ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sail*, -sail-

sail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sail (n.) ใบเรือ See also: เรือใบ
sail (n.) การล่องเรือ Syn. cruise, trip, voyage
sail (vi.) เดินเรือ See also: แล่นเรือ, ออกเรือ Syn. leave, cruise, voyage
sail (vt.) เดินเรือ See also: แล่นเรือ, ออกเรือ Syn. leave, cruise, voyage
sail against (phrv.) แล่นเรือทวนลม
sail against the wind (idm.) พบความยุ่งยาก
sail before (phrv.) แล่นเรือตามลม Syn. run before
sail before the mast (idm.) เป็นชาวเรือหรือชาวทะเล
sail for (phrv.) แล่นเรือไปทาง
sail in (phrv.) แล่นเรือเข้า See also: แล่นเข้า Syn. sail into
sail in (phrv.) เข้าห้อง See also: เข้าสู่การสนทนา Syn. sail into
sail into (phrv.) แล่นเรือเข้า Syn. sail in
sail into (phrv.) กระตือรือร้นในการทำบางสิ่ง
sail into (phrv.) กล่าวโจมตี
sail into (phrv.) ดุว่าเพราะทำผิด Syn. tell off
sail through (phrv.) แล่นเรือผ่าน
sail through (phrv.) (สอบ) ผ่านได้ง่ายดาย
sail through something (idm.) ง่ายๆ See also: ผ่านมาง่ายๆ, ทำได้สำเร็จอย่างง่ายๆ
sail througn (phrv.) จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างประสบความสำเร็จ
sail under false colours (idm.) ปลอมตัว See also: แสร้งทำ
sailboard (n.) กระดานเล่นวินด์เซิร์ฟ
sailboat (n.) เรือใบ Syn. boat
sailcloth (n.) ผ้าที่ใช้ทำใบเรือ See also: ผ้าใบชนิดเบาและเหนียว Syn. canvas
sailed (adj.) เกี่ยวกับการเดินเรือ See also: ซึ่งแล่นเรือ Syn. under sail, at sea
sailer (n.) เรือใบ
sailfish (n.) ปลาทะเลจำพวก istiophorus มีครีบหางที่ใหญ่มากคล้ายใบเรือ
sailing (n.) การเดินเรือ See also: วิธีการเดินเรือ
sailing (adj.) เกี่ยวกับการเดินเรือ See also: ซึ่งแล่นเรือ Syn. under sail, at sea, sailed
sailor (n.) ลูกเรือ See also: กะลาสี Syn. seaman, seafarer, boatman
sailor (n.) ทหารเรือ See also: นาวิกโยธิน Syn. navy, frogman, midshipman
English-Thai: HOPE Dictionary
sail(เซล) n. ใบเรือ,ปีกกังหัน,การเดินทาง,การแล่นเรือ,เรือใบ vi. แล่นเรือ เดินเรือ ขับเรือ. vt. แล่นเรือ ขับเรือ -Phr. (set sail เริ่มเดินทะเล) -Phr. (under sail แล่นเรือ กางใบเรือออก) -Phr.; (make sail กางใบเรือ,เริ่มเดินทาง), Syn. g
sailboat(เซล'โบท) n. เรือใบ
sailclothn. ผ้าที่ใช้ทำใบเรือ,ผ้าใบชนิดเบาและเหนียว
sailer(เซ'เลอะ) n. เรือใบ
sailfish(เซล'ฟิช) n. ปลาทะเลจำพวกหนึ่งมีครีบหางใหญ่มากที่คล้ายใบเรือ
sailing(เซ'ลิง) n. การเดินเรือ,วิธีการเดินเรือ
sailor(เซ'เลอะ) n. กลาสีเรือ, Syn. seaman
English-Thai: Nontri Dictionary
sail(n) ใบเรือ,การล่องเรือ,การแล่นเรือ,การเดินเรือ
sailboat(n) เรือใบ
sailing(n) ใบเรือ,การล่องเรือ,การแล่นเรือ,การเดินเรือ
sailor(n) ทหารเรือ,กะลาสี,ชาวทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sailing warrantyคำรับรองการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sailorsลูกเรือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
synecdoche (n.) คำเปรียบเทียบ (เช่น เปรียบเทียบ sail แทน boat)
ย่างเยื้อ (v.) sail See also: strut, swagger, walk slowly with an air Syn. เยื้องกราย, กรุยกราย, ยุรยาตร
ยุรยาตร (v.) sail See also: strut, swagger, walk slowly with an air Syn. ย่างเยื้อ, เยื้องกราย, กรุยกราย
ออกเรือ (v.) sail See also: set sail, begin a journey
เดินเรือ (v.) sail See also: navigate Syn. ออกเรือ
เยื้องกราย (v.) sail See also: strut, swagger, walk slowly with an air Syn. ย่างเยื้อ, กรุยกราย, ยุรยาตร
เยื้องย่าง (v.) sail See also: strut, swagger, walk slowly with an air Syn. ย่างเยื้อ, เยื้องกราย, กรุยกราย, ยุรยาตร
แล่น (v.) sail See also: float, drift, glide, bob Syn. ลอย
ก้าวเฉียง (v.) sail sawtoothly
เรือใบ (n.) sailboat See also: schooner, yacht, sailing boat
กะลาสี (n.) sailor See also: crew, seaman Syn. ลูกเรือ
คนเรือ (n.) sailor See also: mariner, seaman
นาวิก (n.) sailor See also: mariner, seaman Syn. คนเรือ
คอกะลาสี (n.) sailor collar
การกางใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail
การใช้ใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail Syn. การกางใบ
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
เรียว (n.) stay ropes for sail
เรือใบแข็ง (n.) mat sail See also: sail made of mat and wood
ใบแข็ง (n.) mat sail See also: sail made of mat and wood Syn. เรือใบแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They sailed against the windพวกเขาแล่นเรือต้านลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He always went down to help him carry the lines, the gaff and harpoon... ... and the sail that was furled around the mast.ดำเนินการเส้นขดฉมวกและ ฉมวก และเรือที่ถูกม้วนรอบเสา ใบปะ
The sail was patched with flour sacks, and furled.ด้วยกระสอบแป้งและม้วน
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน
I wish I could hoist my sail and take you in with the small breeze that's rising but I'm with a friend.ฉันอยากจะยกเรือใบของฉัน และพาคุณใน กับสายลมขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น แต่ฉันกับเพื่อน
Set sail for home, for England! A jewel set in the sea!อังกฤษ อัญมณีที่ตั้งอยู่ในทะเลสีเงิน
For we've received orders for to sail back to Bostonเพราะมีคําสั่ง ให้เราล่องกลับบอสตัน
For we received order for to sail back to Bostonเพราะมีคําสั่ง ให้เราล่องกลับบอสตัน
He'll have to sail around for hours till he finds a harbor.ไอ้เรือบ้านั่นจะต้องแล่นเรือไปอีก 1 ชั่วโมงจนกระทั่งพบอ่าว
It was bought by Private Doughboy Erine Coolidge... on the day he set sail for Paris.มันถูกซื้อโดยส่วนตัว Doughboy Erine คูลิดจ์ ... ในวันที่เขาเดินทางไปปารีส
Five passengers set sail that day for a three-hour four5 ผู้โดยสารที่เล่นเรือใบในวันนั้น เป็นเวลาการท่องเที่ยว 3 ชั่วโมง
When the summer-colored sun shakes the sail of my heart,When my heart is rested, the signal to continue is rung.
No need to search outside, nor sail across the seaไม่จำเป็นที่จะออกไปค้นหา ไม่จำเป็นที่จะฝ่าข้ามผืนทะเล

sail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
[shǐ, ㄕˇ, 驶 / 駛] hasten; proceed to; sail a vessel
篷盖布[péng gài bù, ㄆㄥˊ ㄍㄞˋ ㄅㄨˋ, 篷盖布 / 篷蓋佈] sail cloth
航行[háng xíng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄥˊ, 航行] sail or fly (in air, water, or space); to navigate
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, 凶手 / 兇手] assailant; murderer; assassin
[háng, ㄏㄤˊ, 航] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail
横桁帆[héng héng fān, ㄏㄥˊ ㄏㄥˊ ㄈㄢ, 横桁帆 / 橫桁帆] boom sail
帆布[fān bù, ㄈㄢ ㄅㄨˋ, 帆布] canvas; sailcloth
水兵[shuǐ bīng, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥ, 水兵] enlisted sailor in navy
航次[háng cì, ㄏㄤˊ ㄘˋ, 航次] flight number; number of scheduled sailing; sequence of air or sea voyages
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
水手[shuǐ shǒu, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄡˇ, 水手] mariner; sailor; seaman
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四爱国运动 / 五四愛國運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四运动 / 五四運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
学海泛舟[xué hǎi fàn zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ㄈㄢˋ ㄓㄡ, 学海泛舟 / 學海汎舟] sailing on the sea of learning (成语 saw); ars longa, vita brevis
[fān, ㄈㄢ, 帆] sail; Taiwan pr. fan2, except 帆布 fan1 bu4 canvas
帆船[fān chuán, ㄈㄢ ㄔㄨㄢˊ, 帆船] sailboat
海员[hǎi yuán, ㄏㄞˇ ㄩㄢˊ, 海员 / 海員] sailor; mariner
[péng, ㄆㄥˊ, 篷] sail
航海[háng hǎi, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ, 航海] sailing; navigation; voyage by sea
船员[chuán yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, 船员 / 船員] sailor; crew member
风帆[fēng fān, ㄈㄥ ㄈㄢ, 风帆 / 風帆] sail; sailing boat
航班[háng bān, ㄏㄤˊ ㄅㄢ, 航班] scheduled flight; flight number; plane; scheduled sailing; sailing number; passenger ship

sail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーラーセイル;ソーラーセール[, so-ra-seiru ; so-ra-se-ru] (n) solar sail
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across
横帆[おうはん, ouhan] (n) square sail
精霊舟;精霊船[しょうりょうぶね, shouryoubune] (n) straw boat for one's ancestral spirits to sail in
裏帆[うらほ, uraho] (n) (1) sail with the wind at its back; (adv) (2) aback
セーラー服[セーラーふく, se-ra-fuku] (n) sailor suit; middy uniform; (P)
セーリング[, se-ringu] (n) sailing
セイルフィンモーリー;セイルフィン・モーリー[, seirufinmo-ri-; seirufin . mo-ri-] (n) sailfin molly (Poecilia velifera); Yucatan molly
ソアラ;ソアラー[, soara ; soara-] (n) soarer; sailplane
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang
バルーンモーリー;バルーン・モーリー[, baru-nmo-ri-; baru-n . mo-ri-] (n) balloon molly (var. of sailfin molly, Poecilia latipinna)
ヒレナガハギ[, hirenagahagi] (n) sailfin tang (Zebrasoma velifer, species of Pacific tang also found off Mozambique)
ぶりこ[, buriko] (n) (See 鰰) sailfin sandfish eggs
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P)
べか船[べかぶね, bekabune] (n) small sailing boat used for collecting nori, etc.
ボードセーリング(P);ボードセイリング[, bo-dose-ringu (P); bo-doseiringu] (n) boardsailing; windsurfing; (P)
ミディ[, midei] (n) (1) midi (i.e. midiskirt); (2) middy; middy blouse; blouse with a sailor collar; (P)
ヨット[, yotto] (n) yacht (usually only used for a sailing boat with one mast); (P)
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine
一路順風[いちろじゅんぷう, ichirojunpuu] (n) sailing before the wind; everything is going well
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)
八角[はっかく, hakkaku] (n) (1) octagon; (2) star anise (spice); (3) (See 特鰭) sailfin poacher (Podothecus sachi)
出船[いでぶね;でふね, idebune ; defune] (n) weighing anchor; setting sail; outgoing ship
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P)
南航[なんこう, nankou] (n) sailing south; southbound
平水夫[へいすいふ, heisuifu] (n) foremast hand; common sailor
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P)
攻める[せめる, semeru] (v1,vt) to attack; to assault; to assail; (P)
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader
敵に掛かる[てきにかかる, tekinikakaru] (exp,v5r) to assail the enemy
朝焼けは雨、夕焼けは晴れ[あさやけはあめ、ゆうやけははれ, asayakehaame , yuuyakehahare] (exp) (id) Red sky at night, sailors delight; red sky in morning, sailors take warning; Red sky at night, shepherds delight; red sky in morning, shepherds take warning
東航[とうこう, toukou] (n,adj-no) sailing east; eastbound
梶木;旗魚[かじき, kajiki] (n) (uk) marlin; swordfish; spearfish; sailfish
水夫;水手;水主[すいふ(水夫);かこ(水夫;水手);すいしゅ(水手;水主), suifu ( suifu ); kako ( suifu ; mizu te ); suishu ( mizu te ; mizu shu )] (n) sailor; seaman
海員[かいいん, kaiin] (n) sailor; seaman
滑空機[かっくうき, kakkuuki] (n) sailplane; glider
滑翔機[かっしょうき, kasshouki] (n) glider; sailplane
特鰭[とくびれ;トクビレ, tokubire ; tokubire] (n) (uk) sailfin poacher (Podothecus sachi)

sail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat) FR: voile de bateau [f] ; voile [f]
ใช้ใบ[v.] (chaibai) EN: sail FR:
เดินเรือ[v.] (doēnreūa) EN: navigate ; sail FR: naviguer
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves FR: fendre les flots
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail FR:
กางใบเรือ[v. exp.] (kāng bai re) EN: set sail FR: déployer les voiles (d'un bateau) ; mettre un navire à la voile
ขนานลี่[n.] (khanānlī) EN: paralleling boats ; boats that sail side by side FR:
ขยายใบเรือ[v. exp.] (khayāi bai ) EN: unfurl a sail FR:
กระโดง[n.] (kradōng) EN: sail ; mast FR: mât de navire [m]
แล่น[v.] (laen) EN: run ; move ; go ; sail (along/by) ; glide FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
แล่นใบ[v.] (laen bai) EN: sail ; go on a boat ; run a boat FR: naviguer ; mettre les voiles
แล่นเรือ[v.] (laen reūa) EN: sail ; go on a boat ; run a boat FR: naviguer ; voguer
ลการ[n.] (lakān) EN: sail FR: voile [f]
เลียว[n.] (līo) EN: ship's rigging ; sail gaff FR:
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft FR: flotter ; surnager
ร่อน[v.] (rǿn) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
เต็มใบ[adv.] (tem bai) EN: at full sail FR:
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air ; walk in a stylish manner ; walk as if sailing FR:
เอปไซลอน[n.] (ēpsailøn) EN: epsilon (Ε, ε) FR: epsilon (Ε, ε)
อิปไซลอน[n.] (ipsailøn) EN: upsilon (Υ, υ) FR: upsilon (Υ, υ)
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid FR: attaquer ; charger ; assaillir
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner FR: marin [m] ; matelot [m]
กะลาสีเรือ[n. exp.] (kalāsī reūa) EN: sailor FR: marin [m]
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship FR: bateau à vapeur [m]
กำปั่นใบ[n. exp.] (kampan bai) EN: sailing ship FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
การรับน้อง[n. exp.] (kān rap nøn) EN: welcoming ritual for freshmen ; freshman initiation FR: bizutage [m] ; baptême (estudiantin) [m] (Belg.) ; bleusaille [f] (Belg.)
การแต่งงาน[n.] (kān taeng-n) EN: marriage FR: mariage [m] ; union [f] ; épousailles [fpl] (vx)
คอกะลาสี[n.] (khø kalāsī) EN: sailor collar FR:
เครื่องร่อน[n.] (khreūangrǿn) EN: glider ; sailplane FR:
กีฬาเรือใบ[n. exp.] (kīlā reūaba) EN: sailing ; yachting FR: voile [f] ; yachting [m] (vx)
เล็บมือนาง[n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor FR:
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; crew member ; staff FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
นาวิก[n.] (nāwīk) EN: navigator ; sailor ; helmsman ; steersman FR:
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
แง่หิน[n.] (ngaē hin) EN: ledge ; edges of a rock ; edges of a stone FR: saillie [f]
งานแต่งงาน[n. exp.] (ngān taeng-) EN: wedding ceremony ; marriage ceremony ; wedding ; marriage FR: mariage [m] ; cérémonie de mariage [m] ; noce [f] ; épousailles [fpl] (vx)
เงื้อม[n.] (ngeūam) EN: protrusion ; projection FR: saillie [f]
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
ป่าละเมาะ[n.] (pālamǿ) EN: grove ; wood ; scrub forest ; bracken FR: broussaille [f] ; buisson [m] ; fourré [m] ; hallier [m]

sail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bramsegel {n} [naut.]topgallant sail
Stagsegel {n} [naut.]fore-and-aft sail
Gaffelbaum {m}gaff sail boom
Gaffelsegel {n}gaff sail
Lateinersegel {n} [naut.]lateen sail
Leesegel {n} [naut.]studding sail
Lugger-Segel {n} [naut.]lug sail
Rahsegel {n} [naut.]square sail
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn
Fock {f} [naut.]fore sail; jib
Flieger {m} [naut.]jib topsail
Sturmsegel {n} [naut.]lug sail; storm trysail
Segelschnitt {m} [naut.]sail shape
Segelboot {n}sailing boat
Segeljacht {f} [naut.]sailing yacht
Segelregatta {f} [sport]sailing regatta
Segelschiff {n}sailing ship
Matrosenanzug {m}sailor suit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sail
Back to top