ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shark*, -shark-

shark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shark (n.) ฉลาม See also: ปลาฉลาม
shark (n.) คนตะกละ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนละโมบ, คนคดโกง, นักต้มตุ๋น Syn. cheat, flimflam, swindler
sharkskin (n.) หนังปลาฉลาม See also: ผ้าหนังปลาฉลาม
English-Thai: HOPE Dictionary
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
shark(n) ปลาฉลาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shark fishingการจับปลาฉลาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หูฉลาม (n.) shark´s fin soup
ปลาเพี้ย (n.) Greater black shark See also: Morulius chrysophekadion Syn. กา
เพี้ย (n.) Greater black shark See also: Morulius chrysophekadion Syn. กา, ปลาเพี้ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was an hour before the first shark hit him.มันเป็นชั่วโมง ก่อนที่ฉลามแรกตีเขา
When the old man saw him coming, he knew this shark had no fear at all... ... and would do exactly what he pleased.เมื่อชายชราคนหนึ่งเห็นเขามา เขารู้ว่านี่คือปลาฉลาม ที่มีความกลัวไม่ได้ทั้งหมด
"But I killed the shark that hit my fish, " he thought.แต่ฉันฆ่าปลาฉลามที่ตีปลาของ ฉัน เขาคิดว่า.
Listen, we had a shark attack at South Beach this morning, Mayor.มีคนโดนฉลามกัดที่เช้าท์บีช เมื่อเช้านี่ครับ เทศมนตรี
We don't even know if there's a shark around here.เราไม่รู้ด้วยซํ้าว่ามีฉลามเเถวๆ นี่
Is that $3,000 bounty on the shark in cash or check?รางวัล 3,000 ดอลลาร์นั่น จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คครับ
And then we're going to try and use shark spotters on the beach.เเล้วก็จะมีจนท.สอดส่องฉลามบนหาดด้วย
What kind of a shark is that? I don't know.- มันเป็นฉลามพันธุ์ไหนเนี่ย
You knew there was a shark out there.คุณรู้ว่ามีฉลามอยู่ในนํ้า
I hooked a 4.5 foot baby thresher shark who proceeded to eat my boat.ผมก็เกี่ยวลูกฉลามเทรชเชอร์ ขนาดเกีอบเมตรครึ่ง ที่กินเรือผม
Ever since then, I have been studying sharks and that's why I know that I'm going to go to the Institute tomorrow and tell them that you still have a shark problem here.ตั้งเเต่นั้นมา ผมก็ศึกษาเรื่องฉลาม... เเละนั่นคือเหตุผลที่ผมจะไป ที่สถาบันพรุ่งนี่... เเล้วก็บอกพวกเขาว่า คุณยังมืปัญหาเรื่องฉลามอยู่
You told me the shark was caught.คุณบอกฉันว่าฉลามถูกจับได้เเล้ว

shark ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大白鲨[dà bái shā, ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄕㄚ, 大白鲨 / 大白鯊] great white shark (Carcharodon carcharias)
鱼翅[yú chì, ㄩˊ ㄔˋ, 鱼翅 / 魚翅] shark fin
鱼翅汤[yú chì tāng, ㄩˊ ㄔˋ ㄊㄤ, 鱼翅汤 / 魚翅湯] shark fin soup
[shā, ㄕㄚ, 魦] shark family, including some rays and skates
软骨鱼[ruǎn gǔ yú, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 软骨鱼 / 軟骨魚] cartilagenous fish (such as sharks)
软骨鱼类[ruǎn gǔ yú lèi, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ ㄌㄟˋ, 软骨鱼类 / 軟骨魚類] cartilaginous fishes; Chondrichthyes (taxonomic class including sharks and rays)
高利贷[gāo lì dài, ㄍㄠ ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ, 高利贷 / 高利貸] loan shark
食人鲨[shí rén shā, ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄕㄚ, 食人鲨 / 食人鯊] man-eating shark; same as 大白鲨
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 鲛 / 鮫] shark
[shā, ㄕㄚ, 鲨 / 鯊] shark
鲨鱼[shā yú, ㄕㄚ ㄩˊ, 鲨鱼 / 鯊魚] shark

shark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark)
アオナギ;あおなぎ[, aonagi ; aonagi] (n) (See 葦切鮫) shark (esp. the blue shark, Prionace glauca)
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus)
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic)
イモリザメ[, imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan)
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark)
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark)
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia)
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae)
ウバザメ属[ウバザメぞく, ubazame zoku] (n) Cetorhinus (sole genus of the only species of basking shark in the family Cetorhinidae)
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark)
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member)
エポーレットシャーク;エポーレット・シャーク[, epo-rettosha-ku ; epo-retto . sha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum); blind shark
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum)
オーシャニックホワイトティップシャーク;オーシャニック・ホワイトティップ・シャーク[, o-shanikkuhowaitoteippusha-ku ; o-shanikku . howaitoteippu . sha-ku] (n) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)
オオテンジクザメ[, ootenjikuzame] (n) tawny nurse shark (Nebrius ferrugineus, species found in the Indo-Pacific)
オオテンジクザメ属[オオテンジクザメぞく, ootenjikuzame zoku] (n) Nebrius (genus of a single species of nurse shark in the family Ginglymostomatidae)
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific)
オナガザメ属[オナガザメぞく, onagazame zoku] (n) Alopias (genus of three extant thresher shark species in the family Alopiidae)
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark)
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus)
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species)
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands)
ガラパゴスネコザメ[, garapagosunekozame] (n) Galapagos bullhead shark (Heterodontus quoyi)
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil)
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India)
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark)
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia)
サラ金[サラきん, sara kin] (n) (abbr) (See サラリーマン金融) consumer financing firm; loan shark
サンドバーシャーク;サンドバー・シャーク[, sandoba-sha-ku ; sandoba-. sha-ku] (n) (See ヤジブカ) sandbar shark (Carcharhinus plumbeus, a species of requiem shark)
シマネコザメ[, shimanekozame] (n) zebra bullhead shark (Heterodontus zebra, found in the Western Pacific)
シルキー・シャーク;シルキーシャーク[, shiruki-. sha-ku ; shiruki-sha-ku] (n) silky shark (Carcharhinus falciformis, species of circumtropical requiem shark)
シルバーシャーク;シルバー・シャーク[, shiruba-sha-ku ; shiruba-. sha-ku] (n) silver shark (Balantiocheilos melanopterus); Bala shark; tricolor shark; shark minnow
シロカグラ[, shirokagura] (n) bigeyed sixgill shark (Hexanchus nakamurai, species of cow shark)
シロブチギンザメ[, shirobuchiginzame] (n) Chimaera owstoni (species of deep water cartilaginous ghost shark found in Japan)
シロホシネコザメ[, shirohoshinekozame] (n) whitespotted bullhead shark (Heterodontus ramalheira, found in the Western Indian Ocean)
シロワニ;サンドタイガーシャーク[, shirowani ; sandotaiga-sha-ku] (n) sand tiger shark (Carcharias taurus)

shark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาม[n.] (chalām) EN: shark FR: requin [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo) EN: Great White Shark FR: grand requin blanc [m]
ฉลามครีบดำ [n. exp.] (chalām khrī) EN: Blacktip Reef Shark FR:
ฉลามวาฬ[n. exp.] (chalām wān) EN: whale shark ; Rhincodon typus FR:
หูฉลาม[n.] (hūchalām) EN: shark fin soup ; shark's fin soup FR:
คนหลอกลวง[n. exp.] (khon løklūa) EN: imposter ; impostor ; shark FR: requin [m] (fig.)
นักต้มตุ๋น[n. exp.] (nak tom tun) EN: imposter ; shark FR: requin [m] (fig.)
ปลาฉลาม[n. exp.] (plā chalām) EN: shark FR: requin [m]
ปลาฉลามบาสกิ้น[n. exp.] (plā chalām ) EN: basking shark FR:
ปลาฉลามฟันหอก[n. exp.] (plā chalām ) EN: Speartooth shark FR:
ปลาฉลามหัวบาตร[n. exp.] (plā chalām ) EN: bull shark FR:
ปลาฉลามหูดำ[n. exp.] (plā chalām ) EN: blackspot shark ; spottail shark FR:
ปลาฉลามหัวค้อนหยัก[n. exp.] (plā chalām ) EN: scalloped hammerhead ; squat-headed hammerhead ; kidney-headed shark ; Sphyrna lewini FR:
ปลาฉลามครีบดำ[n. exp.] (plā chalām ) EN: blacktip reef shark FR:
ปลาฉลามครุย[n. exp.] (plā chalām ) EN: frilled shark FR:
ปลาฉลามกบ[n. exp.] (plā chalām ) EN: brownbanded bamboo shark ; banded cat shark FR:
ปลาฉลามแม่น้ำ[n. exp.] (plā chalām ) EN: river shark ; freshwater shark FR:
ปลาฉลามแม่น้ำฟันหอก[n. exp.] (plā chalām ) EN: Speartooth shark FR:
ปลาฉลามเมกาเมาท์[n. exp.] (plā chalām ) EN: megamouth shark FR:
ปลาฉลามน้ำจืด[n. exp.] (plā chalām ) EN: river shark ; freshwater shark FR:
ปลาฉลามหนูใหญ่[n. exp.] (plā chalām ) EN: spadenose shark ; Scoliodon laticaudus FR:
ปลาฉลามเสือ[n. exp.] (plā chalāms) EN: tiger shark FR: requin-tigre [m]
ปลาฉลามวาฬ[n. exp.] (plā chalām ) EN: whale shark ; Rhincodon typus FR:
ปลาเพี้ย[n.] (plā phīa) EN: greater black shark FR:
ปลาสังกะวาด[n. exp.] (plā sangkaw) EN: Shark catfish ; Pangasius FR: Pangasius
ปลาสวาย[n. exp.] (plā sawāi) EN: Iridescent Shark Catfish ; Pangasius Catfish ; Striped Catfish FR:
ปลาซิวอ้าว[n. exp.] (plā siu āo) EN: Apollo shark FR:
ปลาสร้อยนกเขา[n. exp.] (plā sǿinokk) EN: hard-lipped barb ; lipped barb ; nilem carp ; orange shark ; Osteochilus vittatus FR: Osteochilus vittatus
ปลายอน[n. exp.] (plā yøn) EN: Shark catfish ; Pangasius FR: Pangasius
ปากฉลาม[n.] (pākchalām) EN: serration ; orifice shaped like a shark's mouth ; dog-ear FR:
ปลากา[n. exp.] (plā kā) EN: black sharkminnow ; Labeo chrysophekadion FR: Labeo chrysophekadion
ปลากาดำ[n. exp.] (plā kā dam) EN: black sharkminnow ; Labeo chrysophekadion FR: Labeo chrysophekadion

shark ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundstückshai {m}property shark
Haibarbe {f} (Balantiocheilus melanopterus) [zool.]silver shark
Tigerhai {m} [zool.]tiger shark
Hammerhai {m} [zool.]hammerhead; shovelhead (shark)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shark
Back to top