ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

springe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *springe*, -springe-

springe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
springe (n.) กับดัก See also: หลุมพราง, บ่วงแร้ว Syn. snare, trap
springe (vt.) สร้างหลุมพราง See also: วางกับดัก Syn. snare
springer (n.) หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ Syn. wedge-shaped stone, voussoir
springer (n.) วัวสาวที่พร้อมจะให้กำเนิดลูกวัว
springer (n.) ผู้กระโดด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's done Jerry Springer.ที่เขาได้ทำเจอร์รีสปริงเกอร์
It was a Springer Spaniel named Peaches Two, not to be confused with Original Peaches who got hit by a car.พันธุ์สปริงเกอร์ สเปเนียล ชื่อพีชเชส 2 ต่างหาก อย่าจำสับสนกับ พีชเชสตัวแรกที่โดนรถชน
Andreas Michael Springer.อันเดรียส มิคาอิล สปริงเกอร์
If we program Jerry Springer reruns we'd do a nine-share at a quarter of the price.ถ้าเอารายการ เจอรรี่ สปริงเกอร์มาฉายไหม ได้ตั้ง9ส่วน หนึ่งในสี่ของราคาเลยน่ะ
Dude was like a Fae Jerry Springer.อย่างกับเฟ เจอร์รี่ สปริงเกอร์
Lyle and frances springer.ไลล์และฟรานเซส สปริงเกอร์เหรอ
As in springer preservation fund?อันเดียวกับ เงินกองทุนสปริงเกอร์
Springer endowment for the arts?สปริงเกอร์ ที่บริจาคเงินให้ศิลปะน่ะเหรอ
Don't treat me like springer.อย่ากระทำกับฉันเหมือนเป็นวัวคลั่ง
Springer hates me. He hates my whole family.สปริงเกอร์เกลียดฉัน เขาเกลียดครอบครัวของฉัน
No. I had to let the Springer kid go today.ไม่ ฉันต้องให้ เด็กสปริงเกอร์ไปวันนี้

springe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
跳鯊[とびはぜ;トビハゼ, tobihaze ; tobihaze] (n) (uk) mudskipper (Periophthalmus cantonensis); mudspringer

springe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Fallschirmspringer {m} | Fallschirmspringer
Docke {f}; Springer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า springe
Back to top