ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spread

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spread*, -spread-

spread ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spread (vt.) ทำให้กระจาย See also: แพร่หลาย, แพร่กระจาย Syn. extend, expand, stretch
spread (vi.) กระจายไปทั่ว See also: แพร่กระจาย Syn. extend, expand, stretch
spread (n.) การกระจาย See also: การแพร่กระจาย Syn. expansion, diffusion, distribution
spread (n.) ระยะห่าง See also: ระยะกว้าง Syn. distance
spread (n.) ผ้าปู (เตียง, โต๊ะ) Syn. bed or table cover
spread (n.) อาหารที่ใช้ทาขนมปัง
spread (adj.) ซึ่งแพร่กระจาย Syn. extended, separated
spread about (phrv.) โรยจนทั่ว See also: โปรยจนทั่ว Syn. spread around
spread abroad (phrv.) แพร่ไปทั่ว See also: กระจายไปทั่ว Syn. blaze abroad, bruit abroad, noise abroad
spread around (phrv.) โรยจนทั่ว See also: โปรยจนทั่ว Syn. spread about
spread eagle (n.) รูปปั้นนกอินทรีกางปีกและขา สัญลักษณ์ของอเมริกา
spread on (phrv.) ทน See also: ป้าย, ละเลงบน
spread on (phrv.) วาง(บางสิ่งที่แผ่กว้าง)ไว้บน Syn. spread over, spread with
spread oneself (phrv.) แผ่เต็มที่ See also: แผ่หลา, เหยียดแขนขาเต็มที่
spread out (phrv.) แผ่ออกไป See also: เหยียดออกไป
spread over (phrv.) ทำให้ชักช้า
spread over (phrv.) วาง (บางสิ่งที่แผ่กว้าง) ไว้บน Syn. spread on, spread with
spread rapidly (vi.) กระจายอย่างรวดเร็ว See also: เกิดขึ้นมากมาย, ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด, ขยายอย่างรวดเร็ว Syn. grow quickly
spread to (phrv.) แพร่ไปสู่ See also: กระจายไปยัง
spread under (phrv.) ปุข้างใต้ See also: กางใต้
spread with (phrv.) ทาด้วย See also: ละเลงด้วย Syn. apply to, spread on, spread over
spreadable (adj.) ซึ่งแพร่กระจายได้
spreadbility (n.) การแพร่กระจายได้
spreadeagle (vt.) กางแขนและขาออก
spreadeagled (adj.) ซึ่งกางแขนและขาออก
spreader (n.) มีดทาเนย
spreader (n.) เครื่องทำให้กระจาย See also: เครื่องหว่านเมล็ดหรือปุ๋ย
spreading (adj.) ซึ่งติดเชื้อ See also: ติดต่อกันได้ Syn. contagious Ops. uninfectious
spreading (adj.) ที่แพร่ขยาย Syn. expanded
English-Thai: HOPE Dictionary
spread(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ) แผ่,แพร่,กระจาย,กาง,คลี่,ปู,ละเลง,ทา,ทำให้กระจาย,แยกออก,ยึดออก,ลาม,ซึม,ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่,น่านน้ำอันกว้างใหญ่,ผ้าปู,ฟาร์ม,ไร่นา., See also: spreadable adj. -S...
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
spread(n) ระยะกว้าง,ผ้าปู,การแผ่,การกระจาย,การคลี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spreadมุมแผ่กระจาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
spreader clauseข้อกำหนดกระจายการชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spread spectrum communicationsการสื่อสารด้วยระบบสเปรดสเปคตรัม [TU Subject Heading]
spreadsheetสเปรดชีต แผ่นตารางทำการเนื้อที่ขนาดใหญ่ในโปรแกรมสำหรับบรรจุตารางข้อมูลและสูตรคำนวณ แนวตั้งหรือสดมภ์ของตารางนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจาก A,B,C เรื่อยไป และแนวนอนก็มหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1,2,3 เรื่อยไป ช่องข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณเมื่อบรรจุข้อมูลและสูตรแล้ว โปรแกรมสเปรดชีตจะคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และถ้าหากเราเปลี่ยนค่าข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งไป ค่าในช่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนไปโดนอัตโนมัติเช่นกัน ผลก็คือสเปรดชีตมีประโยชน์มากในการคำนวณด้านต่างๆ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้โปรแกรมสเปรดชีตจัดทำกราฟต่างๆ หรือใช้บันทึกข้อมูลต่างๆได้ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉกจวัก (v.) raise the head with hood spread and attack See also: strike Syn. กัด, ฉก
นอนแผ่ (v.) lie with legs spread out See also: stretch out one´s hands and legs Syn. แผ่หลา
ร้านแบกะดิน (n.) selling with goods spread out on the ground See also: goods/ware spread out on the sidewalk
แบกะดิน (n.) selling with goods spread out on the ground See also: goods/ware spread out on the sidewalk Syn. ร้านแบกะดิน
แบหลา (v.) lie with legs spread out See also: stretch out one´s hands and legs Syn. นอนแผ่, แผ่หลา
กระจาย (v.) spread See also: expand, extend Syn. ขยาย, แผ่, แผ่ขยาย
กระจายเชื้อ (v.) spread See also: be contagious, infect, be infectious Syn. แพร่ระบาด
กระพือ (v.) spread See also: circulate, broadcast, disseminate, propagate, expand, dilate, extend Syn. กระจาย, แพร่
กางออก (v.) spread See also: expand, extend, widen, stretch Syn. แผ่ขยาย, แบออก, คลี่ออก
กำจร (v.) spread See also: diffuse, emit, emanate, disseminate (in the air) Syn. กระจาย, แพร่, ฟุ้ง
กำจาย (v.) spread See also: diffuse, emit, emanate, disseminate(in the air) Syn. กระจาย, กำจร, แพร่, ฟุ้ง
ขจร (v.) spread See also: diffuse, extend, be disseminated, reek Syn. ฟุ้ง, กระจาย, แผ่กว้าง, แพร่, ฟุ้งกระจาย
ขจรขจาย (v.) spread See also: diffuse, extend, be disseminated, be widespread Syn. กระจาย Ops. กระจุก
ขจาย (v.) spread See also: diffuse, extend, be disseminated, be widespread Syn. กระจาย, ขจรขจาย Ops. กระจุก
ขยาย (v.) spread See also: broaden, extend, expand, widen Syn. แพร่กระจาย, แพร่
ขยาย (v.) spread See also: extend, expand, diffuse Syn. แผ่ขยาย, ลุกลาม, แพร่กระจาย
ขยาย (v.) spread See also: extend, expand, diffuse Syn. แผ่ขยาย, แพร่กระจาย
ขยาย (v.) spread See also: expand, extend Syn. แผ่, แผ่ขยาย
คลี่ออก (v.) spread See also: expand, extend, widen, stretch Syn. แผ่ขยาย, แบออก, กางออก
คลุ้ง (v.) spread See also: permeate, diffuse Syn. ฟุ้ง, หึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
I'm more than that, and I want you to spread the word.ผมเป็นมากกว่านั้น ผมอยากให้คุณเผยแพร่ออกไป
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์...
All that orange stuff they spread it around.สิ่งที่สีส้มพวกเขากระจายไปรอบ ๆ
Spread out. Spread out, dammit! I said 50 feet!แพร่ระบาด กระจายออกไป ผมบอกว่า 50ฟุต
He's got Ward. Spread out, I'll go this way.เขาได้ วอร์ด กระจายออกไป ผมจะไปทางนี้
Clark you and Hatcher and Eriksson spread out here.คลาร์ค แฮทเชอร์กับอีริคสัน แยกกัน ระวังตัว
I just halted the spread of neo-fascism in America ...เรย์ ฉันพึ่งสกัดกั้นระบบเผด็จการยุคใหม่ ในอเมริกา คุณกลับพูดเรื่อง...
Max, Allison, spread out!แม็กซ์, แอลลิสัน, แยกกันไป!
It's Cane's story... and it'll spread with each new reader.มันเป็นเรื่องของเคน และมันจะแผ่ขยายไปสู่นักอ่านใหม่ๆ

spread ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 恶事传千里 / 惡事傳千里] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire
跳频[tiào pín, ㄊㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˊ, 跳频 / 跳頻] frequency-hopping spread spectrum
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, 不胫而走 / 不脛而走] get round fast; spread like wildfire
大乘[dà chéng, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, 大乘] Mahayana, the Great Vehicle; Buddhism based on the Mayahana sutras, as spread to Central Asia, China and beyond
流言[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, 流言] rumor; gossip; to spread rumors
[pī, ㄆㄧ, 披] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, 星罗棋布 / 星羅棋布] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place
传遍[chuán biàn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄧㄢˋ, 传遍 / 傳遍] spread widely
传开[chuán kāi, ㄔㄨㄢˊ ㄎㄞ, 传开 / 傳開] spread (news)
展翅高飞[zhǎn chì gāo fēi, ㄓㄢˇ ㄔˋ ㄍㄠ ㄈㄟ, 展翅高飞 / 展翅高飛] spread your wings and soar (成语 saw); to develop one's abilities freely
[bǎi, ㄅㄞˇ, 捭] spread out; to open
[tān, ㄊㄢ, 摊 / 攤] spread out; vendor's stand
波及[bō jí, ㄅㄛ ㄐㄧˊ, 波及] spread to; involve; affect
广播[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广播 / 廣播] broadcast; widely spread
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
[màn, ㄇㄢˋ, 蔓] creeper; to spread
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
传流[chuán liú, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, 传流 / 傳流] to spread; to hand down; to circulate
[lán, ㄌㄢˊ, 栏 / 欄] fence; railing; hurdle; column (of balance sheet); box (on spreadsheet)
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, 散热器 / 散熱器] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device)
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, 一传十,十传百 / 一傳十,十傳百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning)
流行[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 流行] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold
集思广益[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 集思广益 / 集思廣益] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions
[bò, ㄅㄛˋ, 譒] promulgate; to spread
[shū, ㄕㄨ, 摅 / 攄] set forth; to spread
[bō, ㄅㄛ, 播] sow; scatter; spread; broadcast; Taiwan pr. bo4
稀疏[xī shū, ㄒㄧ ㄕㄨ, 稀疏] sparse; infrequent; thinly spread
传名[chuán míng, ㄔㄨㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 传名 / 傳名] spreading fame
[zhà, ㄓㄚˋ, 奓] spread
扩散[kuò sàn, ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, 扩散 / 擴散] spread; proliferation; diffusion
流传[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, 流传 / 流傳] spread; circulate; hand down
试算表[shì suàn biǎo, ㄕˋ ㄙㄨㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, 试算表 / 試算表] spreadsheet
海底扩张说[hǎi dǐ kuò zhāng shuō, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ ㄕㄨㄛ, 海底扩张说 / 海底擴張說] theory of seafloor spreading (geol.)
普遍[pǔ biàn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ, 普遍] universal; general; widespread; commonplace
盛传[shèng chuán, ㄕㄥˋ ㄔㄨㄢˊ, 盛传 / 盛傳] widely spread; widely rumored; stories abound; (sb's exploits are) widely circulated
普及[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, 普及] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive
野火[yě huǒ, ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˇ, 野火] wildfire; (spreading like) wildfire; bush fire; farm fire (for clearing fields)

spread ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イールドスプレッド[, i-rudosupureddo] (n) yield spread
スプレッド[, supureddo] (n) spread
スペクトラム拡散通信[スペクトラムかくさんつうしん, supekutoramu kakusantsuushin] (n) {comp} spread spectrum communication
センタースプレッド[, senta-supureddo] (n) center spread
デーリースプレッド[, de-ri-supureddo] (n) daily spread
乗り[のり, nori] (n,n-suf) (1) riding; ride; (2) spread (of paints); (3) (two)-seater; (4) (uk) (possibly from 気乗り) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood); (P)
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
冬至粥[とうじがゆ, toujigayu] (n) azuki bean rice gruel eaten on the day of the winter solstice (to chase away demons that spread contagious diseases)
取り広げる;取広げる[とりひろげる, torihirogeru] (v1,vt) to enlarge; to widen; to spread out
吹き散らす;吹散らす;吹き散す(io)[ふきちらす, fukichirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to blow about; (2) (arch) to spread a rumor; to talk around
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly
広がる(P);拡がる[ひろがる, hirogaru] (v5r,vi) to spread (out); to extend; to stretch; to reach to; to get around; to fill (e.g. a space); (P)
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend
押し広げる;押広げる[おしひろげる, oshihirogeru] (v1) to extend; to expand; to spread out
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P)
拡散スペクトル[かくさんスペクトル, kakusan supekutoru] (n) {comp} spread spectrum
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P)
敷く(P);布く[しく, shiku] (v5k) (1) to spread out; to lay out; (2) to take a position; (3) (See 法令を敷く) to impose widely (e.g. over a city); (P)
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
染み渡る;滲み渡る[しみわたる, shimiwataru] (v5r,vi) to penetrate; to pervade; to spread
根を張る[ねをはる, newoharu] (exp,v5r) to spread one's roots (of a tree, etc.); to take root (of an ideology, etc.)
棊布[きふ, kifu] (n,vs) (arch) (obsc) scattering (e.g. of islands, Go pieces, etc., often in a harmonious balance); dispersal; constellation; irregular spread
流行る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P)
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 定置網) place where a stationary fishing net is spread out
羽を広げる[はねをひろげる, hanewohirogeru] (exp,v1) to spread one's wings
翼を広げる[つばさをひろげる, tsubasawohirogeru] (exp,v1) (See 翼を張る・つばさをはる) to spread one's wings
自宅待機[じたくたいき, jitakutaiki] (n) (1) standing by at home (e.g. to prevent the spread of illness); (2) being on furlough; being temporarily laid off
蔓延[まんえん, man'en] (n,vs) spread (e.g. of a disease); rampancy; infestation; proliferation
行き渡る(P);行渡る(P)[いきわたる(P);ゆきわたる, ikiwataru (P); yukiwataru] (v5r,vi) to diffuse; to spread through; (P)
言い囃す;言囃す[いいはやす, iihayasu] (v5s,vt) to praise; to spread or circulate a rumor (rumour)
言い広める;言広める[いいひろめる, iihiromeru] (v1,vt) to spread word of; to trumpet; to bruit
豁然[かつぜん, katsuzen] (n,adj-t,adv-to) spread out; broad; all of a sudden
逆鞘[ぎゃくざや, gyakuzaya] (n) (discount rate) negative spread
金を回す[かねをまわす, kanewomawasu] (exp,v5s) to spread money around (e.g. to give, to loan, to invest, etc.)
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P)
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)
鴎髱[かもめづと, kamomeduto] (n) chignon resembling a seagull's spread tail feathers (Edo-period women's hairstyle)
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡がり角[ひろがりかく, hirogarikaku] spread angle
拡散[かくさん, kakusan] spread (vs) (e.g. spread a signal across the spectrum)
拡散スペクトル[かくさんスペクトル, kakusan supekutoru] spread spectrum
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread
表計算[ひょうけいさん, hyoukeisan] spread sheet
表計算アプリケーション[ひょうけいさんアプリケーション, hyoukeisan apurike-shon] spread sheet application
遅延広がり[ちえんひろがり, chienhirogari] delay spread
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] spreading factor
表計算ソフト[ひょうけいさんソフト, hyoukeisan sofuto] spreadsheet (program)
表計算プログラム[ひょうけいさんプログラム, hyoukeisan puroguramu] spreadsheet program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หลาย English: to spread

spread ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
อ้าซ่า[adj.] (āsā) EN: sprawled out ; spread apart ; wide open ; fully open FR:
แบะ[v.] (bae) EN: spread out ; open wide ; split open FR:
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
แบกะดิน[v.] (baēkadin) EN: sell with goods spread out on the ground ; spread goods out on the ground for sale FR:
แบหลา[v.] (baēlā) EN: lie with legs sprawled out ; lie with legs spread out FR:
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir ; éclore
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation FR: résonner ; retentir ; célébrer
บรรสาร[v.] (bansān) EN: spread FR:
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ฉาน[v.] (chān) EN: spread FR:
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on FR: enduire ; recouvrir
ดำแคง[v.] (damkhaēng) EN: spread widely FR:
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down ; lay ; line (with) FR: recouvrir ; revêtir
เฟื่องฟุ้ง[v.] (feuangfung) EN: be disseminated ; spread FR:
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ฟุ้งกระจาย[v.] (fungkrajāi) EN: spread FR:
โจษ[v.] (jōt) EN: rumour ; rumor (am.) ; spread by word of mouth FR: répandre une rumeur
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจน[v.] (jōtjon) EN: spread a rumour ; spread a rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
กำจาย[v.] (kamjāi) EN: spread FR:
กำจร[v.] (kamjøn) EN: spread FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางปีก[v. exp.] (kāng pīk) EN: spread the wings ; expand the wings FR: étendre les ailes ; déployer les ailes ; ouvrir les ailes
การกระจาย[n.] (kān krajāi) EN: spread ; distribution ; dispersion ; diffraction FR: répartition [f] ; distribution [f] ; dispersion [f]
การแผ่กระจาย[n.] (kān phaēkra) EN: spreading ; spread ; dispersion ; suffusion FR: diffusion [f]
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out FR:
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khaj) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around FR:
ขจร[v.] (khajøn) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek FR:
ขจรขจาย[v. exp.] (khajøn khaj) EN: spread FR:
คาบข่าว[v. exp.] (khāp khāo) EN: spread the news FR:
ขยายแถว[v. exp.] (khayāi thaē) EN: spread ranks FR:
เขน[v.] (khēn) EN: spread out FR:
ขึ้นสมอง[v.] (kheunsamøng) EN: be on one's mind ; keep running through one's mind ; be embedded in one' s memory ; spread to the brain FR:
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่ออก[v. exp.] (khlī øk) EN: spread FR:
คลี่ผ้า[v. exp.] (khlī phā) EN: spread out a piece of material ; unfold a piece of material FR:
คลี่แผนที่[v. exp.] (khlī phaēnt) EN: unfold a map ; spread out a map FR: dérouler une carte ; déployer une carte

spread ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper
Streichkäse {m} [cook.]cheese spread
streichfähig {adj}easy to spread
Schmaus {m}good spread [coll.]; feast; feasting
Dungstreuer {m}manure spreader
Betonverteiler {m}hopper spreader
Trübungsverlauf {m}spreading of turbidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spread
Back to top