ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shame*, -shame-

shame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shame (n.) ความอับอาย See also: ความน่าละอายใจ, ความอัปยศ, ความขายหน้า Syn. disgrace Ops. grace
shame into (phrv.) ทำให้อับอายจนเปลี่ยน (บางสิ่ง)
Shame on someone (idm.) น่าระอาย See also: น่าขายหน้า
shame out of (phrv.) ทำให้อายที่จะปฏิบัต ิ(บางสิ่ง) See also: มีความละอายใน
shamed (adj.) ขี้อาย See also: เหนียมอาย, รู้สึกอาย Syn. abashed Ops. unabashed, unashamed
shamefaced (adj.) อับอาย See also: น่าขายหน้า, น่าอาย Syn. ashamed, abashed, embarrassed Ops. unabashed
shamefacedness (n.) ความละอาย Syn. embarrassment
shameful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. dishonorable
shameful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า Syn. notorious, disreputable, dishonourable
shameful (adj.) น่าอับอาย See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, ไร้เกียรติ Syn. disgraceful Ops. graceful
shameful (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว Syn. indecently
shamefully (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง
shamefully (adv.) โดยฝ่าฝืน Syn. horribly
shameless (adj.) ซึ่งไม่อับอาย See also: ซึ่งไม่ละอายใจ, น่าเสื่อมเสีย Syn. disrespectful, immodest, rude Ops. respectful, courteous
shamelessly (adv.) อย่างไร้ยางอาย See also: อย่างไม่ละอายใจ, ไม่กระดาก, ไม่อาย, หน้าด้าน
shamelessness (n.) ความไร้ยางอาย See also: ความทะลึ่ง, การกระทำที่ทะลึ่งหรือหน้าด้านไร้ยางอาย Syn. chutzpa, insolence
English-Thai: HOPE Dictionary
shame(เชม) n. ความอับอาย,ความละอายใจ,ความขายหน้า,เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ,ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย
shamefaced(adj) ขายหน้า,ละอายใจ,อับอาย,ขี้อาย
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shameความละอาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความละอายบาป (n.) shame See also: modesty, bashfulness Syn. ความละอายใจ
ความละอายใจ (n.) shame See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification
หิริ (n.) shame See also: modesty, bashfulness Syn. ความละอายใจ, ความละอายบาป
เสียแต้ม (v.) shame See also: disgrace Syn. ขายหน้า, เสียความนิยม
กุ๋ย (adv.) shame on one Syn. กุ๋ยๆ
กุ๋ยๆ (adv.) shame on one
น่าอดสู (adj.) shameful See also: disgraceful Syn. น่าอับอาย, น่าขายหน้า Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอาย (adj.) shameful See also: disgraceful Syn. น่าอดสู, น่าอับอาย, น่าขายหน้า Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
ร่มผ้า (n.) shameful part of the body which should remain covered
น่าอับอายขายหน้า (adv.) shamefully See also: embarrassingly Syn. น่าอับอาย
น่าอัปยศอดสู (adv.) shamefully See also: embarrassingly Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า
ความอับอายขายหน้า (n.) shamefulness See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy
ด้านหน้า (v.) shameless See also: bear shame, brazen-faced, impudent Syn. บากหน้า, หน้าทน, หน้าหนา, หน้าด้าน
หน้าด้าน (v.) shameless See also: bear shame, brazen-faced, impudent Syn. บากหน้า, หน้าทน, หน้าหนา
หน้าทน (v.) shameless See also: bear shame, brazen-faced, impudent Syn. บากหน้า, หน้าหนา, หน้าด้าน
อลัชชี (adj.) shameless See also: unashamed, brazen
กระดากใจ (v.) be ashamed See also: be abashed, be embarrassed, be disconcerted, be humiliated Syn. ละอายใจ
ขายหน้าขายตา (v.) feel ashamed See also: disgrace Syn. ขายหน้า, อับอาย, อับอายขายหน้า
ความละอาย (n.) ashamedness See also: humiliation, mortification Syn. ความอาย
ตากหน้า (v.) endure shame See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy) Syn. แบกหน้า, บากหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not let others shame you for thisอย่าปล่อยให้ใครทำให้คุณอับอายในเรื่องนี้
You have nothing to be ashamed ofคุณไม่มีอะไรที่ต้องกระดากอาย
You should be ashamed of your behaviorคุณควรจะรู้สึกกระดากอายต่อพฤติกรรมของตน
You should be ashamed of yourself!เธอควรจะละอายใจตัวเองนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a shame to see a nice cheerful fire like that going to waste.มันเป็นความอัปยศที่จะเห็นไฟ ร่าเริงดี เช่นนั้นไปเสีย
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
It's a shame you two don't get along.น่าเสียดายที่คุณสองคนไปด้วยกันไม่ได้
Would have been a shame to blow it up.น่าเสียดายที่ต้องระเบิดมันทิ้ง
I feel no personal shame or guilt about this, but I must keep it a secret or I'll lose my job on security grounds.ผมไม่รู้สึกอาย หรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับไว้ ไม่งั้นผมก็จะเสียงานไป
Boys, it would be a shame to have to kill you now.ไอ้หนู ฉันไม่อยากฆ่าพวกนายให้เปลืองกระสุน
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง
It's a shame Abu had to miss this.น่าเสียดายนะที่อาบู พลาดสิ่งเหล่านี้ไป
I sure hope so. It'd be a real shame to waste all that talent.ผมก็หวังว่าอย่างนั้น ไม่งั้นขายหน้าแย่
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ...
It's just a shame that I wasn't born that way.หนูก็แค่อายที่หนูไม่ได้เกิดมาแบบนั้น
Gee, Red, it was a terrible shame about your horse coming in last, an' all.Gee, แดง, มันเป็นความอัปยศที่น่ากลัวเกี่ยวกับม้าของคุณมาก่อน 'ทุก

shame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, 愧恨] ashamed and sorry; suffering shame and remorse
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 僯] ashamed
媿[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 媿] ashamed
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 怍] ashamed
[nǜ, ㄋㄩˋ, 恧] ashamed
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 愧] ashamed
愧怍[kuì zuò, ㄎㄨㄟˋ ㄗㄨㄛˋ, 愧怍] ashamed
愧色[kuì sè, ㄎㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 愧色] ashamed look
[cán, ㄘㄢˊ, 惭 / 慚] ashamed
[qī, ㄑㄧ, 戚 / 慼] ashamed; grief
[qú, ㄑㄩˊ, 懅] bashful; ashamed
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, 厚脸皮 / 厚臉皮] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned
死皮赖脸[sǐ pí lài liǎn, ㄙˇ ㄆㄧˊ ㄌㄞˋ ㄌㄧㄢˇ, 死皮赖脸 / 死皮賴臉] brazen faced (成语 saw); shameless
耻辱[chǐ rǔ, ㄔˇ ㄖㄨˇ, 耻辱 / 恥辱] disgrace; shame; humiliation
[méng, ㄇㄥˊ, 瞢] eyesight obscured; to feel ashamed
不要脸[bù yào liǎn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, 不要脸 / 不要臉] have no sense of shame; shameless
害臊[hài sào, ㄏㄞˋ ㄙㄠˋ, 害臊] to be bashful; to feel ashamed
[ní, ㄋㄧˊ, 怩] shy, timid, bashful; look ashame
[xiū, ㄒㄧㄡ, 羞] shy; ashamed; shame; bashful
廉耻[lián chǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄔˇ, 廉耻 / 廉恥] honor and shame; sense of honour
暗疾[àn jí, ㄢˋ ㄐㄧˊ, 暗疾] unmentionable disease; a disease one is ashamed of
恼羞成怒[nǎo xiū chéng nù, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄋㄨˋ, 恼羞成怒 / 惱羞成怒] to fly into a rage out of humiliation; to be ashamed into anger
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 涎] saliva; shamelessly
不体面[bù tǐ miàn, ㄅㄨˋ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 不体面 / 不體面] shameful
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, 出丑 / 出醜] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, 可耻 / 可恥] shameful; disgraceful; ignominious
[chǐ, ㄔˇ, 耻 / 恥] shame; disgrace
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ˊ ˊ ㄔˇ, 荒淫无耻 / 荒淫無恥] shameless
[xì, ㄒㄧˋ, 謑] shame, disgrace
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, 赖皮 / 賴皮] shameless; (slang) rascal
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑 / 醜] shameful; ugly; disgraceful
愧汗[kuì hàn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄢˋ, 愧汗] sweating from shame; extremely ashamed

shame ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内心忸怩;内心じくじ[ないしんじくじ, naishinjikuji] (adj-t,adv-to) ashamed deep down in one's heart; blushing with shame when one remembers something
名を汚す[なをけがす, nawokegasu] (exp,v5s) to shame the name (of); to blot the reputation (of)
恥の上塗り[はじのうわぬり, hajinouwanuri] (exp) piling shame on top of shame
恥を忍ぶ[はじをしのぶ, hajiwoshinobu] (exp,v5b) to abide one's shame
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame
アシェイムド[, ashieimudo] (adj-f) ashamed
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful
しゃあしゃあ[, shaashaa] (adv,n,vs) shamelessly
のめのめ[, nomenome] (adv,adv-to,vs) (on-mim) shamelessly
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.)
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] (n) {comp} disclosure of other recipients
俯く(P);俯向く;うつ向く[うつむく, utsumuku] (v5k) to hang one's head in shame; to look downward; to cast one's eyes down; (P)
候補者名簿[こうほしゃめいぼ, kouhoshameibo] (n) list of candidates; slate; list of nominees
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P)
厚皮[あつかわ, atsukawa] (adj-na,n) thick hide; shamelessness
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na,n) shameless; brazen and unscrupulous
図太い[ずぶとい, zubutoi] (adj-i) bold; shameless; cheeky; brash; impudent
太い[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P)
恥(P);辱;羞;耻[はじ(P);じょく(辱)(ok), haji (P); joku ( joku )(ok)] (n) shame; embarrassment; (P)
恥ずべき[はずべき, hazubeki] (adj-f) disgraceful; shameful
情けない(P);情け無い;情無い;情ない[なさけない(P);なっさけない(情無い;情ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P)
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy
斜面[しゃめん, shamen] (n) slope; slanting surface; bevel; (P)
曝し者;晒し者;晒者;さらし者[さらしもの, sarashimono] (n) pilloried criminal exposed to public view; public scorn or humiliation; person shamed in front of others
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward
汗顔[かんがん, kangan] (adj-na,n) ashamed
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject
白々しい;白白しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear
白昼堂々;白昼堂堂[はくちゅうどうどう, hakuchuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) openly (unashamedly) in broad daylight
破廉恥漢[はれんちかん, harenchikan] (n) shameless man; knave
Japanese-English: COMDICT Dictionary
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients
利用者名[りようしゃめい, riyoushamei] user name
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
社名[しゃめい, shamei] Thai: ชื่อบริษัท

shame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity FR: honte [f]
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
บัดสี[xp] (batsī) EN: For shame! ; Shame on you! FR:
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
หิริ[n.] (hiri) EN: shame FR:
หิริโอตตัปปะ[n.] (hiriōttappa) EN: conscience ; sense of shame ; sense of right and wrong FR:
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ความอับอาย[n.] (khwām ap-āi) EN: shame FR:
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment FR: scandale [m] ; honte [f]
กุ๋ย[X] (kui) EN: shame on one FR: Bah ! ; Pouah !
กุ๋ย ๆ = กุ๋ยๆ[X] (kui-kui) EN: shame on one FR: Bah ! ; Pouah !
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ละอายใจ[v.] (la-āi jai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful FR:
ลัชชี[n.] (latchī) EN: one who feels shame FR:
ม้วนหน้า[v. exp.] (mūan nā) EN: turn away one's face ; turn one's head in shame FR: tourner le visage ; détourner la tête
พูดประจาน[v. exp.] (phūt prajān) EN: put to shame ; ridicule ; humiliate; disparage publicly FR:
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
เสียเชิงชาย[v.] (sīachoēngch) EN: be put to shame ; be unmanly FR:
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to FR:
ทำให้อาย[v. exp.] (thamhai āi) EN: put to shame FR: embarrasser
แย่จริง ๆ = แย่จริงๆ[X] (yaē jing-ji) EN: what a shame FR: quelle honte
ยางอาย[n.] (yāng-āi) EN: shame ; embarrassment ; abashment ; humiliation FR:
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
อายเด็ก[v. exp.] (āi dek) EN: behave shamefully FR:
อายใจ[v. exp.] (āi jai) EN: feel ashamed FR:
อายหมา[v. exp.] (āi mā) EN: be ashamed of oneself FR:
อลัชชี[n.] (alatchī) EN: iniquitous monk ; shameless monk ; immoral monk FR:
อลัชชี[adj.] (alatchī) EN: shameless ; unconventional FR: sans complexe
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:

shame ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affenschande {f}crying shame; beastly shame
schamhaft {adj} | schamhafter | am schamhaftestenshamefaced | more shamefaced | most shamefaced
schamlos {adj} | schamloser | am schamlosestenshameless | more shameless | most shameless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shame
Back to top