ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stealth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stealth*, -stealth-

stealth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stealth (n.) การทำลับๆ
stealthily (adv.) อย่างลับๆ ล่อๆ Syn. sneakingly, surreptitiously Ops. forthright, straightforward
stealthily (adv.) อย่างลับๆ ล่อๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างแอบซ่อน Syn. furtively
stealthy (adj.) ซึ่งแอบทำลับๆ
stealthy pursuer (n.) ผู้เดินย่องตาม
stealthy pursuit (n.) การเดินย่องเข้าใกล้ See also: การเดินย่องตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
stealth(สเทลธฺ) n. วิธีการลับ ๆ ,พฤติการณ์ลับ,การแอบทำ., See also: stealthful adj. stealthly adv. stealthless adj. -S.subterfuge,furtiveness
stealthy(สเทล'ธี) adj. ลึกลับ,แอบทำ,แอบ ๆ ซ่อน ๆ, See also: stealthily adv. stealthiness n., Syn. covert,sly,sneak,furtive
English-Thai: Nontri Dictionary
stealth(n) การลอบทำ,พฤติการณ์ลับ,การลักลอบ
stealthy(adj) หลบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลึกลับ,ลักลอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลุบๆโผล่ๆ (adv.) stealthily See also: furtively Ops. เปิดเผย
ลอบ (adv.) stealthily See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly Syn. แอบ
ลอบ (adv.) stealthily See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly Syn. แอบ
ลับๆ ล่อๆ (adv.) stealthily See also: furtively Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ Ops. เปิดเผย
ลับๆล่อๆ (adv.) stealthily See also: furtively Syn. ผลุบๆโผล่ๆ Ops. เปิดเผย
ย่อง (v.) walk stealthily See also: walk on tiptoe, tiptoe Syn. ย่องเดิน
ย่องเดิน (v.) walk stealthily See also: walk on tiptoe, tiptoe
ลอบทำ (v.) act stealthily See also: act clandestinely
แอบอ้าง (v.) refer stealthily See also: claim falsely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป
Did you ever stop to think that what we saw was simply an experimental plane, like the Stealth bomber or this Aurora Project?คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่า ที่เราเห็น เป็นแค่การทดลองเครื่องบินธรรมดา... ..เหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิด Stealth หรือนี่เป็นโครงการ Aurora ?
So is a stealth fighter, and somehow I managed to fly that.เหมือนเครื่องสเตลธ์แหละ ฉันหาทางใช้เป็นอยู่แล้ว
And best of all, it can be cut down in size for stealth operations.ตรวจจับไม่ได้ นำมันมาดักแปลง ใช้ในภาระกิจลับได้สบาย
You may not be aware, but the US Military was already experimenting with stealth technology.คุณอาจจะไม่รู้จัก แต่กองทัพอเมริกา ได้ทดลองระบบพรางตัว
You need to... brush up on your stealth skills.ฉันอยากจะ... ดักดูฝีมือการซ่อนตัวของนาย
Even Cinderella was given the courtesy of a stealth getaway.ก็ยังมีมารยาทที่จะหนีออกไปอย่างลับๆ
Now, my conclusion is we have uncovered the anonymous grave of the crew of the super secret stealth submarineตอนนี้ ผมสรุปได้ว่า เราได้เปิดโปง สุสานนิรนามของลูกเรือ เรือดำน้ำชั้นลับสุดยอด
So we started a stealth campaign to destroy his credibility.เราแค่เริ่มที่จะหาวิธีทำลายเครดิทเขาน่ะ
There's no such thing as a stealth hamster.โทษที เพื่อนร่วมคุกตัวน้อยๆ
A stealth ship could have passed our blocking easily.ยานล่องหนสามารถผ่านแนวปิดกั้น ของเราไปได้โดยง่าย
Maybe without the stealth bombers, but perhaps that's just me.คงไม่ใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดล่องหน แต่บางที... ก็แค่ความเห็นผมน่ะครับ

stealth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悄悄地[qiāo qiāo de, ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄉㄜ˙, 悄悄地] gently; softly; stealthily
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, 偷偷] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly

stealth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステルスコールバック[, suterusuko-rubakku] (n) {comp} stealth callback
ステルスブイラム[, suterusubuiramu] (n) {comp} Stealth VRAM
ステルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter
ステルス技術[ステルスぎじゅつ, suterusu gijutsu] (n) stealth technology
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber
人目を掠めて[ひとめをかすめて, hitomewokasumete] (exp) on the sly; by stealth
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques
深草兎歩[しんそうとほ, shinsoutoho] (n) crouched walk treading on hands for stealth used by ninja
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth
こそこそ[, kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P)
こっそり[, kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P)
ステルス[, suterusu] (n) stealth; (P)
差し足;差足[さしあし, sashiashi] (n) (1) stealthy steps; (2) spurt to overtake a leading horse just before the finish line
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance
忍びやか[しのびやか, shinobiyaka] (adj-na,n) stealthy; secret
忍び足[しのびあし, shinobiashi] (n) stealthy steps; soft steps
抜き足;抜足;ぬき足[ぬきあし, nukiashi] (n) (See 差し足・1) stealthy footsteps
抜き足差し足;抜足差足[ぬきあしさしあし, nukiashisashiashi] (exp) stealthy footsteps; walking on tiptoe
抜き足差し足忍び足[ぬきあしさしあししのびあし, nukiashisashiashishinobiashi] (exp) (See 抜き足差し足) stealthy footsteps; walking on tiptoe
盗み足[ぬすみあし, nusumiashi] (n) stealthy steps
盗視;偸視[とうし, toushi] (n,vs) stealthy glance; furtive glance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ステルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM

stealth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate FR: s'esquiver ; s'échapper
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away FR: se glisser ; se faufiler
ลับ ๆ = ลับๆ[adv.] (lap-lap) EN: stealthily FR:
ลับล่อ ; ลับ ๆ ล่อ ๆ[adv.] (laplø ; lap) EN: stealthily FR:
ลอบ[v.] (løp) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal FR: agir subrepticement
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly FR: marcher sur la pointe des pieds

stealth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tarnkappenbomber {m} [mil.]Stealth bomber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stealth
Back to top