ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swagger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swagger*, -swagger-

swagger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swagger (vi.) เดินกร่าง See also: เดินส่ายอาดๆ, เดินวางท่า Syn. strut, swank
swagger (vi.) คุยโว See also: คุยโอ้อวด Syn. boast, brag, show off
swagger (n.) การวางโต See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว Syn. strut, showing off, pomposity
English-Thai: HOPE Dictionary
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride
English-Thai: Nontri Dictionary
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กร่าง (v.) swagger See also: strut, swank Syn. วางโต Ops. สงบเสงี่ยม, เจียมตัว
กราย (v.) swagger See also: move slowly, strut, walk gracefully Syn. กรีดกราย, กรุยกราย
กรีดกราย (adv.) swagger See also: move slowly, strut, walk gracefully Syn. นวยนาด, เยื้องกราย, ลอยชาย
วางกล้าม (v.) swagger See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant Syn. วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า
วางข้อ (v.) swagger See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า
เดินกร่าง (v.) swagger Syn. เดินอวดเบ่ง
เดินอวดเบ่ง (v.) swagger
เยื้องกราย (adv.) swagger See also: move slowly, strut, walk gracefully Syn. นวยนาด, ลอยชาย
กรุยกราย (adv.) swaggeringly See also: coquettishly
ดุ้งดิ้ง (adv.) swaggeringly See also: artificially Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meanwhile, the FBI has been unwilling to comment on information that an agent of theirs was assaulted and disarmed by Swagger as he fled the scene, possibly in a stolen FBI vehicle.ในขณะเดียวกัน เอฟ.บี.ไอ ยังไม่ขอให้ความเห็น ต่อเรื่องที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ถูกทำร้ายและแย่งชิงอาวุธ โดยสแว๊กเกอร์ที่กำลังหนี
At this time, no sign of Swagger has been found.ขณะนี้ ยังไม่มีวี่แววใดๆของสแว๊กเกอร์ค่ะ
...signed and dated by Bob Lee Swagger just 10 days ago....ถูกจารึกไว้โดย บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์ เมื่อ10วันที่ผ่านมา
Federal agents today executed a search warrant in the Wind River range of Wyoming where Swagger had been living for several years.วันนี้หน่วยสืบสวนได้ค้นหา ในแม่น้ำวินด์ในเขตไวโอมิ่ง ที่ๆสแว๊กเกอร์เคยอยู่มาหลายปี
In the meantime, the FBI has been unwilling to comment, as no sign of Swagger has been found.ในขณะเดียวกัน เอฟ.บี.ไอ ยังไม่ขอให้ความเห็น และยังไม่มีวี่แววใดๆของสแว๊กเกอร์ค่ะ
This is a full-scale printout of a target Swagger shot two years ago at 1,000 yards.นี้คือเป้าที่ผมปริ๊นขนาดจริงออกมา ของเป้าที่สแว๊กเกอร์ยิง เมื่อ2ปีก่อน ในระยะ1,000หลา
I read an article. It said Swagger shot a silver dollar at a grand.จากบทความ บอกว่าการยิง ของสแว๊กเกอร์ อยู่ในระดับหัวกะทิ
There's only one guy who met with Swagger before he disappeared.มีเพียงคนเดียวที่ได้พบสแว๊กเกอร์-ก่อนที่มันจะหายตัวไป
She's maybe the only person in the entire world that would believe anything that Swagger had to say.เธอเป็นคนเดียวบนโลกน์ ที่จะยอมเชื่อคำพูดของสแว๊กเกอรี้
We've given Swagger a new war, he's found a new spotter.เราจะให้สแว๊กเกอร์ได้ เจอสงครามอีกครั้ง มันเจอคนชี้เป้าคนใหม่แล้ว
Things have gotten a little complicated. I got Bob Lee Swagger in custody.เรื่องมันซับซ้อนนิดหน่อย สแว๊กเกอร์อยู่ในการดูแลของผมครับ
All swagger and rock and roll.วางฟอรืมและ ร็อคแอนโรล

swagger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuǎi, ㄓㄨㄞˇ, 跩] waddle; swagger
大摇大摆[dà yáo dà bǎi, ㄉㄚˋ ㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ, 大摇大摆 / 大搖大擺] to strut; swaggering
[wēi, ㄨㄟ, 逶] winding, curving; swagger

swagger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スワガーコート[, suwaga-ko-to] (n) swagger coat
伸し歩く;のし歩く[のしあるく, noshiaruku] (v5k,vi) to swagger
大きな顔をする[おおきなかおをする, ookinakaowosuru] (exp,vs-i) to look as if one is important; to swagger around
肩で風を切る[かたでかぜをきる, katadekazewokiru] (exp,v5r) to swagger about
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P)
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P)
横行闊歩[おうこうかっぽ, oukoukappo] (n,vs) swaggering
聳やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect)
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger
闊歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting

swagger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินกร่าง[v.] (doēn krāng) EN: swagger FR: se pavaner
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank FR:
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
นวยนาด[v.] (nūaynāt) EN: stroll ; strut ; swagger FR:
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger ; throw one's weight around ; act like a big shot FR: se conduire de façon arrogante
วางข้อ[v.] (wāngkhø) EN: swagger FR:
วางปุ่ม[v.] (wāngpum) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางโต[v.] (wāngtō) EN: swagger ; be arrogant ; act big FR:
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big FR: se vanter
เยื้อง[v.] (yeūang) EN: swagger ; walk with grace FR:
เยื้องกราย[v.] (yeūangkrāi) EN: swagger ; walk with grace ; walk elegantly FR:
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air ; walk in a stylish manner ; walk as if sailing FR:
ยกตนข่มท่าน[v. (loc.)] (yoktonkhomt) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter
กรีดกราย[adj.] (krītkrāi) EN: struting ; swaggering ; giving oneself airs and graces ; walking with grace ; walking elegantly FR:
กรุยกราย[adv.] (kruikrāi) EN: untidily ; swaggeringly FR:
กรุ้งกริ่ง[adj.] (krungkring) EN: swaggering ; strutting FR:

swagger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prahlerisch {adv}swaggeringly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swagger
Back to top