ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sunlight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sunlight*, -sunlight-

sunlight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunlight (n.) แสงแดด See also: แดด, แสงอาทิตย์, แสงตะวัน Syn. daylight, sunshine
English-Thai: HOPE Dictionary
sunlight(ซัน'ไลทฺ) n. แสงอาทิตย์,แสงแดด
English-Thai: Nontri Dictionary
sunlight(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุริยการ (n.) sunlight See also: sunbeam, sunshine Syn. แสงอาทิตย์, แสงพระอาทิตย์, แสงแดด
แดด (n.) sunlight See also: sunshine, sunray, sunbeam Syn. แสงตะวัน
แดดจัด (n.) sunlight See also: sun Syn. แดดจ้า
แดดจ้า (n.) sunlight See also: sun
แสงพระอาทิตย์ (n.) sunlight See also: sunbeam, sunshine Syn. แสงอาทิตย์, แสงแดด
แสงแดด (n.) sunlight See also: sunshine, sunbeam Syn. แสงอาทิตย์, แสงตะวัน
ตายนึ่ง (v.) be withered by exposure to sunlight See also: withered through hot vapour, be burnt by sunlight and then die
ไอแดด (n.) heat of sunlight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once you step out of the sunlight into the narrow corridors it's time to protect your nuts, guys.เมื่อคุณก้าวออกจากแสงแดดเป็นทางเดินแคบ ... ... มันถึงเวลาที่จะปกป้องถั่วของคุณผู้ชาย
Sitting in the sunlight on the veranda... the bright rays lighting her hair, she was a vision so beautiful... that, at first, my father could not believe his eyes.กำลังนั่งอาบแดดอยู่ที่ระเบียง กับเรือนผมที่สะท้อนแสง เธอช่างงดงามเหลือเกิน
An army that can move in sunlight and cover great distance at speed.กองทัพที่เคลื่อนพลได้เป็น ระยะทางไกลเเม้กลางวันเเสกๆ
A lack of needed sunlight depletes you of vitamins A and Eการที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดด ทำให้ขาดวิตามินเอและอี
The blossoms reach for the sunlight above, yet, unseen, the roots reach for the rainwater below.ดอกไม้ต่างผลิใบ รอรับแสงอรุณแห่งตะวัน ใช่แล้ว, ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลย รากไม้ก็แผ่สาขา ดูดซับสายฝนที่ซึมอยู่ใต้ดิน
Stinkls of sunlight What a beautiful day...กลิ่นของแสงอาทิตย์ เป็นวันที่สดใสจริงๆเล้ยย
The sunlight is God's blessing.แสงแดด เป็นพรที่พระเจ้าประทานมาให้ไงล่ะ
Um, an infected male exposed himself to sunlight today.เอ่อ วันนี้ชายติดเชื้อออกมาเผชิญกับแสงแดดได้
For sunlight is like gold# And tear your curtains down # # และทะลายกำแพงของคุณลง #
It's the first one to get sunlight in the morning.มันเป็นห้องแรกที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้น
"I am the sunlight on ripened grain.เป็นแสงตะวันที่สาดส่องทุ่งข้าวสุก
And this is what should bring us peace in our hearts-- the blessed knowledge that God's love for us is as sure as the sunlight and that it is always shining.และนี่คือสิ่งที่นำสันติมาสู่จิตใจเรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าความรักของพระเจ้าให้เรา มันเปรียบเสมือนแสงสว่าง

sunlight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太阳光[tài yáng guāng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ, 太阳光 / 太陽光] sunlight
日光[rì guāng, ㄖˋ ㄍㄨㄤ, 日光] sunlight

sunlight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
葉洩れ日;葉洩日(io)[はもれび, hamorebi] (n) (obsc) sunlight sifting through the tree leaves
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日射し[ひざし, hizashi] Thai: แดดส่อง English: sunlight

sunlight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight FR: soleil radieux [m]
แดดแจ๋[n. exp.] (daēt jaē) EN: blazing sunlight ; bright sunlight FR:
แดดจัด[n.] (daēt jat) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun FR:
แสงอาทิตย์[n. exp.] (saēng āthit) EN: sunlight FR: lumière du soleil [f] ; lumière du jour [f] ; rayonnement solaire [m]
แสงแดด[n.] (saēngdaēt) EN: sunlight ; sunshine ; sunbeam FR: rayon de soleil [m] ; lumière du soleil [f] ; lumière solaire [f]
ตายนึ่ง[v.] (tāineung) EN: be withered by exposure to sunlight FR:

sunlight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonnenlicht {n} | das grelle Sonnenlichtsunlight | the glare of the sun

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sunlight
Back to top