ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scrape

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scrape*, -scrape-

scrape ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrape (vt.) ขูด See also: ไถ, โกน, ถาก Syn. abrade, rasp, scour
scrape (vi.) ขูด See also: ไถ, โกน, ถาก
scrape (vt.) ขัดสี See also: เช็ดออก, ถู Syn. erase
scrape (vi.) ขัดสี See also: เช็ดออก, ถู Syn. erase
scrape (vi.) อดออม Syn. save
scrape (n.) การขูด See also: การโกน, เสียงขูดหรือเสียงโกน
scrape (n.) รอยถลอก
scrape (n.) สถานการณ์ที่ลำบาก See also: สถานการณ์ยุ่งยาก Syn. difficulty, dilemma, redicament
scrape away (phrv.) ขูด See also: ครูด, ถู
scrape away (phrv.) ขูดออก See also: ถูออก Syn. scrape off
scrape in (phrv.) เบียดเข้าไป Syn. squeeze in
scrape in (phrv.) ผ่านเข้าไป See also: สอบได้, สอบผ่าน Syn. squash in, squeeze in
scrape off (phrv.) ขูดออก See also: ถูออก Syn. scrape away
scrape out (phrv.) เช็ดออก See also: ขูดออก, ถูออก
scrape out (phrv.) เจาะเป็นรู
scrape therough (phrv.) ลอกออก See also: ขูดออก Syn. squeak through, squeeze through
scrape through (phrv.) เบียดผ่าน See also: แทรกตัวผ่าน (โดยเฉพาะบริเวณแคบ) Syn. skin through, squeak through, squeeze through
scrape through (phrv.) สอบผ่าน See also: ผ่าน Syn. skin through, squeak through, squeeze through
scrape together (phrv.) ขูดมารวมกัน
scrape up (phrv.) ขูดออก See also: ถูออก
scrape up (phrv.) สร้างเรื่อง See also: แต่ง
scrape up an acquaintance with (idm.) เป็นมิตรกับ See also: คุ้นเคยกับ
scraper (n.) ผู้ขูด See also: ผู้ครูด, ผู้เช็ด, ผู้โกน, มีดโกน, เครื่องขูด, เครื่องถู, เครื่องเช็ด Syn. eraser, grater, grader, rasp
scraper (n.) ที่ขูดสี
English-Thai: HOPE Dictionary
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
English-Thai: Nontri Dictionary
scrape(vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา
scraper(n) ที่เช็ดรองเท้า,เครื่องขูด,เครื่องขุดดิน,มีดโกน,เครื่องถู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scraperเหล็กขูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scraper เครื่องกวาด เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีด (v.) scrape See also: graze Syn. ครูด
ขูด (v.) scrape See also: chafe, rub, grate Syn. ครูด, ขูดลอก
ขูดลอก (v.) scrape See also: chafe, rub, grate Syn. ครูด
ครูด (v.) scrape See also: rub over, scratch Syn. ขูด
ถูไถ (v.) scrape
เฉี่ยว (v.) scrape See also: scratch, rub
ขอด (v.) scrape the bottom Syn. ขูด
ตึกระฟ้า (n.) skyscraper Syn. อาคารสูง
พรมเช็ดเท้า (n.) foot scraper
อาคารสูง (n.) skyscraper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, about this tire... Don't do much work on these myself, except to scrape them off the road.อย่าทำผลงานมากในตัวเอง เหล่านี้
The one that's kind of green, and you scrape it off the sourwood tree.อันแรกสีเขียวๆ ที่สกัดออกมาจาก ต้นเซาวเออร์วู้ด
After every meal my mother would scrape all the food we hadn't eaten and put it on one big plate and give it to Ivy.หลังอาหารทุกมื้อ แม่จะรวบรวมอาหารที่เรากินเหลือ ใส่ในจานใหญ่ใบเดียว ให้ไอวี่ไป
This emerald has a scrape on it. You can't scrape a real emerald.มรกตเม็ดนี้มีลอยขีด มรกตแท้จะขีดไม่ได้
I saw Jennie's van scrape it two days ago.ฉันเห็นรถตู้ของเจนนี่ขูดลูกระนาด เมื่อ 2 วันที่แล้ว
But the first time I saw her, in the morning, the van didn't scrape at all.แต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอ ในตอนเช้า รถตู้ไม่ได้ขูดกับลูกระนาดเลยแม้แต่นิดเดียว
Somebody scrape this crud off of me. And serve it to the customers.ใครช่วยมาขูดไอ้เหนียวๆ นี่ออกที แล้วเอาไปใส่จานให้ลูกค้าซะ
I'm gonna do the trash cans and I'm gonna scrape the grill and I'm gonna...จะเอาขยะไปเท เอาเตาย่างไปขัด
Everything We brought today was all we were able to scrape together from vaccine samples inside the company.ที่เอามานี่คือทั้งหมดที่ผลิตได้ จากตัวอย่างวัคซีนในห้องแล็บของบริษัท
I did, however, scrape together enough cash to get you a cooked one as well.ผมรู้ ว่าอย่างไรก็ตาม,\ กินด้วยกันนะเพื่อจะได้ประหยัดเงิน ชิ้นนี้ปรุงมาอย่างดี
Look, we'll scrape it together.Look, we'll scrape it together.
There isn't much, but we should be able to scrape together what you need.ก็มีไม่มาก แต่เดี๋ยวเราจะจัดให้เมื่อเจ้าต้องการ

scrape ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, 糊口] to scrape a meager living; to get by with difficulty
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, 糊嘴] to scrape a meager living; to get by with difficulty
卑躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, 卑躬屈节 / 卑躬屈節] bow and scrape; cringe; act servilely
刮勺[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, 刮勺] scraper; trowel; putty knife
刮掉[guā diào, ㄍㄨㄚ ㄉㄧㄠˋ, 刮掉] scrape
刮铲[guā chǎn, ㄍㄨㄚ ㄔㄢˇ, 刮铲 / 刮鏟] scraper
抹刀[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, 抹刀] scraper; trowel; putty knife
[gě, ㄍㄜˇ, 擖] scrape
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, 擦伤 / 擦傷] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape
摩天大厦[mó tiān dà shà, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, 摩天大厦 / 摩天大廈] skyscraper; CL:座
摩天大楼[mó tiān dà lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, 摩天大楼 / 摩天大樓] skyscraper; CL:座
摩天楼[mó tiān lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, 摩天楼 / 摩天樓] skyscraper; CL:座
刮刀[guā dāo, ㄍㄨㄚ ㄉㄠ, 刮刀] spatula; scraper

scrape ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそげ取る;刮げ取る[こそげとる, kosogetoru] (v5r,vt) (See 刮げる) to scrape off
刮げる[こそげる, kosogeru] (v1,vt) to scrape off
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail
削ぎ落とす;そぎ落とす[そぎおとす, sogiotosu] (v5s) to chip off; to scrape off; to prune
削り取る[けずりとる, kezuritoru] (v5r) to shave off; to scrape off
削り落とす[けずりおとす, kezuriotosu] (v5s) to scrape off; to plane off
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
寄せ集める[よせあつめる, yoseatsumeru] (v1,vt) to put together; to gather; to collect; to scrape together
接触事故[せっしょくじこ, sesshokujiko] (n) minor collision; (have) a scrape (with another vehicle); fender bender
掻き出す[かきだす, kakidasu] (v5s,vt) to scrape out
掻き落とす[かきおとす, kakiotosu] (v5s) to scrape off
掻き集める;かき集める[かきあつめる, kakiatsumeru] (v1,vt) to gather up; to scrape up together
擦り落とす[こすりおとす, kosuriotosu] (v5s) to scrape off; to rub off
磨り下ろす;摺り下ろす;擂り下ろす[すりおろす, suriorosu] (v5s,vt) to grate; to scrape off
スカイスクレーパー[, sukaisukure-pa-] (n) skyscraper
スクレーパー[, sukure-pa-] (n) scraper
スクレイパー[, sukureipa-] (n) scraper
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
掠れる;擦れる[かすれる, kasureru] (v1,vi) (1) to get blurred; (2) to get hoarse; to get husky; (3) to graze; to scrape; to touch
掻き傷;かき傷[かききず, kakikizu] (n) scratch; scrape; abrasion
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P)
摩天楼[まてんろう, matenrou] (n) skyscraper; (P)
赤剥け;赤むけ[あかむけ, akamuke] (n) scraped skin; graze; grazed skin
超高層ビル[ちょうこうそうビル, choukousou biru] (n) skyscraper
超高層建築[ちょうこうそうけんちく, choukousoukenchiku] (n) skyscraper
馬面[うまづら;ばめん;うまがお, umadura ; bamen ; umagao] (n) (1) long thin face; (2) (うまづら only) (See 馬面剥) Black Scraper (fish)
馬面剥[うまづらはぎ, umadurahagi] (n) black scraper fish (Novodon modestus)
高層ビル[こうそうビル, kousou biru] (n) skyscraper
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper

scrape ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
เกา[v.] (kao) EN: scratch ; scrape FR: gratter ; se gratter
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape ; sand FR: récurer ; polir ; astiquer
ขีด[v.] (khīt) EN: dent ; scratch ; scrape ; scratch out ; cross out FR: gratter
ขอด[v.] (khøt) EN: scale ; scrape FR:
ครูด[v.] (khrūt ) EN: scrape ; rub over ; scratch FR: gratter ; frotter
ขูด[v.] (khūt) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub FR: gratter ; râper ; racler
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: dredge ; scrape ; dig up FR: draguer ; curer ; désenvaser
ขูดลอก[v.] (khūtløk) EN: scrape FR: gratter
ขูดมะพร้าว[v. exp.] (khūt maphrā) EN: scrape out a coconut FR:
คว้าน[v.] (khwān) EN: core ; extract ; scrape out FR: extraire ; évider
ระ[v.] (ra) EN: scrape ; grate ; graze ; brush against FR:
แซง[v.] (saēng) EN: scrape ; graze FR:
สี[v.] (sī) EN: rub ; scrape ; graze FR: frotter
ตะกุย[v.] (takui) EN: scratch ; claw ; scrape ; dig up ; dig with fingers ; paws or claws ; paw with hooves FR: griffer ; gratter
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze FR: gratter ; érafler ; écorcher
ถูไถ[v.] (thūthai) EN: scrape ; get by on FR:
แตระ[v.] (trae) EN: scrape FR:
อาคารสูง[n. exp.] (ākhān sūng) EN: skyscraper ; high-rise building FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic., vx)
เนื้อปลาขูด[n. exp.] (neūa plā kh) EN: scraped fish meat FR:
ตึกระฟ้า[n. exp.] (teukrafā) EN: skyscraper ; high-rise building FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic., vx)
ถลอก[adj.] (thaløk) EN: abraded ; scraped FR: écorché ; égratigné

scrape ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwulitäten {pl} (Schwierigkeiten) | in Schwulitäten kommenscrape | to get into a scrape
Fußabstreicher {m}door scraper
Kratzen {n} (Geräusch)scrape (sound)
Abstreifring {m}scraper ring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scrape
Back to top