ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stamp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stamp*, -stamp-

stamp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stamp (n.) ดวงตราไปรษณียากร See also: แสตมป์ Syn. postage
stamp (n.) รอยตราประทับ Syn. imprint, mark
stamp (n.) ตราประทับ See also: เครื่องประทับ Syn. seal, press
stamp (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: เอกลักษณ์ Syn. characteristic, personality
stamp (n.) การเหยียบ See also: การย่ำ, การกระทืบ Syn. trample
stamp (n.) กระเดื่องบดแร่
stamp (vt.) ติดแสตมป์
stamp (vi.) กระทืบ See also: เหยียบ, ย่ำ Syn. trample
stamp (vt.) กระทืบ See also: เหยียบ, ย่ำ Syn. trample
stamp (vt.) กำจัด See also: บดขยี้ Syn. eradicate, suppress
stamp as (phrv.) ทำให้ตระหนักว่าเป็น
stamp on (phrv.) เหยียบ/ย่ำบน Syn. step on, trample on, tread on
stamp out (phrv.) ย่ำจังหวะ
stamp out (phrv.) เหยียบให้ (ไฟดับ) Syn. trample out, tread out
stamp upon (phrv.) เหยียบหรือย่ำบน Syn. step on, trample on, tread on
stamp with (phrv.) ประทับตราด้วย Syn. stamp on
stamped (adj.) ซึ่งถูกพิมพ์ Syn. imprinted
stampede (n.) ความแตกตื่นโกลาหล See also: ความระส่ำระสาย, ความอลหม่าน Syn. flight, rush, rout, panic
stampede (vt.) ทำให้แตกตื่น See also: ทำให้เกิดความโกลาหลอลหม่าน, ทำให้เกิดความระส่ำระสาย Syn. frighten, rout
stampede (vi.) ์แตกตื่น See also: วิ่งสับสนอลหม่าน Syn. rush, panic
stampede into (phrv.) ทำให้แตกตื่น
stamper (n.) ผู้ประทับตรา See also: ผู้ลงตราประทับ
stamper (n.) กระเดื่องบดแร่ See also: เครื่องบดแร่
stamper (n.) แม่พิมพ์จานเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
stampede(สแตมพีด') vi.,n. (การ) วิ่งอลหม่าน,แตกตื่นและหนี,หลั่งไหล. vt. ทำให้แตกตื่นหนี,หลั่งไหล., Syn. race,flight
English-Thai: Nontri Dictionary
stamp(n) การประทับตรา,การตอก,เครื่องหมาย,ดวงตราไปรษณีย์
stampede(n) การวิ่งอลหม่าน,การตื่นตูม,การแตกตื่น,การแตกหนี,การหลั่งไหล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stamp cuspปุ่มสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stampedeการยกพวกแปรพักตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stampประทับตรา ตราประทับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดไว้ (v.) stamp See also: imprint, legislate, enact, decree Syn. ตั้งไว้
ตรา (v.) stamp See also: imprint, legislate, enact, decree Syn. ตั้งไว้, กำหนดไว้
ตั้งไว้ (v.) stamp See also: imprint, legislate, enact, decree Syn. กำหนดไว้
สแตมป์ (n.) stamp Syn. ดวงตราไปรษณียากร, ตราไปรษณียากร
แตกตื่น (v.) stampede See also: flock
ดวงตราไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: stamp Syn. แสตมป์
ตรายาง (n.) rubber stamp Syn. ตรา, ตราประทับ
ตราไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: revenue stamp Syn. แสตมป์
ปิดอากร (v.) affix a tax stamp See also: stick on a stamp
อากรแสตมป์ (n.) revenue stamp
แสตมป์ (n.) postage stamp See also: stamp Syn. ไปรษณียากร, ตราไปรษณียากร
ไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: stamp Syn. แสตมป์, ตราไปรษณียากร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง
But they were in my box, your stamp is on them.แต่มันอยู่ในตู้ของฉันนี่ ตราของคุณก็แปะอยู่นี่
So you go on and stamp your form, sonny, and stop wasting my time.เพื่อให้คุณไปและประทับตราแบบฟอร์มของคุณซันนี่และหยุดการสูญเสียเวลาของฉัน
My daughter, she ain´t even gonna know what a food stamp is.ลูกสาวฉันจะไม่ต้องใช้แสตมป์อาหาร
That would be a wrist stamp to pussy smorgasbord.นี่มันไม่ใช่บุฟเฟต์หอยนะยะ
I was at your house yesterday, and I happened to hear the date and time stamp of a phone message that you had saved...ผมไปที่บ้านของคุณเมื่อวานนี้ และผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ บันทึกเวลาและวันที่ คุณได้บันทึกข้อความ ในโทรศัพท์เอาไว้...
How are we ever going to get a stamp from China?แล้วเราจะเอาแสตมป์จากที่ไหนล่ะ
We are Spartans, We can stamp hard ...พวกเราสปาตัน เราจะกระทืบมัน
Because we stamp out loose!เพราะพวกเราย่ำจังหวะแพ้
I'm trying to sell it Dad's stamp collection.ผมจะขายแสตมป์ที่พ่อผมสะสมไว้
Actually that stamp was made for better fortune.เพชรนิ? จริงๆแล้ว ตราประทับอันนั้นถูกทำขึ้นเพื่อโชคลาภที่ดีขึ้น
This is a secret, but using that stamp seals the company's success.นี่เป็นความลับ, การได้ใช้ตราประทับอันนั้น ก็เพื่อความสำเร็จของบริษัท

stamp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印台[yìn tái, ˋ ㄊㄞˊ, 印台 / 印臺] ink pad; stamp pad
[chuō, ㄔㄨㄛ, 戳] to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal
印花税[yìn huā shuì, ˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄨㄟˋ, 印花税 / 印花稅] stamp duty
暴跳如雷[bào tiào rú léi, ㄅㄠˋ ㄊㄧㄠˋ ㄖㄨˊ ㄌㄟˊ, 暴跳如雷] stamp with fury; fly into a rage
集邮[jí yóu, ㄐㄧˊ ㄧㄡˊ, 集邮 / 集郵] stamp collecting; philately
顿足[dùn zú, ㄉㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, 顿足 / 頓足] stamp (one's feet)
[cù, ㄘㄨˋ, 蹴] carefully; kick; tread on; stamp
纪念邮票[jì niàn yóu piào, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 纪念邮票 / 紀念郵票] commemorative stamp
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ˋ ㄕㄨㄚ, 凹凸印刷] embossing; die stamping
惊车[jīng chē, ㄐㄧㄥ ㄔㄜ, 惊车 / 驚車] runaway carriage (caused by stampede of draught animals)
印章[yìn zhāng, ˋ ㄓㄤ, 印章] seal; signet; chop; stamp
[yìn, ˋ, 印] stamp; seal; mark; print; abbr. for India; surname Yin
图章[tú zhāng, ㄊㄨˊ ㄓㄤ, 图章 / 圖章] stamp; seal
大印[dà yìn, ㄉㄚˋ ˋ, 大印] stamp; official seal
挤踏[jǐ tà, ㄐㄧˇ ㄊㄚˋ, 挤踏 / 擠踏] stampede
[dǎo, ㄉㄠˇ, 蹈] tread on; trample; stamp; fulfill

stamp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
シャチハタ[, shachihata] (n) self-inking (rubber) stamp (from the company name)
スタンプコレクション[, sutanpukorekushon] (n) stamp collection
スタンプハンマー[, sutanpuhanma-] (n) stamp hammer
スタンプミル[, sutanpumiru] (n) stamp mill
スタンプ販売[スタンプはんばい, sutanpu hanbai] (n) stamp trading
タイムスタンプカウンタ[, taimusutanpukaunta] (n) {comp} time stamp counter
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
めくら印;盲印[めくらいん, mekurain] (n) (col) (obsc) (sens) rubber stamp
切手[きって, kitte] (n) stamp (postage); merchandise certificate; (P)
切手収集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n,adj-no) philately; stamp collecting
切手帳[きってちょう, kittechou] (n) stamp album; stamp booklet
印する[いんする, insuru] (vs-s,vt) (1) to stamp (one's mark, etc.); to seal; (2) to leave (one's footprints, etc.)
印紙税[いんしぜい, inshizei] (n) stamp duty
印紙税法[いんしぜいほう, inshizeihou] (n) stamp duty law
地団駄を踏む;じだんだを踏む[じだんだをふむ, jidandawofumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
地団駄踏む[じだんだふむ, jidandafumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
打ち抜く;打抜く;打ち貫く;ぶち抜く;うち抜く[うちぬく(打ち抜く;打抜く;打ち貫く;うち抜く);ぶちぬく(打ち抜く;打抜く;ぶち抜く), uchinuku ( uchi nuku ; da nuku ; uchi tsuranuku ; uchi nuku ); buchinuku ( uchi nuk] (v5k,vt) (1) to punch; to hit and hit; to stamp out; (2) to pierce; to bore into; to knock down walls
押す(P);圧す;捺す[おす, osu] (v5s,vt) (1) (押す only) to push; to press; (2) (押す, 圧す only) to apply pressure from above; to press down; (3) (押す, 捺す only) (See 判を押す) to stamp (i.e. a passport); to apply a seal; (P)
撃壌[げきじょう, gekijou] (n) (1) (See 鼓腹撃壌) to stamp on the ground rhythmically while singing; (2) ancient Chinese game of wooden clog throwing
極印[ごくいん, gokuin] (n) seal; hallmark; stamp die
踏みならす;踏み鳴らす[ふみならす, fuminarasu] (v5s,vt) to stamp one's feet
踏み消す[ふみけす, fumikesu] (v5s) to stamp out (a fire)
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot
郵便切手[ゆうびんきって, yuubinkitte] (n) postage stamp
郵券[ゆうけん, yuuken] (n) postage stamp
金印[きんいん, kin'in] (n) golden stamp (archeol)
スタンプ[, sutanpu] (n) (1) (See シャチハタ) stamp; (2) stump (e.g. in cricket); (P)
タイムスタンプ[, taimusutanpu] (n) (1) time-stamp; (2) time-stamping machine; (P)
人波[ひとなみ, hitonami] (n) surging crowd; wave of humanity; stampede
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) {Buddh} mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India
印紙[いんし, inshi] (n) (revenue) stamp; (P)
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness
揃い踏み[そろいぶみ, soroibumi] (n) (1) ritual stamping in a sumo ring; (n,vs) (2) lineup; appearance together
潰走[かいそう, kaisou] (n,vs) rout; stampede
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping
空押し[からおし, karaoshi] (n,vs) embossing; inkless stamping
蔵書印[ぞうしょいん, zoushoin] (n) ownership mark or stamp; bookplate
記念スタンプ[きねんスタンプ, kinen sutanpu] (n) commemorative stamp; cachet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タイムスタンプ[たいむすたんぷ, taimusutanpu] time stamp
押す[おす, osu] to push, to press, to stamp
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS
配信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp

stamp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากรแสตมป์[n.] (ākønsataēm) EN: stamp duty ; revenue stamp FR: timbre d'impôt [m]
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpr) EN: postage stamp ; stamp FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
โขลก[v.] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle FR: broyer ; concasser ; piler ; écraser ; pulvériser
โขลก ๆ = โขลกๆ[v.] (khlōk-khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle FR: broyer ; concasser ; piler ; écraser ; pulvériser
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
กระทืบเท้า[v. exp.] (kratheūp th) EN: trample ; stamp FR:
กระทุ้งดิน[v. exp.] (krathung di) EN: stamp the earth FR:
แปะสแตมป์[v. exp.] (pae sataēm) EN: stick on a stamp FR: apposer un timbre ; coller un timbre ; timbrer
ไปรษณียากร[n. exp.] (praisanīyāk) EN: postage stamp FR: timbre postal [m]
ประทับ[v.] (prathap) EN: stamp ; affix ; imprint ;; press FR: sceller ; cacheter
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; affix a stamp ; stamp FR: estampiller ; tamponnner ; timbrer
ฤชากร[n.] (reuchākøn) EN: revenue from fees ; fee stamp ; tax stamp FR:
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: symbol ; mark ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
สะสมสแตมป์[v. exp.] (sasom sataē) EN: stamp collecting FR: collectionner les timbres
แสตมป์[n.] (sataem) EN: stamp ; postage stamp FR: timbre [m] ; timbre-poste [m]
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop FR: timbrer ; estampiller ; étamper ; sceller
ติดสแตมป์[v. exp.] (tit sataēm) EN: stick on a stamp ; put on a stamp ; stamp FR: timbrer (une lettre) ; coller un timbre
ตอกตรา[v.] (tøk trā) EN: stamp ; affix a seal FR: sceller
ตรา[n.] (trā) EN: stamp ; seal FR: sceau [m] ; timbre [m] ; cachet [m]
ตรา[v.] (trā) EN: seal ; stamp ; chop ; mark ; brand FR: marquer ; sceller ; cacheter
ตราไปรษณียากร[n.] (trāpraisanī) EN: postage stamp ; stamp ; revenue stamp FR: timbre postal [m]
ตราไปรษณียากรไทย[n. exp.] (trāpraisanī) EN: Thai stamp FR: timbre thaï [m]
ตราประทับ[n.] (trāprathap) EN: official seal ; official stamp FR: sceau officiel [m]
ตราสำคัญ[n. exp.] (trā samkhan) EN: seal ; official seal ; official stamp FR:
ตรายาง[n.] (trāyāng) EN: rubber stamp FR: tampon [m] ; timbre caoutchouc [m]
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: panic ; be stampeded in to FR:
เล่นแสตมป์ = เล่นสแตมป์[v. exp.] (len sataem) EN: collect stamps FR:
รัฐมนตรีตรายาง[n. exp.] (ratthamontr) EN: rubber-stamp minister FR:
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre

stamp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohltätigkeitsmarke {f}charity stamp
Gedenkmarke {f}commemorative stamp
Datumsstempel {m} | mit einem Datumsstempel versehendate stamp | to date stamp
Münzprägestempel {m}die for striking coins; stamp for striking coins
Prüfstempel {m}certifation stamp
Lebensmittelmarke {f}food stamp
Briefmarkenpapier {n}postage stamp paper
Steuermarke {f}revenue stamp
Stanzen {n} | abfallloses Stanzenpressing; stamping | scrap-free blanking
postfrisch; ungestempelt {adj} (Briefmarke)mint (stamp)
Dienstsiegel {n}official seal (stamp)
Rabattmarke {f}trading stamp; discount ticket
Revier {n}stamping ground
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea
Briefmarkensammlung {f}stamp collection
Stampfen {n}stamper
Stempelfarbe {f}stamping ink
Stempelkissen {n}stamp-pad; rubber-stamp pad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stamp
Back to top