ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

striking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *striking*, -striking-

striking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
striking (adj.) ซึ่งโดดเด่น See also: น่าประทับใจ, เด่น, สะดุดตา Syn. noticeable, attractive, impressive
strikingly (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ Syn. admirably, excellently, remarkably
English-Thai: HOPE Dictionary
striking distancen. ช่วงระยะการโจมตี
English-Thai: Nontri Dictionary
striking(adj) น่าประทับใจ,น่าตะลึง,ยอดเยี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
striking ofลบชื่อออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ (adv.) onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance
เป๊ก (adv.) sound of striking two pieces of sticks See also: rat-tat, rat-a-tat Syn. โปก, โป๊ก
โหม่ง (adv.) onomatopoeia from the sound produced by striking a gong See also: sound of a gong
หวือหวา (adj.) striking See also: eye-catching, noticeable
หวือหวา (adj.) striking See also: eye-catching, noticeable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your son bears a striking resemblance to his father, Mrs. Leonowens.Your son bears a striking resemblance to his father, Mrs. Leonowens.
As I always say, never let the fear of striking out...อย่างที่พ่อเคยบอก อย่าให้ความกลัว
"Never let the fear of striking out keep you from playing the game. ""อย่าปล่อยให้ความกลัวชนะเรา สู้ต่อไปอย่ายอมแพ้"
We still have some battleships left... but we have very little striking power from the air or sea.แม้เรายังมีเรือรบเหลืออยู่... แต่กำลังพลเรายังน้อยมากที่จะต้าน การโจมตีทั้งทางอากาศ และทางทะเล
See? It's like someone else striking you off.เห็นมั้ย อย่างกับมีคนอื่นมาทำให้
Violence striking close to home here in New Mexico.เหตุต่อสู้รุนแรง ใกล้บ้านใน นิวแม็กซิโก
So he's going to try and rally his people behind him by striking back at the U.S.เขาต้องการจะปลุกระดมคน มาโจมตีสหรัฐฯ
THESE FIRES ARE JUST HIS WAY OF STRIKING BACK, TRYING TO DRAW ATTENTION TO HIMSELF. Prentiss:มันยังทำให้ผู้ต้องหารู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือชุมชนแห่งนี้ด้วย
THAT'S WHY THE THIRD FIRE IS KEY. HE'S NOT STRIKING OUT AT THE COMMUNITY AS A WHOLE ANYMORE.ตอนนี้เขามุ่งเป้าไปที่คนคนเดียว
I spent two weeks striking out at every adoption agency in Boston so I'm not surprised.ผมใช้เวลา2อาทิตย์ตามหา ทุกๆศูนย์อุปการะเด็กในบอสตัน
After striking out with Dan Humphrey?หลังจากออกเดทกับแดน ฮัมฟรี่ยส์ไง
You're too blind to see it, but I was striking the blow for all clones.ท่านตามืดบอดเกินกว่าจะมองเห็นมัน แต่ที่ข้าทำอย่างนี้ก็เพื่อพวกโคลนทั้งหมด

striking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock
印象深い[いんしょうぶかい, inshoubukai] (adj-i) deeply impressive; memorable; striking
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P)
大当たり(P);大当り[おおあたり, ooatari] (n,vs,adj-no) big hit; big prize; bumper crop; striking it rich; right on the mark; bonanza; bull's eye; bullseye; (P)
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
横殴り[よこなぐり, yokonaguri] (n) striking on the side; slanting or driving (rain); side sweep; side blow
殴殺[おうさつ, ousatsu] (n,vs) beating to death; striking dead
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.)
相打ち;相撃ち;相討ち[あいうち, aiuchi] (n) (1) simultaneously striking one another (in kendo, etc.); (2) draw; tie
空振り[からぶり, karaburi] (n,vs) striking (at something) and missing; in vain; (P)
耳が痛い[みみがいたい, mimigaitai] (exp,adj-i) (See 耳の痛い真実) (e.g. of a reprimand) being painfully-true; striking home
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) {MA} (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n,suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P)
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck
奇抜[きばつ, kibatsu] (adj-na,n) novel; original; striking; strange; eccentric; fantastic; (P)
打ち割る[うちわる;ぶちわる, uchiwaru ; buchiwaru] (v5r,vt) (1) to split (by striking); (2) to disclose
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
目の覚めるよう;目の覚める様[めのさめるよう, menosameruyou] (adj-na) stunning; electrifying; striking; eye-popping; brilliant
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P)
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly

striking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
น่าพิศวง[adj.] (nā phitsawo) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking ; dazzling ; mysterious FR: prodigieux ; épatant ; fabuleux ; étonnant ; surprenant
น่าทึ่ง[adj.] (nā theung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing ; remarkable FR: fascinant ; incroyable ; étonnant
เตะตา[adj.] (te tā) EN: striking ; eye-catching FR: tape-à-l'oeil ; tape-à-l'œil ; tapageur ; voyant
หวือหวา[adj.] (weū wā) EN: showy ; luxurious ; extravagant ; striking FR:

striking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Münzprägestempel {m}die for striking coins; stamp for striking coins
Auffälligkeit {f}distinctive feature; striking feature
Spielbein {n} [sport]free leg; striking leg
Stoßkraft {f}strike power; striking power
Anschlaghammer {m}striking hammer; jack hammer
Reibfläche {f} (einer Streichholzschachtel)striking surface

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า striking
Back to top