ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

statesmanship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *statesmanship*, -statesmanship-

statesmanship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
statesmanship (n.) ความเป็นรัฐบุรุษ
English-Thai: Nontri Dictionary
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ

statesmanship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステーツマンシップ[, sute-tsumanshippu] (n) statesmanship
施政[しせい, shisei] (n) government; administration; statesmanship; (P)

statesmanship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทูต[n.] (kān thūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs ; diplomatic service FR: diplomatie [f]

statesmanship ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatskunst {f}statesmanship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า statesmanship
Back to top