ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superfluous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superfluous*, -superfluous-

superfluous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superfluous (adj.) มากเกินไป See also: เกินขีด, มากเกินพอ, มากเกินควร Syn. excessive, extra, redundant Ops. scanty, lacking
superfluous (adj.) ไม่จำเป็น See also: ไม่สำคัญ, ไม่มีสาระ Syn. needless, unnecessary Ops. necessary
superfluous (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: สุรุ่ยสุร่าย Syn. extravagant, luxurious, lavish
English-Thai: HOPE Dictionary
superfluous(ซูเพอ'ฟลูอัส) adj. มากเกินพอ,มากเกินไป,ไม่จำเป็น,ฟุ่มเฟือย,เกินความต้องการ., See also: superfluousness n., Syn. excessive
English-Thai: Nontri Dictionary
superfluous(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินต้องการ,ไม่จำเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm talking about a completely superfluous bottle of cough syrup.และฉันก็พูดถึงยาแก้ไอขวดที่แพงสุดๆ
NOTHING SUPERFLUOUS IN MY LIFE. WHEN A THING IS REDUNDANT, IT IS ELIMINATED.อะไรซ้ำซ้อนก็กำจัดมันซะ
Deforestation destroys the essential to produce the superfluous.การตัดไม้ทำลายป่าที่สำคัญ เพียงเพื่อผลิตภัณท์ที่ฟุ่มเฟือย
Actually, it's a common medical misconception that the spleen is superfluous.อันที่จริง มันเป็นความเข้าใจทางการแพทย์ที่ผิด ว่าม้ามเป็นสิ่งไม่จำเป็น
Our basest beggars are in the poorest things superfluous."ขอทานคือผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในสังคมเรา
Superfluous, some might say.มากเกินไป, พูดอย่างนั้นก็ได้
You, however, are superfluous.คุณไม่มีประโยชน์ซะแล้ว
Threat detection is superfluous. The operator detects the threat.การตรวจจับภัยคุกคามเป็นฟุ่มเฟือย ประกอบการตรวจพบภัยคุกคาม.

superfluous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, 赘生 / 贅生] excrescence; abnormal superfluous growth
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 废话 / 廢話] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words
赘言[zhuì yán, ㄓㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, 赘言 / 贅言] superfluous words; unnecessary detail
赘词[zhuì cí, ㄓㄨㄟˋ ㄘˊ, 赘词 / 贅詞] superfluous words; unnecessary detail
多余[duō yú, ㄉㄨㄛ ㄩˊ, 多余 / 多餘] superfluous; unnecessary; surplus
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 赘 / 贅] superfluous; redundant; cumbersome; refers to a son-in-law living with wife's family
赘余[zhuì yú, ㄓㄨㄟˋ ㄩˊ, 赘余 / 贅餘] superfluous
赘瘤[zhuì liú, ㄓㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, 赘瘤 / 贅瘤] useless; superfluous
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus
肉瘤[ròu liú, ㄖㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 肉瘤] wart; sarcoma; fig. superfluous; useless
赘疣[zhuì yóu, ㄓㄨㄟˋ ㄧㄡˊ, 赘疣 / 贅疣] wart; sth superfluous

superfluous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกินจำเป็น[adv.] (koēn jampen) EN: superfluous FR:
หมดความจำเป็น[adj.] (mot khwām j) EN: no longer needed ; no longer necessary ; superfluous FR:
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer ; excessive ; superfluous ; fantastic ; oddball ; bizarre FR: curieux ; fantasque ; excessif ; excentrique ; anormal ; bizarre

superfluous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überflüssig {adj} | überflüssiger | am überflüssigstensuperfluous | more superfluous | most superfluous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superfluous
Back to top