ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

severe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *severe*, -severe-

severe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
severe (adj.) รุนแรง See also: ดุเดือด, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, กวดขัน Syn. cruel, oppressive, resolute, rigid, earnest
severe cold (n.) โรคไข้หวัดใหญ่ Syn. flu
severe criticism (n.) การวิจารณ์อย่างรุนแรง
severe scolding (n.) สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม Syn. verbal attack
severely (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างเข้มงวด, อย่างเอาจริงเอาจัง Syn. critically, harshly, rigorously
English-Thai: HOPE Dictionary
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
English-Thai: Nontri Dictionary
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Severe acute respiratory syndromeโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำบาก (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ Ops. สุขสบาย
ลำบากยากเข็ญ (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ลำบาก, ยากแค้น Ops. สุขสบาย
ลำเค็ญ (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ Ops. สุขสบาย
อาการหนัก (v.) be in a severe condition See also: be in a critical condition
ร้ายแรง (adj.) severe See also: grievous, serious Syn. รุนแรง, วิกฤต
สาหัส (adj.) severe See also: grievous, serious Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, วิกฤต
เลิกคบ (v.) severe relations with See also: break off relations with
งอมพระราม (adv.) severely See also: seriously, badly Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก
ป่นปี้ (adv.) severely See also: bitterly, disastrously Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, เสียหาย, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย
ร้ายแรง (adv.) severely See also: harshly, seriously, forcefully Syn. มาก, สาหัส, แรง Ops. เบา, เล็กน้อย, น้อย
ร้ายแรงมาก (adv.) severely See also: seriously, badly Syn. รุนแรงมาก, แย่มาก
รุนแรงมาก (adv.) severely See also: seriously, badly Syn. ร้ายแรงมาก, แย่มาก
หนัก (adv.) severely See also: harshly, seriously, forcefully Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง Ops. เบา, เล็กน้อย, น้อย
หนักข้อ (adv.) severely See also: badly, gravely, seriously Syn. รุนแรง
หนักหน่วง (adv.) severely See also: heavily, seriously Syn. เอาจริงเอาจัง, รุนแรง
อย่าง (adv.) severely See also: extremely, seriously, comprehensively, greatly
อย่างรุนแรง (adv.) severely See also: harshly, oppressively Syn. อย่างหนัก
เสียหาย (adv.) severely See also: bitterly, disastrously Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย
แย่มาก (adv.) severely See also: seriously, badly Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก
ก้มหน้า (v.) persevere See also: bear, endure, yield Syn. จำทน, จำยอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling.จากตรงนั้น พิษจะทำลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง ตามด้วยน้ำลายไหลยืดตลอด
Well, the truth is I am a great surgeon, but alas, I recently suffered severe nerve damage in my left hand.เอ่อ! ผมเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง แต่น่าเสียดาย ผมเพิ่งบาดเจ็บมือซ้ายอย่างรุนแรง
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction.บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง
Is it like I have some sort of beacon that only dogs and men with severe emotional problems can hear?หรือฉันมีสัญญาณอะไรที่มีแต่หมา... กับผู้ชายมีปัญหาด้านอารมณ์ได้ยิน
You must not be so severe upon yourself.พ่อจะต้องไม่โทษตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้น
Citizens of these regions have been alerted to possible severe food shortages and outbreaks of disease.อาจเกิดปัญหา อาหารขาดแคลนและโรคระบาด
Your youngest daughter was brought in with severe bleeding.ลูกสาวคนเล็กของคุณ ถูกส่งมาในสภาพเสียเลือดมาก
Also showing signs of severe depression.ยังแสดงถึงอาการกดดันภายในได้อีกด้วย
We compared these to last year's ones... we found severe hemorrhaging and massive neural reconstruction.We compared these to the ones taken last year. We found severe haemorrhaging and massive neural reconstruction.
Unfortunately, the order came too late for two planes brought down by severe turbulence in the Midwest.แต่คำสั่งช้าไป เครื่องบินออกไป 2 ลำแล้ว... ...เจอกับอากาศแปลปรวน ตกลงในเขตมิดเวส
In light of today's severe summer heat, officials suspect that the lunches were improperly storedเพราะอากาศในวันนี้ร้อนมาก จึงทำให้อาหารกลางวันเสีย
As ratchet as I am these Arabs believe that the time that waits me in hell is far more severe and lasting.ต่อความยะโสของอาณาจักรของเรา. ทำให้ข้าเป็นโรคนี้ตามความเชื่อของพวกอาหรับ แล้วยังมีสิ่งที่รอข้าอยู่ในนรกอีกมาก.

severe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, 非典] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, 非典型肺炎] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
严寒[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ, 严寒 / 嚴寒] bitter cold; severe winter
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 重典] important classic text; cruel torture; severe punishment
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 悲声载道 / 悲聲載道] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around
严冬[yán dōng, ㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ, 严冬 / 嚴冬] severe winter
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, 憭] clear; intelligible; severe; cold
[jù, ㄐㄩˋ, 剧 / 劇] drama; play; show; severe
严重[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, 严重 / 嚴重] grave; serious; severe; critical
[dàn, ㄉㄢˋ, 僤] great; severe
严峻[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, 严峻 / 嚴峻] grim; severe; rigorous
轻重[qīng zhòng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 轻重 / 輕重] seriousness (of the case); severity; slight or severe
[lì, ㄌㄧˋ, 厉 / 厲] severe; surname Li
严厉[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 严厉 / 嚴厲] severe; strict
严苛[yán kē, ㄧㄢˊ ㄎㄜ, 严苛 / 嚴苛] severe; harsh
[kē, ㄎㄜ, 苛] severe; exacting
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 利害] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce
严竣[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, 严竣 / 嚴竣] tight; strict; severe; stern; difficult
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, 着实 / 著實] truly; indeed; severely; harshly
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, 剧烈 / 劇烈] violent; acute; severe; fierce

severe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
こっ酷い[こっぴどい, koppidoi] (adj-i) (uk) bad; harsh; severe
トリプタン[, toriputan] (n) triptan (any one of a family of drugs used to treat severe headaches)
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P)
厳しい批評[きびしいひひょう, kibishiihihyou] (n) severe criticism
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
大飢饉[だいききん, daikikin] (n) severe famine
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na,adv) determined; stubborn; hearty; severe
強意見[こわいけん, kowaiken] (n) severe admonition; good talking-to; remonstrance; expostulation
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)
[もう, mou] (adj-na) (1) greatly energetic; (2) ferocious; (pref) (3) extreme; severe
痛棒[つうぼう, tsuubou] (n) (1) severe attack; bitter (harsh) criticism; (2) stick used to strike inattentive Zen meditators
糞味噌;クソ味噌;糞ミソ[くそみそ(糞味噌);クソみそ(クソ味噌);くそミソ(糞ミソ);クソミソ, kusomiso ( fun miso ); kuso miso ( kuso miso ); kuso miso ( fun miso ); kusomiso] (adj-na,n) (1) (See 味噌糞) harsh; severe (e.g. criticism, verbal attack); (n) (2) (uk) sweeping denunciation
酷評[こくひょう, kokuhyou] (n,vs,adj-no) severe criticism; damnation; (P)
集中豪雨[しゅうちゅうごうう, shuuchuugouu] (n) local downpour; severe rain fall; (P)
風台風[かぜたいふう, kazetaifuu] (n) (See 雨台風) typhoon with severe wind (and little rain)
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency)
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P)
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
切実[せつじつ, setsujitsu] (adj-na,n) compelling; serious; severe; acute; earnest; pressing; urgent; (P)
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P)
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na,n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P)
吊上げ;吊し上げ;吊るし上げ;つるし上げ[つるしあげ, tsurushiage] (n) (1) hung up; hoist; (2) denounced; severely criticised; kangaroo court
大発生[だいはっせい, daihassei] (n) explosive increase (in number of pests); (severe) outbreak or upsurge of pests
強烈[きょうれつ, kyouretsu] (adj-na,n) strong; intense; severe; (P)
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy)
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P)
根気負け[こんきまけ, konkimake] (n,vs) being outpersevered
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P)
熾烈;し烈[しれつ;しきれつ(ik), shiretsu ; shikiretsu (ik)] (adj-na) (1) fierce; violent; severe; (n) (2) ferocity; violence; severity
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
粘る[ねばる, nebaru] Thai: อึด English: to persevere

severe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition FR: se trouver dans un état grave
เบอะ[adj.] (boe) EN: gaping ; huge ; gigantic ; severe FR:
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; vigoureux ; vilain ; critique ; mortel
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: serious ; severe ; mortal FR:
เฉียบพลัน[adj.] (chīepphlan) EN: very forceful ; very severe ; acute ; sudden FR:
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule FR:
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire
เคี่ยวกรำ[v. exp.] (khīo kram) EN: undergo harsh training ; make someone undergo severe training FR:
เคร่ง[v.] (khreng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent FR: être sérieux ; être strict
เคร่ง[adj.] (khreng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent FR: strict ; rigoureux
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern ; grim FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
เกรี้ยวกราด[adv.] (krīokrāt) EN: strict ; severe FR:
ลำเค็ญ[v.] (lamkhen) EN: suffer severe hardships FR:
เหลือเข็ญ[X] (leūakhen) EN: exceedingly difficult ; suffering severe hardships FR:
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms FR:
มหันตโทษ[n.] (mahantathōt) EN: heavy penalty ; heavy sentence ; severe punishment FR: sentence lourde [f] ; lourde sentence [f] ; lourde peine [f]
หนักหนา[adj.] (naknā) EN: critical ; grave ; serious ; severe FR:
น่าเป็นห่วง[adj.] (nā pen huan) EN: severe FR:
ภัยแล้ง[n. exp.] (phai laēng) EN: severe drought FR: grave sécheresse [f] ; sévère sécheresse [f]
ภาวะซึมเศร้ารุนแรง[n. exp.] (phāwa seums) EN: major depressive disorder ; major depressive episode ; clinical depression ; major depression ; severe depression ; unipolar depression FR: dépression sévère [f] ; dépression majeure [f]
ภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง [n. exp.] (phāwa tokta) EN: severe downturn FR:
พายุไซโคลนนาร์กีส[n. exp.] (phayū saikh) EN: Cyclone Nargis ; Very Severe Cyclonic Storm Nargis FR:
ร้าย[adj.] (rāi) EN: malignant ; lethal ; severe ; deadly FR: malin ; sévère ; grave
ร้ายแรง[adj.] (rāiraēng) EN: serious ; grave ; severe ; gross ; dangerous FR: grave ; critique
โรคไข้เลือดออก[n. exp.] (rōk khai le) EN: FR: dengue sévère [f] ; dengue hémorragique [f]
โรคไข้หวัดมรณะ[n. exp.] (rōk khaiwat) EN: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) FR:
โรคกลัวกลางคืน[n. exp.] (rōk klūa kl) EN: nyctophobia ; severe fear of the darkness FR:
โรคอ้วนรุนแรง[n. exp.] (rōk ūan run) EN: FR: obésité sévère [f]
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
สาหัส[adj.] (sāhat) EN: severe ; grievous ; serious FR: grave ; sérieux ; sévère
สาหัสสากรรจ์[adj.] (sāhatsākan) EN: critical ; grave ; extremely serious ; very severe ; grievous FR:
อย่างรุนแรง[adj.] (yāng runraē) EN: strong ; severe ; aggressive ; harsh FR:
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; beat with a stick ; lambaste ; drub ; maul FR: matraquer ; bâtonnner
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
บุกบั่น[v.] (bukban) EN: persevere FR:
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically FR: sérieusement ; sévèrement
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
กะร่องกะแร่ง[v.] (karǿngkarae) EN: be almost severed FR:

severe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
streng; hart; heftig; massiv; akut (Schmerzen) {adj} | strenger | am strengsten | streng aber gerechtsevere | severer; more severe | severest; most severe | severe but just
Belastungsprobe {f}severe test
Strafpredigt {f}severe lecture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า severe
Back to top