ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satiated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satiated*, -satiated-

satiated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satiated (adj.) ซึ่งพอใจมากจนเบื่อ See also: อิ่มจนเอียน Syn. full, satisfied
English-Thai: HOPE Dictionary
satiated(เซ'ชีเอทิด) adj. เต็มอิ่ม,อิ่มแปล้,อิ่มจนเอียน,พอใจอย่างยิ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มอิ่ม (adv.) satiatedly Syn. เต็มที่
อิ่มๆ (v.) be satiated See also: be filled
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who said I wasn't satiated?ใครบอกว่าฉันไม่อิ่มล่ะ

satiated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied FR: être rassasié ; être repu
อิ่ม ๆ = อิ่มๆ[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled FR: être tout à fait rassasié
อิ่มหมีพีมัน[adj.] (immīphīman) EN: full ; replete ; satiated FR:
อิ่มหนำ[adj.] (imnam) EN: fully satisfied ; satiated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satiated
Back to top