ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snare*, -snare-

snare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snare (n.) กับดัก See also: แร้ว, จั่น Syn. hook, trap, springe
snarer (n.) ผู้วางกับดัก
English-Thai: HOPE Dictionary
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
snare drumn. กลองแต๊ก
English-Thai: Nontri Dictionary
snare(n) บ่วง,แร้ว,จั่น,กับดัก,หลุมพราง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
snareบ่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครืน (n.) snare See also: trap
กะริง (n.) snare for trapping the skipping animals Syn. กะหริ่ง
กะหริ่ง (n.) snare for trapping the skipping animals
ติดแร้ว (v.) be trapped in a snare See also: fall into the net (/snare)
วางบ่วง (v.) place a snare See also: snare Syn. วางกับดัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not one of them born... whose asshole wouldn't pucker up tighter than a snare drum when you asked them for funds.ไม่ได้หนึ่งของพวกเขาเกิด ... ซึ่งไอ้จะไม่ย่นขึ้นแน่นกว่าดักตีกลองเมื่อคุณถามพวกเขาสำหรับเงิน
A tiny, insignificant detail. (Loud, repetitive snare hits) (Sugababes:แต่ไม่มีปัญหาหรอก เรื่องจิ๊บจ๊อย (วงชูการ์เบบี้ :
Like a bird from the snare of the fowler...เหมือนกับนก จากกับดัก
I mean., people started spending weeks trying to get the perfect snare drum and gated reverb sound.ผมหมายความว่า ผู้คนต่างใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆ พยายามทำให้ได้เสียงสแนร์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็เสียงเกตรีเวิร์บ
You can always depend on constance to snare some wunderkind.เธอสามารถเชื่อใจคอนสแตนซ์แล้วใส่ร้ายเด็กอัจฉริยะได้นะ
He shall deliver thee from the snare of the fowler...เขาจะส่งเจ้า \ ไปจากกับดักแห่งนายพราน
Deliver this from the snare of the fowler, from the pestilence from the darkness.ส่งไปจากกับดัก \ ของเหล่านักล่า, จากบรรดาโรคร้าย จากความมืด... .
How did Reynard get past Woods' snare to begin with?เรย์นาร์ดผ่านม่านพลังวู้ดส์ไปได้ไง
Hershel, take the snare pole.เฮอร์เชลจับบ่วงนี้ไว้
Someone hanged his neck on the snare and strangled him from behind the rafters!มีคนแขวนคอเขาเข้าไปในบ้วงเชือก แล้วรัดคอจากด้านหลังขื่อ
Tackle shop don't open until morning, but if you want to go out and try and snare some of New England's finest pescatarian creatures,ร้านขายอุปกรณ์ตกปลายังไม่เปิดจนกว่าจะเช้า แต่ถ้าพวกคุณอยากจะ ไปลองตกปลา สายพันธ์pescatarian ที่ดีที่สุดของ New England แล้วล่ะก็
The animal that escapes a snare doesn't necessarily go after the poacher.สัตว์ที่หนีหลุดจากกรง ไม่จำเป็นจะต้องรนหาทางกลับเข้าไป

snare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诱陷[yòu xiàn, ㄧㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 诱陷 / 誘陷] snare

snare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スネアドラム[, suneadoramu] (n) snare drum
罠網[わなみ, wanami] (n) snare
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
罠(P);羂[わな, wana] (n) (1) snare; trap (for catching wild game, etc.); (2) trap (i.e. ruse, subterfuge, etc.); (P)
罠にかかる;罠に掛かる[わなにかかる, wananikakaru] (exp,v5r) (1) to be caught in a trap (snare, etc.); (2) to fall for (a trick, ambush, etc.)
騙し込む;騙しこむ[だましこむ, damashikomu] (v5m,vt) to deceive; to ensnare

snare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่วง[n.] (būang) EN: snare ; trap FR: collet [m] ; piège [m]
ดัก[n.] (dak) EN: snare ; trap FR: piège [m]
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ห่วง[n.] (hūang = hua) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
กับดัก[n.] (kapdak) EN: snare ; trap FR: collet [m] ; piège [m]
กะริง[n.] (karing) EN: snare for trapping the skipping animals FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
กลองแต๊ก[n. exp.] (kløng taek) EN: snare drum FR:
กระหริ่ง[n.] (kraring) EN: snare for trapping the skipping animals FR:
ตลบนก[v.] (talopnok) EN: snare a bird in a net ; cast over a bird FR:
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in ; get trapped by FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement FR: appât [m]
ดักจับ[v.] (dakjap) EN: entrap ; ensnare FR: piéger
อ่อย[v.] (ǿi) EN: lay bait ; scatter bait ; lure with bait ; drop bait ; ensnare softly FR:
โพน[v.] (phōn) EN: catch ; trap ; ensnare FR:
ติดแร้ว[v. exp.] (tit raeo) EN: be caught in a spring-trap ; ensnare FR: être pris au piège
ตกหลุม[v. exp.] (toklum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกหลุมพราง[v. exp.] (toklumphrān) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:

snare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Snaresinselpinguin {m} [ornith.]Snares Island Penguin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snare
Back to top