ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

south

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *south*, -south-

south ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
south (n.) ทิศใต้ Syn. southern, southland
south (adj.) ทางใต้ Syn. southern, southward
south (adv.) ทางใต้ Syn. southerly
south European (adj.) เกี่ยวกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Syn. Latinate
south European (n.) ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Syn. Latinate
South Pacific (n.) แปซิฟิกใต้
South Pole (n.) ขั้วโลกใต้
South Seas (n.) ทะเลทางใต้เส้นศูนย์สูตร
south-west (n.) บริเวณครึ่งทางระหว่างใต้และตะวันตก
southbound (adj.) ที่มุ่งหน้าไปทางใต้
Southdown (adj.) แกะพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ
southeast (n.) ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast (adj.) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ See also: Syn. southeastern, southeasterly, southeastward
southeast (adv.) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asia (n.) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asian (n.) กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
southeaster (n.) ลมตะวันออกเฉียงใต้
southeasterly (adj.) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ See also: Syn. southeastern, southeastward
southeastern (adj.) ทางตะวันออกเฉียงใต้ Syn. southeast
southeastward (n.) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ Syn. southeast
southeastward (adj.) มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ Syn. southeast
southeastward (adv.) ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ Syn. southeast, southeastwards
southeastwards (adv.) ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ Syn. southeastward
souther (n.) ลมที่พัดจากทิศใต้
southerly (adj.) ไปทางใต้
southerly (adv.) ไปทางใต้
southern (adj.) ในทางภาคใต้ See also: ที่ตั้งอยู่ทางใต้, ซึ่งหันหน้าไปทางใต้ Syn. in the south, southerly
Southern Cross (n.) ชื่อกลุ่มดาวที่มีการเรียงตัวเหมือนไม้กางเขน See also: กลุ่มดาวที่มีสี่ดาวเรียงตัวคล้ายรูปไม้กางเขน มีตำแหน่งอยู่ทางตอนใต้ของท้องฟ้า
southerner (n.) คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
southernmost (adj.) ทางใต้สุด
southland (n.) บริเวณตอนใต้
southland (n.) ตอนใต้ของประเทศ See also: บริเวณทางใต้, ที่ดินทางใต้
southlander (n.) คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
southmost (adj.) ใต้สุด
southpaw (n.) คนถนัดมือซ้าย (คำไม่เป็นทางการ)
southward (adv.) ไปทางทิศใต้
southward (n.) ทางทิศใต้
southward (adj.) มาจากทางทิศใต้
southwardly (adj.) ไปทางใต้
southwardly (adj.) ไปทางใต้
English-Thai: HOPE Dictionary
south(เซาธฺ) n.,adj.,adv. ทิศใต้,ใต้,ภายใต้vi. หันไปทางทิศใต้
south seasn. ทะเลที่อยู่ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร
southeast(เซาธฺอีสทฺ') n.,adv. (ไปหรือมาจาก) ทิศตะวันออกเฉียงใต้,อาคเนย์,ภาคอาคเนย์,, See also: southeastern adj. southeasternmost adj.
southeast asian. เอเซียอาคเนย์,ประเทศและดินแดนในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย (ได้แก่บรูไน,พม่า,เขมร,อินโดนีเซีย,ลาว,ไทย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,ตีมอร์,สิงคโปร,เวียดนาม) . -Sountheast Asian
southeaster(เซาธอีส'เทอะ) n. ลมหรือพายุจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. wind
souther(เซา'เธอะ) n. ลมหรือพายุจากทางใต้
southerly(เซา'เธอลี) adj.,adv. ทางทิศใต้, See also: southerliness n.
southern(เซา'เธิร์น) adj. ไปยังทิศใต้ n. ชาวใต้,ชาวปักษ์ใต้,ภาษาปักษ์ใต้
southern hemispheren. ซีกโลกใต้ระหว่างขั้วโลกใต้กับเส้นศูนย์สูตร
southernern. ชาวปักษ์ใต้,ประชาชนที่อยู่ในภาคใต้,
southernmostadj. ใต้สุด
southpaw(เซาธฺ'พอ) n. บุคคลผู้ถนัดมือซ้าย adj. มือซ้าย,ถนัดซ้าย
southwardadj.,adv.,n. ไปทางใต้,ภาคใต้
southwardlyadj.,adv. ไปทางใต้
southwardsadv. ไปทางใต้
southwestn. ทิศตะวันตกเฉียงใต้,บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้,, See also: southwestern adj. southwesterner n.
southwestern. ลมหรือพายุ
English-Thai: Nontri Dictionary
south(adj,adv) ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้
southeast(adj,adv) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastward(adj) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้,ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southerly(adj) ไปทางใต้,ไปทางทิศใต้,จากทิศใต้
southern(adj) ทางใต้,ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้
southward(adj,adv) ไปทางทิศใต้,อยู่ทางใต้,ไปทางใต้
southwards(adj,adv) ไปทางทิศใต้,อยู่ทางใต้,ไปทางใต้
southwest(adj,adv) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwester(n) หมวกกันน้ำของกะลาสี,ลมตะวันตกเฉียงใต้
southwestern(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
South Americaอเมริกาใต้ [TU Subject Heading]
Southeast Asiaเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [TU Subject Heading]
Southeast Asia Collective Defense Treaty (Mahila Pact)สนธิสัญญาซีโต้
Southerly windลมฝ่ายใต้ [อุตุนิยมวิทยา]
Southern African Customs Unionสหภาพศุลกากรแอฟริกาใต้
Southern oscillationความผันแปรของระบบอากาศบริเวณซีกโลกใต้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Southwest windลมตะวันตกเฉียงใต้ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (n.) Department of American and South Pacific Affairs
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (n.) Department of South Asian, Middle East and African Affairs
มโนห์รา (n.) form of folk-dance in the south of Thailand See also: kind of song and dance in southern part of Thailand Syn. โนรา, มโนราห์
ลมว่าว (n.) wind that blows from north to south in winter
ลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand Syn. ไทยลื้อ
โนรา (n.) form of folk-dance in the south of Thailand See also: kind of song and dance in southern part of Thailand Syn. มโนราห์
ไทยลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand
ทักษิณ (n.) south Syn. ทิศใต้, ทางใต้ Ops. ทิศอุดร, ทิศเหนือ
ทิศทักษิณ (n.) south Syn. ทิศใต้, ทักษิณ Ops. ทิศเหนือ
ทิศทักษิณ (n.) South Ops. ทิศเหนือ
ทิศใต้ (n.) South Syn. ทิศทักษิณ Ops. ทิศเหนือ
ปากใต้ (n.) south Syn. ปักษ์ใต้, ภาคใต้
ใต้ (n.) south Syn. ทิศใต้, ทักษิณ, ทิศทักษิณ Ops. ทิศเหนือ
แอฟริกาใต้ (n.) South Africa
ทวีปอเมริกาใต้ (n.) South America
ประเทศเกาหลีใต้ (n.) South Korea See also: Republic of South Korea
เกาหลีใต้ (n.) South Korea See also: Republic of South Korea Syn. ประเทศเกาหลีใต้
ขั้วโลกใต้ (n.) South Pole Ops. ขั้วโลกเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (n.) South-east Asia See also: SEA
ตะวันออกเฉียงใต้ (n.) southeast See also: southeastern Syn. อาคเนย์ Ops. ตะวันตกเฉียงเหนือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน...
He picked her up in the South of France, didn't he?- ก็เขาไปคว้าหล่อนมาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสไม่ใช่รึ
Intact is how the South wants it. And we want it intact too.ฝ่ายใต้อยากให้สะพานอยู่ดี พวกเราก็เหมือนกัน
It's too far south for us, anyway.ฉันไม่เคยได้รับมันผ่านบัญชี
The middle South Midlands Victorian phase.กลางภาคใต้ระยะที่วิคตอเรีย
Listen, we had a shark attack at South Beach this morning, Mayor.มีคนโดนฉลามกัดที่เช้าท์บีช เมื่อเช้านี่ครับ เทศมนตรี
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.ถ้ามันเป็นพันธุ์โร้ก เเละเรื่องการจองอาณาเขตเป็นจริง... เรามีโอกาสเห็นมัน ระหว่างเคปสก็อตกับเช้าท์บีช
We're now flying over Hoover Dam, and later we'll pass south of the Grand Canyon.ตอนนี้เรากำลังบินอยู่เหนือฮูฟเวอร์ แดม อีกสักครู่เราจะผ่านทางใต้ ของแกรนด์ แคนยอน
Move them back to the south side.ย้ายพวกเขากลับไปทางด้านทิศใต้
How long have you been in South Africa?คุณอยู่แอฟริกาใต้นานแค่ไหนแล้ว
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายผิวสี
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายความผิวสี

south ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
安第斯山脉[Ān dì sī shān mài, ㄢ ㄉㄧˋ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 安第斯山脉 / 安第斯山脈] Andes mountain chain of South America
阿斯旺[Ā sī wàng, ㄚ ㄙ ㄨㄤˋ, 阿斯旺] Aswan (town in south Egypt)
巴士海峡[Bā shì hǎi xiá, ㄅㄚ ㄕˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 巴士海峡 / 巴士海峽] Bashi channel across south Taiwan
比基尼岛[Bǐ jī ní dǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧ ㄋㄧˊ ㄉㄠˇ, 比基尼岛 / 比基尼島] Bikini atoll, French nuclear test site in South Pacific
[Yuè, ㄩㄝˋ, 粤 / 粵] Cantonese; abbr. for Guangdong 廣東|广东 province in south China
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, 仰光] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, 内比都 / 內比都] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那
南宁[Nán níng, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ, 南宁 / 南寧] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
南宁市[Nán níng shì, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, 南宁市 / 南寧市] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 桂] Cinnamonum cassia; abbr. for Guangxi autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
科卿[kē qīng, ㄎㄜ ㄑㄧㄥ, 科卿] Cochin (in south India)
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
全斗焕[Quán dòu huàn, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄏㄨㄢˋ, 全斗焕 / 全斗煥] Chun Doo Hwan (former South Korean president)
吴越曲[Wú Yuè qū, ˊ ㄩㄝˋ ㄑㄩ, 吴越曲 / 吳越曲] folk song from Wu or from south China more generally
[Yuè, ㄩㄝˋ, 越] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南
海口[Hǎi kǒu, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ, 海口] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China
海口市[Hǎi kǒu shì, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ ㄕˋ, 海口市] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China
十国春秋[shí guó chūn qiū, ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 十国春秋 / 十國春秋] History of Ten States of South China (1669) by Wu Renchen 吳任臣|吴任臣, 77 scrolls
吴任臣[Wú Rèn chén, ˊ ㄖㄣˋ ㄔㄣˊ, 吴任臣 / 吳任臣] Wu Renchen (1628-1689), Qing dynasty polymath and historian, author of History of Ten States of South China 十國春秋|十国春秋
吴国[Wú guó, ˊ ㄍㄨㄛˊ, 吴国 / 吳國] Wu state (in south China, in different historical periods); Wu state 220-280, founded by Sun Quan 孫權|孙权 the southernmost of the three Kingdoms
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, 吴越 / 吳越] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies
仁川[Rén chuān, ㄖㄣˊ ㄔㄨㄢ, 仁川] Incheon (city in South Korea)
中南半岛[Zhōng nán bàn dǎo, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 中南半岛 / 中南半島] Indo-China peninsula; lit. China South peninsula
蛮子[mán zi, ㄇㄢˊ ㄗ˙, 蛮子 / 蠻子] insulting term for south Chinese; southern barbarian; chap
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 四大盆地] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地
伽倻[Jiā yē, ㄐㄧㄚ ㄧㄝ, 伽倻] Kaya; a country or province to the South of Silla 新羅|新罗 in south Korea around 500 AD
佧佤族[Kǎ wǎ zú, ㄎㄚˇ ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ, 佧佤族] Wa, Kawa or Va ethnic minority of Myanmar, south China and southeast Asia
李明博[Lǐ Míng bó, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, 李明博] Lee Myung-bak (1941-), South Korean businessman, one-time chairman of Hyundai, President of South Korea from 2007
马赛[Mǎ sài, ㄇㄚˇ ㄙㄞˋ, 马赛 / 馬賽] Marseille, city in south France; Basay, one of the indigenous peoples of Taiwan
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 旋转木马 / 旋轉木馬] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, 现代 / 現代] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company
南亚区域合作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 南亚区域合作联盟 / 南亞區域合作聯盟] South Asian Association for Regional Cooperation
南北美[Nán Běi Měi, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ ㄇㄟˇ, 南北美] North and South America
南北韩[nán běi Hán, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ ㄏㄢˊ, 南北韩 / 南北韓] North and South Korea
朝韩[Cháo Hán, ㄔㄠˊ ㄏㄢˊ, 朝韩 / 朝韓] North and South Korea
韩朝[Hán Cháo, ㄏㄢˊ ㄔㄠˊ, 韩朝 / 韓朝] North and South Korea; bilateral Korean relations
三星[sān xīng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ, 三星] Samsung, South Korean electronics company
勃固[Bó gù, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ, 勃固] Pegu city in south Myanmar (Burma)

south ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid)
アフリカ南部[アフリカなんぶ, afurika nanbu] (adj-no) South African
オタリア[, otaria] (n) South American sea lion (Otaria flavescens) (lat
クアッガ;クワッガ;クアッハ[, kuagga ; kuwagga ; kuahha] (n) quagga (extinct South African zebra) (Equus quagga quagga)
ゴール朝;グール朝[ゴールちょう(ゴール朝);グールちょう(グール朝), go-ru chou ( go-ru asa ); gu-ru chou ( gu-ru asa )] (n) Ghurid Dynasty (of south Asia, approx. 1148-1215 CE)
サウスカロライナ[, sausukaroraina] (n) South Carolina; (P)
サウスブリッジ[, sausuburijji] (n) {comp} South Bridge
セビチェ[, sebichie] (n) ceviche; seviche; South American dish of marinated raw seafood
ソウル[, souru] (n) (1) soul; (2) Seoul (in South Korea)
ニューサウスウェールズ[, nyu-sausuue-ruzu] (n) New South Wales; (P)
ベトコン[, betokon] (n) Vietcong; Viet Cong (communist guerrilla soldiers who fought in South Vietnam during the Vietnam War)
ベンガルオオトカゲ[, bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor
メルコスール[, merukosu-ru] (n) Mercosur (Mercado Comum del Sur); South America Common Market
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles
南アフリカ連邦[みなみアフリカれんぽう, minami afurika renpou] (n) The Union of South Africa
南ア連邦[みなみアれんぽう, minami a renpou] (n) (abbr) The Union of South Africa
南する[みなみする, minamisuru] (vs-s) (arch) to go south
南寄り[なんより;みなみより, nanyori ; minamiyori] (n) southerly (wind); from the south
南支那海[みなみしなかい, minamishinakai] (n) South China Sea
南方産[なんぽうさん, nanpousan] (n) products of the south seas
南東風[みなみごち, minamigochi] (n) east wind inclining towards the south
南極[なんきょく, nankyoku] (n,adj-no) (1) South Pole; (2) (See 南極圏,南極大陸) the Antarctic; Antarctica; (P)
南洋[なんよう, nanyou] (n) South Seas
南満[なんまん, nanman] (n) South Manchuria
南満州鉄道[みなみまんしゅうてつどう, minamimanshuutetsudou] (n) (former) South Manchuria Railway
南蛮船[なんばんせん, nanbansen] (n) foreign ship (esp. of Spanish and Portuguese ships arriving from the south prior to the Edo period)
南阿連邦[なんあれんぽう, nan'arenpou] (n) Union of South Africa
南風[なんぷう;みなみかぜ;はえ, nanpuu ; minamikaze ; hae] (n) (1) south wind; southerly wind; (2) (arch) summer
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
白夜[びゃくや;はくや, byakuya ; hakuya] (n) white night (i.e. at the North or South Pole); short night; night under the midnight sun
西南日本外帯[せいなんにほんがいたい, seinannihongaitai] (n) (See 西南日本) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
負極[ふきょく, fukyoku] (n) negative pole; anode; south magnetic pole
韓流[はんりゅう;かんりゅう, hanryuu ; kanryuu] (n) influx of South Korean pop culture (into Japan)
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans)
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang)
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.)
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia)
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)

south ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอฟริกาใต้[n. prop.] (Aefrikā Tāi) EN: South Africa FR: Afrique du Sud [f]
อัฟริกาใต้[n. prop.] (Afrikā Tāi) EN: South Africa FR: Afrique du Sud [f]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America FR: Amérique du Sud [f]
บริษัทเกาหลีใต้[n. exp.] (børisat Kao) EN: South Korean company ; South Korean firm FR: société sud-coréenne [f] ; entreprise sud-coréenne [f]
ชาวเกาหลีใต้[n. prop.] (chāo Kaolī-) EN: South Korean FR: Sud-Coréen [m]
เอเชียใต้[n. prop.] (Ēchīa Tāi) EN: South Asia ; Southern Asia FR: Asie du Sud [f]
ไฟใต้[n. exp.] (fai Tāi) EN: South Thailand Insurgency ; southern conflict FR: conflit dans le Sud de la Thaïlande [m] ; insurrection dans le Sud de la Thaïlande [f]
เกาหลีใต้[n. prop.] (Kaolī Tāi) EN: South Korea ; Republic of South Korea FR: Corée du Sud [f]
ข้างหัวนอน[n. exp.] (khāng hūanø) EN: south FR:
ขั้วโลกใต้[n. prop.] (Khūalōk Tāi) EN: South Pole FR: pôle Sud [m]
ขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์[n. exp.] (Khūalōk Tāi) EN: Geographic South Pole FR: pôle Sud géographique [m]
เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช[n. prop.] (Kǿ Sao Jøjī) EN: South Georgia and the South Sandwich Islands (SGSSI) FR: Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud [fpl]
มโนราห์ = มโนห์รา ; โนรา[n.] (manōrā ; nō) EN: folk-dance in the south of Thailand ; Southern traditional performance ; classical Thai tune FR:
ปักษ์ใต้[n. prop.] (Pak Tāi) EN: South ; southern part FR: Sud [m] ; partie sud [f] ; midi [m]
ภาคใต้[n. prop.] (Phāk Tāi) EN: South (of Thailand) ; Southern Region (of Thailand) ; Southern Thailand FR: région du Sud (de la Thaïlande) [f] ; sud de la Thaïlande [f]
พัทยาใต้[n. prop.] (Phatthayā T) EN: South Pattaya FR: Pattaya Sud
พื้นที่ภาคใต้[n. exp.] (pheūnthī Ph) EN: the South ; the southern region FR:
ภูมิภาคเอเชียใต้[n. exp.] (phūmiphāk Ē) EN: South Asia ; Southern Asia FR: Asie du Sud [f]
ประเทศแอฟริกาใต้[n. prop.] (Prathēt Aēf) EN: South Africa FR: Afrique du Sud
ประเทศเกาหลีใต้[n. prop.] (Prathēt Kao) EN: South Korea ; Republic of South Korea FR: Corée du Sud [f]
รัฐเซาท์ดาโคตา[n. prop.] (Rat Sao Dāk) EN: State of South Dakota FR:
รัฐเซาท์แคโรไลนา[n. prop.] (Rat Sao Kha) EN: State of South Carolina FR: État de Caroline du Sud [f]
ศาลอาญากรุงเทพใต้[org.] (Sān Āyā Kru) EN: Bangkok South Criminal Court FR:
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้[org.] (Sānphaeng K) EN: Bangkok South Civil Court FR:
เซาท์[X] (sao ) EN: south FR:
เซาท์ดาโคตา[n. prop.] (Sao Dākhōtā) EN: South Dakota FR:
เซาท์แคโรไลนา[n. prop.] (Sao Khaērōl) EN: South Carolina FR: Caroline du Sud [f]
สถานทูตเกาหลีใต้[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of South Korea FR: Ambassade de Corée du Sud [f]
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of South Africa FR: République d'Afrique du Sud [f]
ใต้[n.] (tāi) EN: south FR: sud [m]
ใต้[adj.] (tāi) EN: south ; southern FR: sud
ทักษิณ[X] (thaksin) EN: south FR: sud
ทะเลจีนใต้[n. prop.] (Thalē Jīn T) EN: South China Sea FR: mer de Chine méridionale [f]
ทางใต้[X] (thāng tāi) EN: southern part ; south FR: au sud ; dans le sud
ทางทิศใต้[n. exp.] (thāng thit ) EN: the south ; southern part FR:
ทางทิศใต้[X] (thāng thit ) EN: in the south FR: au sud
ถนนสาทรใต้[n. prop.] (Thanon Sath) EN: South Sathorn Rd. FR:
ทวีปอเมริกาใต้[n. prop.] (Thawīp Amēr) EN: South America FR: Amérique du Sud [f] ; continent sud-américain [m]
ทิศใต้[n. exp.] (thit tāi) EN: the south ; South FR: sud [m] ; direction du sud [f]
ตอนใต้[X] (tøn tāi) EN: in the South FR:

south ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ring... | Südring {m} (Straße)orbital | south orbital route
Süden {m}; Süd | im Süden von | nach Süden; südwärtssouth | to the south of | south; southwards
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition
südlich {adj} | südlicher | am südlichstensouthern; south of | more southern | most southern
Gelbkehl-Fliegenstecher {m} [ornith.]Southern Beardless Tyrannulet
Bronzekiebitz {m} [ornith.]Southern Lapwing
südöstlich {adv}southeastwardly
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi)
Stundenglas-Delfin {m} [zool.]hourglass dolphin; Wilson's dolphin; southern white-sided dolphin; cross-bearing dolphins (Lagenorhynchus cruciger)
Hybridenwürgermonarch {m} [ornith.]Southern Shrikebill
Malleescheindrossel {f} [ornith.]Southern Scrub Robin
Zwergblauwal {m} (südliche Blauwal-Unterart) [zool.]pygmy blue whale (southern blue whale subspecies) (Balaenoptera musculus brevicauda)
Peales-Delfin {m}; Peales-Tümmler [zool.]Peales' dolphin; Peale's dolphin; blackchin dolphin; southern dolphin; Peales' porpoise; Peale's porpoise (Lagenorhynchus australis)
Rotaugenente {f} [ornith.]Southern Pochard
Südküste {f}south coast
Südpol {m} [geogr.]South Pole
Südsee {f} [geogr.]South Sea
süddeutsch {adj}south german
Südafrikanischer Kronenkranich {m} [ornith.]South African Crowned Crane
Weißflecken-Goldschnepfe {f} [ornith.]South American Painted Snipe
Südafrikanischer Stelzenläufer {m} [ornith.]South African Stilt
Philippinen-Zwergohreule {f} [ornith.]South Phillipines Scops Owl
Klippenschwalbe {f} [ornith.]South African Cliff Swallow
Riesenpieper {m} [ornith.]South Georgia Pipit
Glanzdrongoschnäpper {m} [ornith.]South African Black Flycatcher
Südhalbkugel {f}southern hemisphere
Südlage {f}southern exposure
Silbersturmvogel {m} [ornith.]Southern Fulmar
Graubrust-Schlangenadler {m} [ornith.]Southern Banded Snake Eagle
Kaffernhornrabe {m} [ornith.]Southern Ground Hornbill
Gelbkehl-Krummschnabel {m} [ornith.]Southern Bentbill
Weißaugen-Borstentyrann {m} [ornith.]Southern Bristle Tyrant
Blauschwalbe {f} [ornith.]Southern Martin
Südliche Rauhflügelschwalbe {f} [ornith.]Southern Rough-winged Swallow
Flötenwürger {m} [ornith.]Southern Boubou
Südländer {m}southerner
südländisch {adj}southern; Latin
südlich {adv}southernly
Südlicher Entenwal {m} [zool.]southern bottlenose whale; Antarctic bottlenosed whale; flat whale (Hyperoodon planifrons)
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า south
Back to top