ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

summerhouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *summerhouse*, -summerhouse-

summerhouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
summerhouse (n.) บ้านพักตากอากาศสำหรับหน้าร้อน Syn. resort
summerhouse (n.) ศาลาพักร้อน See also: ศาลาพักร้อนตามสวน Syn. pergola, pavilion

summerhouse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laube {f}arbour [Br.]; arbor [Am.]; summerhouse; bower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า summerhouse
Back to top