ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spa*, -spa-

spa ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spa (n.) สถานบำรุงสุขภาพ See also: สปา, โรงแรมที่มีน้ำพุแร่ Syn. health resort
spa (n.) บ่อน้ำแร่ Syn. hot tub, whirlpool
space (n.) ที่ว่าง See also: พื้นที่ว่าง Syn. room
space (n.) อวกาศ Syn. outer space, infinite distance Ops. definite
space (n.) ระยะห่าง See also: ระยะ, ระยะเวลา, ช่วง Syn. season, period, term
space (vt.) เว้นระยะ See also: เว้นวรรค, เว้นช่อง, เว้นช่วง Syn. interval, keep apart
space out (phrv.) เว้นที่ระหว่างกัน See also: ทำให้แยกกัน Syn. fan out, spread out
space pilot (n.) นักบินอวกาศ Syn. astronaut
space satellite (n.) ดาวเทียม See also: ดาวเทียมสื่อสาร Syn. orbital rocket
space shuttle (n.) กระสวยอวกาศ Syn. spacecraft
space station (n.) สถานีอวกาศ
space traveler (n.) มนุษย์อวกาศ See also: นักบินอวกาศ Syn. cosmonaut, spaceman
spacecraft (n.) ยานอวกาศ Syn. spaceship, shuttle
spaced-out (adj.) เมา
spaceflight (n.) การเดินทางด้วยยานอวกาศ
spaceless (adj.) ซึ่งไม่มีขอบเขต
spaceman (n.) นักบินอวกาศ See also: มนุษย์อวกาศ Syn. astronaut
spaceman (n.) มนุษย์ต่างดาว
spaceship (n.) ยานอวกาศ Syn. spacecraft
spacesuit (n.) ชุดอวกาศ
spacewalk (vi.) เดินสำรวจอวกาศ
spacewalk (n.) การออกจากยานอวกาศเพื่อสำรวจ
spacewalker (n.) นักบินที่ออกจากยานไปสำรวจอวกาศ
spacewoman (n.) นักบินอวกาศหญิง
spacey (adj.) ใจลอย See also: ซึ่งดูลอยๆ, ซึ่งสติไม่อยู่กับตัว Syn. spaced-out, absent-minded
spacial (adj.) ซึ่งเกิดในอวกาศ See also: เกี่ยวกับอวกาศ, ของอวกาศ Syn. spatial
spacing (n.) การเว้นวรรค
spacious (adj.) กว้างใหญ่ See also: มหาศาล, ไพศาล Syn. roomy, vast
spacy (adj.) ใจลอย See also: ซึ่งดูลอยๆ, ซึ่งสติไม่อยู่กับตัว Syn. spacey, spaced-out, absent-minded
spade (n.) พลั่ว Syn. trowel, digging tool, shovel
spade (vi.) ขุดดินด้วยพลั่ว Syn. burrow, dig, scoop, shovel
spade (vt.) ขุดดินด้วยพลั่ว Syn. toad
spade (n.) ไพ่โพดำ
spade foot (n.) เฟอร์นิเจอร์ที่มีขาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเรียวขึ้น
spade up (phrv.) แซะด้วยพลั่วหรือเสียม See also: ขุดด้วยพลั่วหรือเสียม
spadefoot toad (n.) คางคกตระกูล Pilobatidae
spader (n.) คนที่ขุดดินด้วยพลั่วหรือเสียม
spadework (n.) งานจัดเตรียมขั้นต้น
spadix (n.) ดอกหน้าวัว
spaghetti (n.) สปาเก็ตตี้ See also: อาหารประเภทเส้นของอิตาลี
English-Thai: HOPE Dictionary
spa(สพา) n. น้ำพุแร่,บ่อน้ำแร่,สถานที่มีบ่อน้ำแร่,โรงแรมหรูหรา,โรงแรมพักฟื้นที่มีบ่อน้ำแร่
space(สเพสฺ) n. อวกาศ,ช่องว่าง,ที่ว่างเปล่า,ที่นั่ง ช่องว่างระหว่างบรรทัด,ระยะห่าง,ระยะช่อง,ระยะทาง,ระยะเวลา,หน้ากระดาษ,สลักเปิด vt.,vi. เว้นช่อง,เว้นช่องบรรทัด,เว้นระยะ,เว้นวรรค adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอวกาศ, Syn. range,area,
space characterช่องว่าง (ตัวอักขระ) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ช่องว่างระหว่างคำที่เกิดจากการกดที่คานเคาะ ในภาษาไทย มีความหมายเหมือน "เว้นวรรค" ช่องว่างนี้ คอมพิวเตอร์จะถือว่าเป็นอักขระตัวหนึ่งเหมือนกัน (เหมือนตัวอักษร A B C D)
space shuttlen. กระสวยอวกาศ (เครื่องบินและยานอวกาศลำแรกของโลกโดยอเมริกาในป' ค.ศ.1981)
spacebarคานเคาะเป็นแป้นยาว ๆ ด้านล่างของแผงแป้นอักขระ (keyboard) การกดแป้นนี้แต่ละครั้ง จะทำให้เกิดช่องว่าง 1 ช่อง ใช้เมื่อต้องการเว้นวรรค หรือแยกตัวอักษรออกจากกัน
spaceless(สเพส'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีช่องว่าง, Syn. limitless
spaceman(สเพส'เมิน) n. นักบินอวกาศ pl. spacemen
spacing(สเพสฺ'ซิง) n. การเว้นวรรค,การเว้นช่อง,สิ่งที่เว้นวรรค,สิ่งที่เว้นช่อง,การจัดให้มีช่อง,การปรับวรรคตอน,การปรับระยะ
spacious(สเพ'เชิส) adj. มีเนื้อที่มาก,กว้างขวาง,กว้างใหญ่ไพศาล, See also: spaciousness n., Syn. capacious
spade(สเพด) n. เสียม,พลั่ว,จอบ,เครื่องขูด,เครื่องแซะ,รูปโพดำ,ไพ่โพดำ vt. ขุดหรือแซะด้วยเสียม (พลั่ว,จอบ...) . -Phr. (call a spade a spade เรียกทื่อ ๆ ,พูดตรงไปตรงมา,พูดอย่างโผงผาง), See also: spades n.,pl. ชุดไพ่โพดำ,นิโกร spader n.
spaghetti(สพะเกท'ที) n. อาหารเส้นยาวอิตาลีที่ใช้กินกับเนื้อ มะเขือเทศและอื่น ๆ ,หลอดฉนวนเล็ก ๆ
spaghetti codeรหัสสปาเกตตี้หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยไม่มีตรรกะ ไม่มีหลักเกณฑ์ ขาดระเบียบ ไม่มีเทคนิคในการใช้โปรแกรมโครงสร้าง (คงจะหมายถึงว่า พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้)
spake(สเพค) v. กริยาช่อง 2 ของ speak
span(สแพน) n. ช่วงห่าง,กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) ,การขยายปีก,ระยะเวลา,ระยะกว้าง,ก้าว,สมัย,ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ,ประเมินค่า,วัดทอดข้าม,ก้าวข้าม, Syn. stretch
spaniel(สแพน'เยิล) n. สุนัขขนาดเล็กหรือปานกลางชนิดหนึ่งที่มีขนยาว และหูยาน,บุคคลที่ยอมตามผู้อื่น
spanish(สแพน'นิช) adv. เกี่ยวกับสเปน (ประชาชน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ) . n. ชาวสเปน,ภาษาสเปน
spanish flyn. แมลงวันสเปน/ใช้เป็นยาขับปัสสาวะและขับเหงือหรือกระตุ้นกาม
spank(สแพงคฺ) vt. ตีก้น,ไปอย่างรวดเร็ว, (ม้า) วิ่งเร็ว n. การตีก้น
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench
spar(สพาร์) n. หินแร่ผลึก,เครื่องเสาหรือไม้กลมที่ใช้ค้ำยึด (เช่นเสากระโดงเรือ,ไม้ใบเรือ) ,โครงปีกเครื่องบิน vt. จัดให้มีเครื่องเสาหรือโครงดังกล่าว vi.,n. (การ) ต่อยมวย,ชกมวย,ซ้อมมวย,ตั้งหมัด,ต่อยหมัด, (ไก่) ต่อสู้กัน,ทะเลาะ,โต้เถียง.
sparcสปาร์คย่อมาจาก scalable performance architecture เป็นตัวประมวลผลตัวหนึ่งสร้างขึ้นโดยบริษัท Sun Microsystems ใช้กับสถานีปลายทาง (terminal) มีชื่อเฉพาะว่า RISC
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
sparerib(สแพ'ริบ) n. เนื้อซี่โครงหมู
sparing(สแพ'ริง) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,ออมสงวน,เจียด,ปรานี,โอนอ่อนผ่อนโยน,ขาดแคลน,จำกัด., See also: ness n., Syn. scanty,frugal,sav ing
spark(สพาร์ค) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,การลุกเป็นไฟ,ประกายแวววาว,ประกายเพชรพลอย,จำนวนเล็กน้อย,ร่องรอยเล็กน้อย,ร่องรอยแห่งชีวิตหรือพลัง,ความมีชีวิตชีวา,ความเฉียบแหลม,เจ้าชู้,เจ้าหน้าที่ควบคุมวิทยุบนเรือหรือเครื่องบิน.vi. ปล่อยประกายไฟ vt. ทำให้เกิดประกายไฟ,กระตุ้น
sparkle(สพาร์ค'เคิล) n.,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ประกายไฟ,แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว,ความมีชีวิตชีวา, Syn. glisten,glitter,flash,twinkle
sparrow(สแพ'โร) n. นกกระจอก (ในตระกูล Fringillidae) ,นกในตระกูล Ploceidae.
sparse(สพาร์ส) adj. บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม,ขาดแคลน,มีน้อย., See also: sparseness n. sparsity n., Syn. scant
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous
spasm(สแพส'ซึม) n. อาการกล้ามเนื้อกระตุก,ความรู้สึกหรือพลังที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
spasmodic(สแพซมอด'ดิค) adj. เกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระตุก,มีอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ,เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่นาน
spate(สเพท) n. ปริมาณมากมาย,จำนวนมากมาย,คำมากมาก,อารมณ์มาก,น้ำท่วม,อุทกภัย,แม่น้ำที่มีน้ำล้นฝั่ง,ฝนตกหนักและกะทันหัน
spathe(สเพธ) n. ใบอ่อนรอบดอก,ใบอ่อนรอบช่อดอกไม้,กาบมะพร้าว,งวงมะพร้าว., See also: spathed adj., Syn. bract
spathic(สแพธ'ธิค) adj. คล้ายหินผลึก,คล้ายspar (ดู)
spatial(สเพ'เซิล) adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอากาศ,มีอยู่ในช่องว่าง,มีอยู่ในอวกาศ., Syn. spacial., See also: spatiality n.
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
spatula(สแพท'ทูละ) n. ช้อนปากแบนกว้างและทู่สำหรับตักหรือแผ่สารหรือยา, See also: spatular adj.
spatulate(สแพช'ชุลิท) adj. เป็นรูปช้อน
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate
English-Thai: Nontri Dictionary
space(n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ
spacious(adj) กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
spade(n) เสียม,จอบ,พลั่ว,ไพ่โพดำ
span(n) ระยะ,ช่วงกว้างของมือ,ตอน,ชั่วอายุ,สมัย,ช่วงห่าง
spangle(n) สิ่งที่แพรวพราว
spaniel(n) คนขี้ประจบ,สุนัขชนิดหนึ่ง
Spanish(adj) เกี่ยวกับชาวสเปน,เกี่ยวกับชาติสเปน
spank(n) การตีก้น,การตบ
spar(n) หินแร่ผลึก,เสากระโดงเรือ
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน
sparing(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,เจียด,จำกัดจำเขี่ย
spark(n) ลูกไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,ความมีชีวิตชีวา,คนเจ้าชู้
sparkle(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว
sparrow(n) นกกระจอก
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม
spasm(n) อาการกระตุก,กล้ามเนื้อกระตุก
spasmodic(adj) เป็นพักๆ
spat(vi) ทะเลาะวิวาทกัน,ขัดใจกัน,ตบตีกัน
spatial(adj) เกี่ยวกับอวกาศ,เกี่ยวกับระยะ,อยู่ในช่องว่าง
spatter(vi) โปรยลงมา,ตกเป็นหยดๆ
spawn(n) ลูกหลาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
space๑. ช่อง, โพรง, ห้อง, แอ่ง๒. ห้วง, ระยะที่ว่าง๓. อวกาศ๔. ปริภูมิ, บริเวณ, พื้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space characterอักขระว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spade guideแผ่นนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spadixช่อเชิงลดมีกาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spallation; splinteringการแตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spammingการส่งข่าวขยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
span๑. ช่วง๒. ทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spark advance mechanism; advance mechanism; ignition advance mechanismกลไกเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sparse biomicriteหินไบโอมิไครต์ตะกอนห่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spasm๑. การชักกระตุก๒. การหดเกร็ง๓. การบีบเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasmodic๑. -ชักกระตุก๒. -หดเกร็ง๓. -บีบเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spastic-หดเกร็ง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spathaceousคล้ายกาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatheกาบ [หุ้มช่อดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatialเชิงพื้นที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spatterเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spatulaพาย (กวน, เกลี่ย, ตัก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spatulate; spathulate-รูปช้อน, -รูปพาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spayตัดรังไข่, ตอน (ตัวเมีย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spaceอวกาศ, ส่วนของจักรวาลที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Space stationsสถานีอวกาศ [TU Subject Heading]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
spamสแปม, การใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spanish languageภาษาสเปน [TU Subject Heading]
Spare partsอะไหล่ [TU Subject Heading]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spasmsการชักกระตุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spatial behaviorพฤติกรรมด้านนมิติสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Spawningการวางไข่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องไฟ (n.) space See also: gap Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, เว้นวรรค
ต่างดาว (n.) space Syn. อวกาศ, นอกโลก
ที่ว่าง (n.) space See also: blank, gap, margin Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, ระยะ, ช่องไฟ
นอกโลก (n.) space Syn. อวกาศ
ระยะห่าง (n.) space See also: gap, interval, distance
วรรค (n.) space See also: interval, pause in writing, gap
วรรคตอน (n.) space See also: punctuation
สุญญากาศ (n.) space
สุญญากาศ (adj.) space See also: airless
อวกาศ (n.) space
อากาศ (n.) space Syn. อากาศธาตุ
อากาศธาตุ (n.) space See also: room Syn. ที่ว่างเปล่า, ที่ว่าง
เว้นวรรค (n.) space See also: gap Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง
เว้นระยะ (v.) space (out) See also: put spaces between
เว้นระยะ (v.) space (out) See also: put spaces between
ประตูลม (n.) space between adjacent fingers or toes See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger
ล่อง (n.) space or hole (between floor board)
ตาก (v.) space out See also: stagger
ตาก (v.) space out See also: stagger
ใต้ถุน (n.) space under a Thai house
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you do in your spare time?คุณทำอะไรในยามว่าง
Can you pass me that newspaper please?คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
If you need a place to park, use one of these spacesถ้าคุณต้องการที่สำหรับจอดรถ ใช้ที่ว่างสักที่นี่สิ
We don't even have spare roomsพวกเราไม่มีห้องว่างเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's at a spa in the Berkshires.เธออยู่ที่สปาในเบิร์คเชียร์
So this is what a spa looks like.สปานี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เองเหรอ ว้าว
The bath and spa in that hotel was superb, wasn't it?ที่โรงแรมนั่น มีสปาชั้นเลิศเชียวนะ
So we're going to this private spa in Sedona for the week-แล้วตอนนี้พวกเรากำลังจะไปสปา ที่ซีโดนาสักอาทิตย์หนึ่ง
Prepare the spa treatment.เตรียมspa treatment ให้หน่อยสิ
Excuse me, Sir. This is Spa room.ขอโทษคะท่าน นี่คือห้อง สปา
So i decided to treat myself to a spa weekend.ชั้นเลยตั้งใจว่าจะมาสปา
And it is comforting me at an elite spa level.และมันทำให้สบายเหมือนอยู่สปา
Ah... you mean the Yangpyeong Spa Resort?อ่า คุณหมายถึง Yangpyeong สปา รีสอร์ท
All the women are unwilling to go to the spa with me. They are worried of being compared.ไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมไปสปาอาบน้ำแร่กับชั้นเลยน่ะ พวกเค้ากลัวว่าจะถูกเปรียบเทียบน่ะ
Then make an appointment to visit our deluxe spa on the Coral level.เพียงแค่แวะเข้ามาที่ดีลักซ์สปาของเรา ที่บริเวณคอรอล ด้วยมาสสาจเต็มรูปแบบ
I'll be at the spa at Canyon Ranch in Lenox.ฉันจะไปสปาที่ทุ่งแคนยอนในเลน๊อกซ์

spa ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
飞船[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 飞船 / 飛船] airship; spaceship
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 亚利安娜 / 亞利安娜] Ariane (French space rocket)
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
阿丽亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, 阿丽亚娜 / 阿麗亞娜] Ariane, French space rocket
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, 朝日新闻 / 朝日新聞] Asahi Shimbun (Japanese newspaper)
天冬氨酸[tiān dōng ān suān, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, 天冬氨酸] aspartic acid (Asp), an amino acid
天冬苯丙二肽酯[tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐ, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄊㄞˋ ㄓˇ, 天冬苯丙二肽酯] aspartame C14H18N2O (artificial sweetener)
天冬酰胺[tiān dōng xiān àn, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢ ㄢˋ, 天冬酰胺] asparagine (Asn), an amino acid
莴笋[wō sǔn, ㄨㄛ ㄙㄨㄣˇ, 莴笋 / 萵筍] asparagus lettuce
芦笋[lú sǔn, ㄌㄨˊ ㄙㄨㄣˇ, 芦笋 / 蘆筍] asparagus
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 倅] auxiliary; spare; deputy; second; sub-
[lí, ㄌㄧˊ, 梩] basket for removing earth; spade
坎塔布连海[Kǎn tǎ bù lián hǎi, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 坎塔布连海 / 坎塔布連海] Bay of Biscay (Spanish: Mare Cantabrico)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 间 / 間] between; among; space; classifier for time intervals
比斯开[Bǐ sī kāi, ㄅㄧˇ ㄙ ㄎㄞ, 比斯开 / 比斯開] Bizkaia or Vizcaya, Spain
空白[kòng bái, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ, 空白] blank space
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
气管痉挛[qì guǎn jìng luán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, 气管痉挛 / 氣管痙攣] breathing convulsions (as in asthma); tracheospasm
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, 商报 / 商報] business newspaper
加的斯[Jiā dì sī, ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄙ, 加的斯] Cádiz, Spain
卡尔德龙[kǎ ěr dé lóng, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 卡尔德龙] Calderon (Hispanic name)
坎塔布连[Kǎn tǎ bù lián, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 坎塔布连 / 坎塔布連] Cantabria in north Spain; Spanish Basque country
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
卡斯蒂利亚・莱昂[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ· lai2 ang2, 卡斯蒂利亚・莱昂 / 卡斯蒂利亞・萊卬] Castilla-Leon, north Spanish province
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ, 总编 / 總編] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑
总编辑[zǒng biān jí, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 总编辑 / 總編輯] chief editor (of newspaper)
姑息养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, 姑息养奸 / 姑息養奸] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child
表彰[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, 表彰] cite (in dispatches); commend
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet

spa ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa
温泉郷[おんせんきょう, onsenkyou] (n) hot-spring village; spa
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
アスパラ[, asupara] (n) (abbr) (See アスパラガス) asparagus
アスパラガス[, asuparagasu] (n) asparagus; (P)
アスパラギン[, asuparagin] (n) asparagine
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa
アディオス[, adeiosu] (exp) good-bye (spa
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] (n) {comp} address space
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish)
アメリカスペイン戦争[アメリカスペインせんそう, amerikasupein sensou] (n) Spanish-American War
アメリカ長元坊[アメリカちょうげんぼう;アメリカチョウゲンボウ, amerika chougenbou ; amerikachougenbou] (n) (uk) American kestrel (Falco sparverius)
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish)
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P)
インナースペース[, inna-supe-su] (n) inner space
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola)
ウォータースパニエル[, uo-ta-supanieru] (n) water spaniel
ウルトラスパーク[, urutorasupa-ku] (n) {comp} UltraSPARC
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre
エンスペース[, ensupe-su] (n) {comp} en space
エンチラーダ[, enchira-da] (n) enchilada (spa
オープンスペース[, o-punsupe-su] (n) open space; clearing
オールターナティブスペース[, o-ruta-nateibusupe-su] (n) alternative space
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child)
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
カリ長石[カリちょうせき, kari chouseki] (n) potash feldspar
ガルバンソ[, garubanso] (n) garbanzo (spa
カルボナーラ[, karubona-ra] (n) (spaghetti alla) carbonara (type of pasta) (ita
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare)
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
クモ膜下腔;蜘蛛膜下腔[クモまくかくう(クモ膜下腔);くもまくかくう(蜘蛛膜下腔), kumo makukakuu ( kumo maku shita kou ); kumomakukakuu ( kumo maku shita kou )] (n) subarachnoid space
グリーンアスパラガス[, guri-n'asuparagasu] (n) green asparagus
グリンゴ[, guringo] (n) gringo (spa
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
ウルトラスパーク[うるとらすぱーく, urutorasupa-ku] UltraSPARC
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an)
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace
スパーク[すぱーく, supa-ku] SPARC
スパークル[すぱーくる, supa-kuru] sparkle
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
スパム[すぱむ, supamu] spam
スペース[すぺーす, supe-su] space
スペースキー[すぺーすきー, supe-suki-] space bar, space key
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] swap space, swap area
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency
ディスクスペース[でいすくすぺーす, deisukusupe-su] disk space
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs)
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS)
パラメタ空間[パラメタくうかん, parameta kuukan] parameter space
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency
プロポーショナルスペーシング[ぷろぽーしょなるすぺーしんぐ, puropo-shonarusupe-shingu] proportional spacing
ホットスペア[ほっとすぺあ, hottosupea] hot spare
メモリ領域[メモリちょういき, memori chouiki] memory space
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] virtual space (e.g. in computer graphics)
先頭の空白[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space
印字後行送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space
可変字送り[かへんじおくり, kahenjiokuri] variable spacing
固定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] constant spacing
固定字送り幅[こていじおくりはば, koteijiokurihaba] character spacing
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority
広がり[ひろがり, hirogari] span
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space

spa ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa FR: source minérale [f]
ฟิชสปา[n. exp.] (fich sapā =) EN: fish spa FR:
มัจฉาบำบัด [n. exp.] (matchā bamb) EN: fish spa FR:
มัตสยาบำบัด [n. exp.] (matsayā bam) EN: fish spa FR:
สปา[n.] (sapā) EN: spa FR: spa [m]
แอสพาร์เทม ; แอสปาร์เทม[n.] (aētphāthēm ) EN: aspartame FR: aspartame [m]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness ; space ; room FR:
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nān) EN: territorial air ; territorial sky FR: espace aérien [m]
อาณานิคมของสเปน[n. exp.] (ānānikhom k) EN: Spanish colony FR: colonie espagnole [f]
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūp) EN: read a newspaper FR: lire un journal
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
บาง[adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few FR: rare ; épars ; peu nombreux
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
บ้านใหญ่[n. exp.] (bān yai) EN: big house FR: grande maison [f] ; maison spacieuse [f]
บอระเพ็ด[n.] (børaphet) EN: bora phet ; Tinospora crispa FR:
บุก[n.] (buk) EN: elephant yam ; Amorphophallus albispathus FR: Amorphophallus albispathus
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate FR: pénétrer ; franchir
บุกรุก[n.] (bukruk) EN: trespass FR:
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yā) EN: use water sparingly FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ใช้เวลา[v.] (chaiwēlā) EN: spend time ; take time ; take (+ length of time) ; span FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer ; prendre (+ durée) ; mettre
ใช้อย่างประหยัด[v. exp.] (chai yāng p) EN: use sparingly FR: utiliser avec parcimonie
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ฉนาก[n.] (chanāk) EN: sawfish FR: espadon [m] ; poisson-scie [m]
ชาวสเปน[n. prop.] (chāo Sapēn) EN: Spaniard FR: Espagnol [m]
ชระล้ำ[v.] (charalam) EN: trespass  FR:
เชิงพื้นที่[adj.] (choēng pheū) EN: spatial ; areal FR: spatial
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; space FR: passage [m] ; espace [m] ; bande [f]
ช่องไฟ[n.] (chǿngfai) EN: space FR:
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap FR: espace [m] ; blanc [m] ; écart [m] ; case [f]
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]

spa ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurkonzert {n}concert of the spa orchestra
Adressbereich {m}address space
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Luft- und Raumfahrtgruppe {f}aerospace group
Luft- und Raumfahrtindustrie {f}aerospace industry
Luft- und Raumfahrtunternehmen {n}aerospace company
Raumtransport {m}aerospace transportation
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk
Verladeflughafen {m}airport of dispatch
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Asparagin {n} [biochem.]Asparagine
Asparaginsäure {f} [biochem.]Aspartic Acid
Spargelkraut {n}asparagus fern
Spargelspitze {f}asparagus tip
Stangenspargel {m} [cook.]asparagus served whole
Speicherbelegung {f}assignment of memory space
Partner {m}; Geschäftspartner
Sydneysperber {m} [ornith.]Australian Collared Sparrow Hawk
Bachmanammer {f} [ornith.]Bachman's Sparrow
Backspace {m}backspace
Banachraum {m} [math.]Banach space
Sparbuch {n} | Sparbücher
Banner {n}; Transparent
Beanspruchung {f}; Spannung
säumig; verspätet {adj} | säumiger; verspäteter | am säumigsten; am verspätetstenbelated | more belated | most belated
Nabenabstand {m}boss spacing
Botteriammer {f} [ornith.]Botteri's Sparrow
Kinderspiel {n}; Spaziergang
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Brautpaar {n}; Hochzeitspaar
Bronchospasmus {m}; Krampfzustand der Bronchialmuskulatur [med.]bronchospasm
Brut {f}spawn
Schnalle {f}; Spange
Spazierstock {m} | Spazierstöcke
Zweigespann {n} | Zweigespanne
Cassinammer {f} [ornith.]Cassin's Sparrow
Funkenfänger {m}spark arrester; spark catcher
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper
Maronensperling {m} [ornith.]Chestnut Sparrow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spa
Back to top