ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stead*, -stead-

stead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stead (n.) ตัวแทน
steadfast (adj.) แน่นอน See also: แน่วแน่
steadfastly (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. determinedly
steadfastly (adv.) โดยไม่ยืดหยุ่น See also: อย่างไม่ประนีประนอม, อย่างไม่ยินยอม, อย่างเหนียวแน่น Syn. rigidly, obstinately, firmly Ops. compromisingly, conciliatorily, flexibly
steadfastness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, stiffness
steadfastness (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. tenacity Ops. stamina
steadfastness (n.) แน่วแน่ See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น Syn. firmness
steadily (adv.) อย่างไม่หยุดหย่อน Syn. continuously, tirelessly Ops. intermittently
steadiness (n.) สภาพคงที่ Syn. stability Ops. imbalance
steadiness (n.) ความมั่นคง See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ
steadiness (n.) ความสม่ำเสมอ Syn. constancy, evenness
steadiness (n.) เสถียรภาพ See also: ความมั่นคง Syn. consistency
steady (adj.) มั่นคง See also: แน่วแน่, ซึ่งไม่สั่นคลอน Syn. cool, poised, steadfast
steady down (phrv.) ประพฤติตัวดีขึ้น See also: ทำตัวเหมาะสม
steady state (n.) ความมั่นคงของระบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
stead(สเทด) n. ตัวแทน,แทน,สถานที่แทน,สถานที่ vt. มีประโยชน์,รับใช้,เอื้ออำนวย
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่,แน่นอน,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีศรัทธาแน่วแน่,ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted,loya
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n
English-Thai: Nontri Dictionary
stead(n) ตัวแทน,สถานที่
steadfast(adj) แน่วแน่,มั่นคง,แน่นอน,ยึดมั่น
steady(adj) แน่วแน่,มั่นคง,สม่ำเสมอ,คงที่,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
steady state conditionภาวะสถานะคงตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
steady flowsteady flow, การไหลแบบคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่วแน่ (n.) steadiness See also: stability, firmness Syn. ความแน่แน่ว Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ
ความแน่แน่ว (n.) steadiness See also: stability, firmness Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ
คงตัว (v.) steady See also: be stable, be constant, be unchanged Syn. ไม่ผันแปร
ใจมั่นคง (adj.) steady See also: firm, stable, solid, constant, determined, single-minded Ops. ใจเบา
ใจหนักแน่น (adj.) steady See also: firm, stable, solid, constant, determined, single-minded Syn. ใจมั่นคง Ops. ใจเบา
ไม่ผันแปร (v.) steady See also: be stable, be constant, be unchanged
ขาประจำ (n.) steady customer See also: regular customer Syn. ลูกค้าประจำ Ops. ขาจร
ซวดเซ (v.) be unsteady See also: be unstable Syn. ไม่มั่นคง, เสียหลัก, ซวนเซ Ops. มั่นคง
ตีตั๋วยืน (v.) stand instead of having a ticket
ที่พักอาศัย (n.) homestead See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) homestead See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่พักอาศัย
ยืนหยัด (v.) be steadfast See also: persist in, persevere in, insist on Ops. ถอย
ระชวย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย, โชย
เก้กัง (adv.) unsteadily See also: awkwardly, clumsily, ungainly, gawkily, gawkishly Syn. เก้ๆ กังๆ
เคหสถาน (n.) homestead See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย
เสียหลัก (v.) be unsteady See also: be unstable Syn. ไม่มั่นคง, ซวนเซ Ops. มั่นคง
แทนที่จะ (adv.) instead of
โชย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย
โหยกเหยก (v.) be unsteady See also: be unreliable, be vacillating, be inconsistent Syn. โลเล, ไม่แน่นอน
ใจเย็น (v.) be steady and calm See also: keep cool, be composed, be patient Ops. ใจร้อน, รีบร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I love how you say journey, like I've hopped on some fantastical winged stead and I'm soaring through a cloudy land of adventure.ชอบจังเวลาคุณพูดว่า "เดินทาง" เหมือนกับว่าปีกฉันจะงอกออกมาจากข้างหลัง แล้วฉันจะได้บินไปผจญภัยในนครแห่งเมฆ
"to serve as Lord Regent and Protector of the Realm upon my death, to rule in my stead until my son Joffrey comes of age."“รับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการ และผู้ปกป้องดินแดน เนื่องด้วยการตายของข้า ให้ปกครองแทนที่ข้า
Your father has named Lord Tyrion to serve as Hand in his stead while he fights.บิดาของท่านได้แต่งตั้ง ลอร์ดทีเรียน ให้รับตำแหน่งพระหัตถ์แทนท่าน ในระหว่างที่ท่านกำลังต่อสู้
I'll call off my man and place you in his stead permanently, if you can ensure that Jack Porter spends the rest of his life rotting in a prison cell.ฉันจะยกเลิกคนปัจุบันแล้วตั้งให้นายเป็นตัวแทนอย่างถาวร ถ้านายมั่นใจได้ว่าแจ็ค พอร์เตอร์จะใช้ เวลาที่เหลือของชีวิตเขาในคุก
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า
Ross, Campbell, Steadall, Perrino, Danvers..."รอสส์, แคมป์เบล, สเต็ดดอล, เพอร์ริโน่, แดนเวอร์ส, แมทธิวส์- -"
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.และความลึกที่พวกเขาต้องการ ลอยสายของพวกเขาที่ และคงสภาพอากาศที่ดี และสิ่งที่พวกเขาได้เห็น
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands.ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า
The fish moved steadily, and they traveled slowly on the calm water.ปลาย้ายไปเรื่อย ๆ และมันเดินทางช้าลงในน้ำที่ เงียบสงบ
But four hours later, the fish was still swimming steadily out to sea... ... towing the skiff, and the old man was still braced solidly.แต่สี่ชั่วโมงต่อมาปลาก็ยังคง การว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องออกไป ในทะเล ลากเรือกรรเชียงเล็กและคนชรา
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far oเขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า
It was getting late in the day now, and the skiff still moved slowly and steadily.มันได้รับสายในวันนี้และ เรือกรรเชียงเล็ก ๆ ยังคงเดินช้า ๆ และมั่นคง

stead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
苍松翠柏[cāng sōng cuì bǎi, ㄘㄤ ㄙㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄅㄞˇ, 苍松翠柏 / 蒼松翠柏] evergreen pine and cypress (成语 saw); steadfast nobility
四平八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, 四平八稳 / 四平八穩] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚贞不屈 / 堅貞不屈] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast
[zī, ㄗ, 赀 / 貲] fine instead of punishment; property
坚定[jiān dìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, 坚定 / 堅定] firm; steady; staunch; resolute
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 坚定性 / 堅定性] firmness; steadfastness
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
[tiāo, ㄊㄧㄠ, 佻] frivolous; unsteady; delay
家园[jiā yuán, ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ, 家园 / 家園] home; homestead
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, 代替] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression)
反而[fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ, 反而] instead; contrary (to expectations)
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, 踏实 / 踏實] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety
踏踏实实[tà tà shí shí, ㄊㄚˋ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄕˊ, 踏踏实实 / 踏踏實實] realistic; down-to-earth; steadfast
刚毅[gāng yì, ㄍㄤ ㄧˋ, 刚毅 / 剛毅] resolute; steadfast; stalwart
[wěn, ㄨㄣˇ, 稳 / 穩] settled; steady; stable
安稳[ān wěn, ㄢ ㄨㄣˇ, 安稳 / 安穩] smooth and steady
平稳[píng wěn, ㄆㄧㄥˊ ㄨㄣˇ, 平稳 / 平穩] smooth; steady
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, 塌实 / 塌實] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind
坚强不屈[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚强不屈 / 堅強不屈] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast
不移[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, 不移] steadfast; inalienable
每况愈下[měi kuàng yù xià, ㄇㄟˇ ㄎㄨㄤˋ ㄩˋ ㄒㄧㄚˋ, 每况愈下 / 每況愈下] steadily deteriorate
沉稳[chén wěn, ㄔㄣˊ ㄨㄣˇ, 沉稳 / 沉穩] steady; calm; unflustered
沉着[chén zhuó, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ, 沉着 / 沉著] steady; calm and collected; not nervous
稳厚[wěn hòu, ㄨㄣˇ ㄏㄡˋ, 稳厚 / 穩厚] steady and honest
稳如泰山[wěn rú Tài shān, ㄨㄣˇ ㄖㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 稳如泰山 / 穩如泰山] steady as Mt Tai; as safe as houses
稳定[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, 稳定 / 穩定] steady; stable; stability; to pacify
稳实[wěn shí, ㄨㄣˇ ㄕˊ, 稳实 / 穩實] steady; calm and practical
稳态[wěn tài, ㄨㄣˇ ㄊㄞˋ, 稳态 / 穩態] steady state
稳步[wěn bù, ㄨㄣˇ ㄅㄨˋ, 稳步 / 穩步] steadily; a steady pace
笃志[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ, 笃志 / 篤志] steadfast; with single-minded devotion
稳练[wěn liàn, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄢˋ, 稳练 / 穩練] steady and proficient; skilled and reliable
稳重[wěn zhòng, ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ, 稳重 / 穩重] steady; earnest; staid
稳静[wěn jìng, ㄨㄣˇ ㄐㄧㄥˋ, 稳静 / 穩靜] steady; calm
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 臲] tottering; unsteady
[wù, ˋ, 卼] uncomfortable; unsteady
[suō, ㄙㄨㄛ, 傞] uneven; unsteady (in dancing)
不稳[bù wěn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ, 不稳 / 不穩] unstable; unsteady
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride

stead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady
クイックブレッド[, kuikkubureddo] (n) quick bread; bread made with baking powder instead of yeast
ぐらつく[, guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake
ぐんぐん[, gungun] (adv) (on-mim) steadily
ゴーステディー[, go-sutedei-] (n) go steady
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P)
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap
じっと見る[じっとみる, jittomiru] (exp,v1) (See 凝乎と・2) to watch steadily; to stare
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P)
じわっと[, jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily
せずに[, sezuni] (adv) without (doing); instead of; (P)
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand)
ソフトテニス[, sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls)
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
てくてく[, tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P)
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream
どんどん[, dondon] (adv-to,adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P)
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of
にかわり[, nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ひょこひょこ[, hyokohyoko] (adv,n) unsteady steps
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P)
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P)
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker
下げ渋る[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady
下渋り[したしぶり, shitashiburi] (n) (stock market) steadiness
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P)
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
不抜[ふばつ, fubatsu] (adj-na,n) firm; steadfast; indomitable; unswerving; invincible
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P)
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
代わりに;代りに[かわりに, kawarini] (adv) (See 代わり・かわり・1,代わり・かわり・2,代わり・かわり・3) instead of; for; as; in exchange for; in return (for); to make up for
停泊地[ていはくち, teihakuchi] (n) anchorage (area); moorage; roadstead

stead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
เดินกระย่องกระแย่ง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: trudge ; walk gingerly ; walk unsteadily ; walk with a hobble ; hobble ; limp FR:
โดยสม่ำเสมอ[adv.] (dōi samamsa) EN: steadily FR:
โดกเดก[adj.] (dōkdēk) EN: unpolished ; unrefined ; swaying ; unsteady FR:
ฝนตกพรำ ๆ[n. exp.] (fon tok phr) EN: light rain ; steady rain FR:
หัวเห็ด[adj.] (hūahet) EN: headstrong ; inflexible ; intransigent ; steadfast ; stubborn FR: intransigeant ; inflexible
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
ใจหนักแน่น[adj.] (jainaknaen) EN: steady FR:
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adv.] (kēkang ; kē) EN: unsteadily ; awkwardly ; clumsily FR:
เขม็ง[adv.] (khameng) EN: firmly ; steadily FR:
ขาประจำ[n.] (khāprajam) EN: regular customer ; steady customer ; good customer FR: bon client [m] ; client régulier [m] ; habitué [m]
เคหสถาน[n.] (khēhasathān) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m]
ขืนเรือ[v. exp.] (kheūn reūa) EN: steady a boat FR:
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate FR: vaciller ; branler
โคลงเคลง[adj.] (khlōngkhlēn) EN: rolling ; unsteady FR:
คง[adj.] (khong) EN: stable ; steady ; firm FR: constant ; stable
คงเส้นคงวา[adj.] (khongsenkho) EN: stable ; constant ; consistent ; steady ; same as before ; just as before ; remaining true to one's principles FR: fidè!e à ses principes
คงตัว[adj.] (khongtūa) EN: steady ; stable ; constant ; unchanged FR: stable ; constant
โครงเตียง[v. exp.] (khrōng tīen) EN: bedstead FR: châlit [m]
กระง่องกระแง่ง[adv.] (kra-ngǿngkr) EN: falteringly ; swayingly ; unsteadily FR:
กระซ่องกระแซ่ง[adv.] (krasǿngkras) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
กระย่องกระแย่ง[adv.] (krayǿngkray) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
ไหลระรี่[v. exp.] (lai rarī) EN: flow steadily FR:
ลมพัดฉิว ๆ = ลมพัดฉิวๆ[xp] (lom phat ch) EN: a steady breeze is blowing FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:
ไม่ขาดสาย[adv.] (mai khāt sā) EN: ceaselessly ; without stopping ; continually ; uninterruptedly ; in a steady stream FR: sans cesse
ไม่มั่นคง[adj.] (mai mankhon) EN: unsteady FR: instable
ไม่เปลี่ยนแปลง[adj.] (mai plīenpl) EN: stable ; steady ; unchanging ; constant FR: stable ; constant
ไม่เที่ยง[adj.] (mai thīeng) EN: impermanent ; unsteady FR:
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable FR:
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable ; garanti
มาแทน[X] (mā thaēn) EN: instead FR:
แน่[adj.] (naē) EN: sure ; confident ; certain ; steady; steadfast FR: certain ; sûr
แน่แน่ว[adj.] (naēnaēo) EN: steadfast ; constant FR:
แน่ว[adj.] (naēo) EN: steady ; firm ; steadfast FR:
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering ; decisive FR: résolu

stead ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauerlast {f}continuous load; steady load
anstatt; statt {conj} | anstatt zu arbeiten; anstatt, dass er arbeitetinstead of | instead of working
statt; anstatt {prp; +Genitiv} | statt einer Feierinstead of | instead of celebrating
stattdessen {adv}instead of
Reede {f}roadstead; road; roads
fest; standfest; unentwegt {adj} | fester; standfester; unentwegter | am festesten; am standfestesten; am unentwegtestensteadfast | more steadfast | most steadfast
Dauerzustand {m}; stationärer Zustandsteady state
Fließgleichgewicht {n}steady state
Gleichanteil {m}steady component
felsenfest {adj}steady as a rock
fest; standhaft; langsam {adj} | fester; standhafter | am festesten; am standhaftestensteady | steadier | steadiest
Dauerbremsüberbelastung {f}steady braked load
Dauerleistung {f}steady state
stet; stetig {adv}steadily
stetig; ständig {adj}steady
Thingplatz {m} [hist.]thingstead
unsicher; instabil; wechselhaft; ungleichmäßig; unbeständig {adj} | unsicherer; instabiler; wechselhafter; ungleichmäßiger; unbeständiger | am unsichersten; am instabilsten; am wechselhaftesten; am ungleichmäßigsten; am unbeständigsten | unsicher auf den Beinen sein; wacklig auf den Beine seinunsteady | more unsteady | most unsteady | to be unsteady on one's feet
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger; wackliger | am wackeligsten; am wackligstenunsteady | unsteadier | unsteadiest
wackelig {adv}unsteadily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stead
Back to top