ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sagely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sagely*, -sagely-

sagely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sagely (adv.) อย่างชาญฉลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sagely
Back to top