sash for a special little lady, who I'm sure helped raise this super pig in her own special little way.สายสะพายพิเศษสำหรับสาวน้อยคนพิเศษ คนที่ผมแน่ใจว่าช่วยเลี้ยงดู ซูเปอร์หมูนี่ด้วยวิธีพิเศษของเธอ
Tie my sash, add a dash of cologne for that smell As the pieces fall into place I'll see her crawl into placeผูกสายสะพาย\เติมกลิ่นโคโลญจ์ ข้าเห็นนางคลานในที่นี้
It's called 'Musashino-do'...ร้าน 'Musashino -Do'...
Musashino Universityมหาวิทยาลัย มัทซาชิโน
Have you ever heard of 'Musashino'?เธอเคยได้ยินชื่อ "มัทซาชิโน" หรือเปล่า?
Musashino University, Tokyo.มหาวิทยาลัยมัทซาชิโน, โตเกียว
The sound of 'Musashino' reminded me of him.เสียงของ "มัทซาชิโน" ย้ำเตือนฉันถึงเขา
Musashino'... 'Musashino'...'มัทซาชิโน'... 'มัทซาชิโน'...
I read Musashino by Kunikida Doppo.ฉันอ่านหนังสือ มัทซาชิโน ที่เขี่ยนโดย คุนนิคิดะ โดปโปะ

sash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāo, ㄊㄠ, 绦 / 絛] braid; cord; sash
[tāo, ㄊㄠ, 縚] braid; cord; sash
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 绲 / 緄] cord; embroidered sash; sew
[fú, ㄈㄨˊ, 绂 / 紱] ribbon for a seal; sash
生鱼片[shēng yú piàn, ㄕㄥ ㄩˊ ㄆㄧㄢˋ, 生鱼片 / 生魚片] sashimi
饰带[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, 饰带 / 飾帶] sash; streamer

sash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame)
スチールサッシ[, suchi-rusasshi] (n) steel sash
丸帯[まるおび, maruobi] (n) one-piece sash
帯を締める[おびをしめる, obiwoshimeru] (exp,v1) do up a sash
帯芯;帯心[おびしん, obishin] (n) thick obi sash; sash padding
引き綱;引綱[ひきづな, hikiduna] (n) tow rope; bell rope; dog lead; lanyard; sash cord
窓枠[まどわく, madowaku] (n) window frame; sash
アサシネイション[, asashineishon] (n) assassination
アサシネイト[, asashineito] (vs) assassinate
アサシン[, asashin] (n) assassin
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see
さし[, sashi] (n) blowfly maggots used as fishing bait
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking
さしもの[, sashimono] (exp) (See 流石) as though one is
サッシ(P);サッシュ[, sasshi (P); sasshu] (n) sash; (P)
ダブルサッシュバタフライフィッシュ;サウスアフリカンバタフライフィッシュ[, daburusasshubatafuraifisshu ; sausuafurikanbatafuraifisshu] (n) doublesash butterflyfish (Chaetodon marleyi); Marley's Butterflyfish
ヘキサシアノ鉄酸カリウム[ヘキサシアノてつさんカリウム, hekisashiano tetsusan kariumu] (n) (1) (obsc) (See フェロシアン化カリウム) potassium ferrocyanide; (2) (See フェリシアン化カリウム) potassium ferricyanide
モキシフロキサシン[, mokishifurokisashin] (n) Moxifloxacin
わさび醤油;山葵醤油[わさびじょうゆ, wasabijouyu] (n) soy sauce flavoured with grated wasabi (used for sashimi, etc.)
上腸間膜動脈閉鎖症[じょうちょうかんまくどうみゃくへいさしょう, jouchoukanmakudoumyakuheisashou] (n) superior mesenteric artery syndrome
久しい[ひさしい, hisashii] (adj-i) long; long-continued; old (story); (P)
久しぶり(P);久し振り(P)[ひさしぶり, hisashiburi] (adj-na,adj-no) a long time (since the last time); it's been a while (since I last saw, mailed, etc., you); (P)
仮の差止;仮の差し止め[かりのさしとめ, karinosashitome] (n) temporary injunction; preliminary injunction
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P)
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
優しくする[やさしくする, yasashikusuru] (exp,vs-i) to be kind to; to treat kindly
先天性胆管閉鎖症[せんてんせいたんがんへいさしょう, sentenseitanganheisashou] (n) congenital bile duct atresia
刺し[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米刺し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 刺身) sashimi (sliced raw fish); (P)
刺し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette)
刺し貫く[さしつらぬく, sashitsuranuku] (v5k,vt) to pierce
刺し通す;刺通す[さしとおす, sashitoosu] (v5s,vt) to stab; to pierce; to run through (e.g. with a sword)
刺身のつま;刺し身のつま;刺身の妻;刺し身の妻[さしみのつま, sashiminotsuma] (exp) (1) sashimi garnish; (2) something of no significance; something that can easily be done without
刺身の盛り合わせ[さしみのもりあわせ, sashiminomoriawase] (n) plate of assorted sashimi
医者の指図[いしゃのさしず, ishanosashizu] (n) doctor's mandate
半閉鎖式リブリーザー[はんへいさしきリブリーザー, hanheisashiki riburi-za-] (n) semiclosed rebreather
地球に優しい[ちきゅうにやさしい, chikyuuniyasashii] (exp) earth-friendly; ecological; sustainable
女体盛り[にょたいもり, nyotaimori] (n) practice of eating sushi or sashimi off an unclad woman's body
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] (n) {comp} security audit trail
Japanese-English: COMDICT Dictionary
動作指定[どうさしてい, dousashitei] action entry
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to
操作者[そうさしゃ, sousasha] operator
操作進行状況[そうさしんこうじょうきょう, sousashinkoujoukyou] operation progress
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail
自動動作種別[じどうどうさしゅべつ, jidoudousashubetsu] auto-action-type
適合検査試験[てきごうけんさしけん, tekigoukensashiken] conformance test
長さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: สอด English: to insert
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: ส่องแสงเข้ามา English: to shine in
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: เสียบ

sash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันชีพ[n.] (kanchīp) EN: cartridge belt ; sash FR:
ประคด[n.] (prakhot) EN: priest s waistband ; sash ; belt FR:
สายสะพาย[n.] (saīsaphāi) EN: sash ; shoulder-strap FR: sangle [f]
ประคดเอว[n.] (prakhot ēo) EN: girdle-cloth ; sash-cloth ; breast-cloth ; monk's belt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sash
Back to top