ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stuffing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stuffing*, -stuffing-

stuffing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stuffing (sl.) มีเซ็กส์ See also: ร่วมเพศ
stuffing (n.) เครื่องยัดไส้อาหาร Syn. dressing, filling
stuffing (n.) ของที่ใช้ยัดไส้หมอนหรือที่นอน Syn. padding, wadding
English-Thai: HOPE Dictionary
stuffing(สทัฟ'ฟิง) n. การยัด,การอัด,การบรรจุ,การทำให้เต็ม,การทำให้อม,การยัดไส้,สิ่งยัดไส้,สิ่งที่ใช้ยัดไส้,สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้ (สตัฟ) ไว้ดูเล่น,เครื่องอัดกันน้ำหรือของเหลวรั่ว, Syn. internal parts
English-Thai: Nontri Dictionary
stuffing(n) การอัด,การยัด,การบรรจุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stuffing boxชุดกันรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuffing (Cookery)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This month, women are stuffing diamonds in my pockets.เดือนนี้ มีผู้หญิงเอาเพชรมาหย่อน ลงกระเป๋าให้
The little maggot's stuffing his face with our peach!ดู! เจ้าหนอนน้อยกำลังเสนอหน้า ใกล้ลูกพีชของเรา!
And that second goal has really knocked the stuffing out of the fans.ประตูที่ 2 ทำเอาแฟนสาลิกาดง จ๋อยไปตามๆกัน
I stayed up all night stuffing it with newspaper.ฉันนั่งแปะหนังสือพิมพ์ทั้งคืน
Did you happen to be stuffing a human leg into a garbage bag at that point?นายยัดขาคนใส่ถุงขยะ ไปด้วยรึเปล่าล่ะตอนนั้น
Like stuffing with apple chips, and sweet potatoes and marshmallows.เช่นแอปเปิ้ลชิพ มันเทศ มาร์ชเมลโล่
Begging us to break freeof our prisons while stuffing his face with free foodand draining our booze.Begging us to break freeof our prisons while stuffing his face with free foodand draining our booze.
[ Encoffining Manual ] ...first apply cotton stuffing and cleansing.[คู่มือการบรรจุศพ] ...เริ่มแรกบรรจุผ้าฝ้ายและทำความสะอาด
In encoffining, we first perform cotton stuffing and cleansing.ในการบรรจุศพ เราเริ่มจากบรรจุผ้าฝ้าย และทำความสะอาด
...make sure the relatives cannot see the cotton stuffing taking place......ให้แน่ใจว่าญาติจะมองไม่เห็นผ้าฝ้ายที่ยัดเข้าไป...
Well, I better get back to do the fireworks, or your mom's gonna be stuffing gunpowder up my ass.ถ้างั้น ฉันกลับไปทำพลุจะดีกว่า หรือก่อนที่แม่ของนาย จะเอาดินปืนยัดใส่ก้นฉันแทน
Oyster stuffing that you like.หอยนางรม ที่เธอชอบไงจ๊ะ

stuffing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, 充填物] filling material; stuffing; lining; filling
填塞物[tián sè wù, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ ˋ, 填塞物] stuffing; filling material
馂馅[jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 馂馅 / 餕餡] stuffing; force-meat; filling, e.g. in 包子
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 馅 / 餡] stuffing; force-meat

stuffing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
射込み[いこみ, ikomi] (n) (in cooking) stuffing; filling; packing; padding
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P)
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
詰め物;詰物[つめもの, tsumemono] (n) filling or packing material; stuffing; padding
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing

stuffing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
ไส้[n.] (sai) EN: stuffing ; filling FR: farce [f]

stuffing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stopfbuchsverschraubung {f}stuffing gland

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stuffing
Back to top