ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sieve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sieve*, -sieve-

sieve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sieve (n.) ตะแกรง See also: กระชอน, แล่ง, ที่กรอง Syn. mesh, sifter, screen
sieve (n.) คนปากเปราะ See also: คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve (vi.) กรอง See also: ร่อนด้วยตะแกรง Syn. screen, winnow
sieve (vt.) กรอง See also: ร่อน Syn. screen, winnow
English-Thai: HOPE Dictionary
sieve(ซีฟว) n. ตะแกรง,กระชอน,ตาข่ายกรอง,คนปากไว,คนที่เก็บความลับไม่อยู่ vt.,vi. ร่อน,ใช้ตะแกรงหรือกระชอนร่อน, Syn. sift
English-Thai: Nontri Dictionary
sieve(n) แล่ง,ตะแกรง,กระชอน,ตระกร้า,คนเก็บความลับไม่อยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sieve areaบริเวณตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sieve gaugesieve gauge, ขนาดตะแกรง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะแกรง (n.) sieve See also: grate, screen Syn. กระชอน, เครื่องร่อน, เครื่องกรอง, ที่กรอง, แล่ง
ที่กรอง (n.) sieve See also: grate, screen Syn. กระชอน, เครื่องร่อน, เครื่องกรอง, แล่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.เรื่องนั้นน่ะ ลืมมันไปเถอะ!
A sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.ฉันรู้ว่าคุณต้องทำได้ดี
Dig it all again and sieve out the roots.ขุดใหม่ โกยเอารากออกให้หมด
The rock that remains in this sieve...เศษหินที่อยู่ในตะแกรงนี้...
I sifted seven thick-stalked thistles through a strong, thick sieve.สวัสดีเดวิด พี่กำลังให้แต่งสวนใหม่อยู่หรือ
...thick sieves... I sifted seven...- เดวิด ฉันอยากจะคุยกับพี่...
Yeah, um... so, hey, speaking of money, how are you feeling about helping the physics department get a cryogenic centrifugal pump and molecular sieve?คุณรู้สึกยังไงกับการช่วยแผนฟิสิกส์ ซื้อเครื่องหัวปั๊มไนโตรเจนเหลว และสารดูดความชื้น ฉันต้องบอกว่า เธอโน้มน้าวใจฉันได้เก่งมาก

sieve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漏锅[lòu guō, ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, 漏锅 / 漏鍋] colander; strainer; sieve; leaky pot
[sù, ㄙㄨˋ, 簌] dense vegetation; sieve
滤网[lǜ wǎng, ㄌㄩˋ ㄨㄤˇ, 滤网 / 濾網] filter; a sieve
分子筛[fēn zǐ shāi, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕㄞ, 分子筛 / 分子篩] molecular sieve
生物伦琴当量[shēng wù lún qín dāng liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 生物伦琴当量 / 生物倫琴當量] rem (Röntgen equivalent man, an old unit of radiation damage now replaced by the Sievert)
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, 希沃特] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist
筛子[shāi zi, ㄕㄞ ㄗ˙, 筛子 / 篩子] sieve
[bù, ㄅㄨˋ, 篰] sieve-like utensil
[xǐ, ㄒㄧˇ, 簁] sieve; to sift, to strain
西弗[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西弗] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy
[shāi, ㄕㄞ, 筛 / 篩] to filter; to sift; to sieve

sieve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラトステネスの篩[エラトステネスのふるい, eratosutenesu nofurui] (n) Eratosthenes' sieve
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve
モレキュラーシーブ[, morekyura-shi-bu] (n) molecular sieve
篩う[ふるう, furuu] (v5u) (1) (See 篩に掛ける) to sieve (flour); (2) to eliminate (possibilities)
シーベルト[, shi-beruto] (n) sievert (Sv)
マイクロシーベルト[, maikuroshi-beruto] (n) micro Sievert
灰色蓬[はいいろよもぎ;ハイイロヨモギ, haiiroyomogi ; haiiroyomogi] (n) (uk) Artemisia sieversiana
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish
篩;篩い(io)[ふるい, furui] (n) (See 篩に掛ける) sieve; screen
篩に掛ける;ふるいに掛ける;篩にかける[ふるいにかける, furuinikakeru] (v1) (uk) to sieve; to sift

sieve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องร่อน[n.] (khreūangrǿn) EN: screen ; sieve ; strainer FR:
กระชอน[n.] (krachøn) EN: strainer ; colander ; sieve ; bamboo strainer FR: passoire [f] ; tamis [m]
เกรอะ[v.] (kroe) EN: filter ; strain ; sieve FR:
แร่ง[n.] (raeng) EN: lawn sieve ; colander ; strainer FR:
ร่อน[v.] (rǿn) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
ร่อนแป้ง[v. exp.] (rǿn paēng) EN: sieve flour ; sift flour FR: tamiser de la farine
ตะแกรง[n.] (takraēng) EN: sieve ; grate ; screen ; sifter FR: passoire [f] ; tamis [m] ; égouttoir [m] ; égouttoir à vaisselle [m]
ตะแกรงเอราทอสเทนีส[n. exp.] (takraēng Ēr) EN: Sieve of Eratosthenes FR:
ตะแกรงร่อน[n. exp.] (takraēng rǿ) EN: reciprocating sieve ; sifter FR:
ซีเวิร์ต[n.] (sīwoēt) EN: sievert FR: sievert [m]

sieve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinsieb {n}fine sieve
Molekularsieb {n}molecular sieve
Molsieb {n}molecular sieve
Siebanalyse {f}sieve analysis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sieve
Back to top