ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strangely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strangely*, -strangely-

strangely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strangely (adv.) น่าแปลก See also: น่าแปลก, น่าประหลาด, ผิดปกติ Syn. oddly, queerly, unusually
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระการ (adv.) strangely See also: queerly Syn. ประหลาด, แปลก, น่าอัศจรรย์
ทะแม่งๆ (adv.) strangely See also: suspiciously, queerly Syn. ทะแม่ง, ชอบกล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're strangely dressed... for a knight.เจ้าแต่งตัวแปลกๆ... สำหรับอัศวิน
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ...
Because you acted really strangely after each of them.เป็นเพราะคุณทำงาน แตกต่างกับคนอื่นๆงั้นเหรอ
This country is strangely a single tribe and is ruling a country.เป็นประเทศที่แปลกมาก มีคนกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่มีอำนาจปกครองประเทศ
I don't know, but I feel strangely attracted to you.แต่ชั้นรู้สึกว่าเธอน่าดึงดูดใจอย่างประหลาด
Well, your dad's been doing that to me since we were kids, and strangely enough, I enjoy it.โอ้พ่อเธอชอบทำอย่างนี้กับฉัน ตั้วแต่เรายังเป็นเด็ก ถึงจะเพี้ยนหน่อย แต่ฉันก็รู้สึกดีกับมัน
That's strangely involuntary!ไม่ได้ตั้งใจแบบแปลกๆ
And, well, strangely easy to mistake for loathing.และ ก็ น่าแปลกที่มันง่ายที่จะทำสิ่งผิด ในสิ่งที่น่ารังเกียจ
I found a class packed with lesbians, not by choice, but still, it was strangely comforting.ผมไปเจอชั้นเรียนนึงที่มีแต่พวกเลสเบี้ยนส์ ช่วยไม่ได้ ที่ยังไงๆ มันก็สบายใจแบบแปลกๆ อยู่ดี
Wow, that's, uh... that's strangely considerate of you.ว้าว เอ่อ.. คุณนี่รอบคอบจริงๆ เลยนะ
And strangely exhilarating.และความเริงรื่นอย่างแปลกๆ
In the '97 boston marathon, I felt strangely tired.ในปึ 1997 การแข่งขัน บอสตันมาราธอน ฉันรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ

strangely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate
変に[へんに, henni] (adv) curiously; strangely
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape
奇岩怪石[きがんかいせき, kigankaiseki] (n) strangely shaped rocks and bizarre stones
奇態なことに[きたいなことに, kitainakotoni] (adv) strange to say; strangely enough; it is a wonder that
不思議に[ふしぎに, fushigini] (adv) strangely; oddly; mysteriously
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously

strangely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsa) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strangely
Back to top