ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sheep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sheep*, -sheep-

sheep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sheep (n.) แกะ Syn. lamb, ram
sheep dog (n.) สุนัขเลี้ยงแกะ See also: สุนัขต้อนแกะ Syn. shepherd dog
sheepdog (n.) สุนัขเลี้ยงแกะ Syn. shepherd
sheepherder (n.) คนเลี้ยงแกะ
sheepish (adj.) ขี้อาย See also: เหนียมอาย, รู้สึกอาย Syn. abashed, shamed Ops. unabashed, unashamed
sheepskin (n.) หนังแกะ See also: ผ้าหนังแกะ Syn. leather
sheepskin (n.) ใบประกาศนียบัตร (คำไม่เป็นทางการ)) See also: ใบปริญญาบัตร Syn. degree, diploma
English-Thai: HOPE Dictionary
sheep(ชีพ) n. แกะ,หนังแกะ,บุคคลที่เหนียมอายและถูกชักจูงได้ง่าย,ศาสนิกชน, Syn. milksop
sheep dogn. สุนัขเลี้ยงแกะ,สุนัขคุ้มกันแกะ
sheep's eyesn. การมองด้วยสายตาที่เหนียมอายและด้วยความรัก, Syn. lovesick glances
sheepdogn. สุนัขเลี้ยงแกะ,สุนัขคุ้มกันแกะ
sheepherder(ชีพ'เฮิร์ดเดอะ) n. ผู้เลี้ยงแกะ., See also: shepherding n.,adj.
sheepish(ชิพ'พิช) adj. เหนียมอาย,เหมือนแกะ (เหนียมอาย,เชื่อฟัง), See also: sheepishness n., Syn. grined
English-Thai: Nontri Dictionary
sheep(n) แกะ
sheepish(adj) ขี้อาย,เหนียมอาย,เชื่อฟัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sheepแกะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกะ (n.) sheep See also: ewe, ram
เก้ออาย (adv.) sheepishly See also: pusillanimously, timidly Syn. เก้อเขิน
เจื่อน (adv.) sheepishly See also: embarrassingly
แหย (adv.) sheepishly See also: pusillanimously, timidly Syn. เก้ออาย, เก้อเขิน
แกะดำ (n.) black sheep
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The road ahead was full of sheepถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sheep you asked for is inside.แกะที่เธอต้องการอยู่ในกล่องนี่
Do you think this sheep will need a lot of grass?ดี - แกะต้องกินหญ้าเยอะ ๆรึเปล่า
This sheep isn't so small.แกะตัวนี้ไม่เล็กเท่าไหร่เลย
I'd grown too old to see sheep through the walls of boxes.ผมแก่เกินกว่า ที่จะมองเห็นแกะผ่านผนังกล่องแล้ว
And for millions of years, sheep have been eating them just the same. Eating them.และแกะก็กินมัน มาตั้งหลายล้านปีแล้วเหมือนกัน
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว
But if a sheep eats the flower, in one moment, all the stars will go dark.แต่ถ้าแกะกินดอกไม้ไปแล้ว ดวงดาวทั้งหมดก็จะมืดมิด
Well, you have to take the sheep once around, and then thrown it in the circle.ก็แย่งซากแกะนั้นมา แล้วก็โยนมันไปในวงกลม
I herded sheep with him.ต้อนฝูงแกะมากับมันด้วย
Quiet, Bo Peep, or your sheep get run over!เงียบนะ, โบ พีพ, หรือจะให้แกะของเธอหลุดออกไป!
What do you say I get someone else to watch the sheep tonight?คุณจะว่าไงถ้าฉันจะให้ใครสักคนมาดูแกะของฉันคืนนี้?
I wanna move up to Nashua, get a nice little spread, get some sheep and tend to them.ผมอยากย้ายไปนาชชัวหาซื้อที่สักผืน

sheep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, 垟] clay sheep buried with the dead
[chàn, ㄔㄢˋ, 羼] confusion; sheep crowding
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, 亡羊补牢 / 亡羊補牢] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted
[shān, ㄕㄢ, 羶] rank odor (of sheep or goats)
[shān, ㄕㄢ, 膻] rank odor (of sheep or goats)
[zhàn, ㄓㄢˋ, 栈 / 棧] a wooden or bamboo pen for sheep or cattle; wood or bamboo trestlework; a warehouse
多利[Duō lì, ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ, 多利] Dolly the sheep
羊群[yáng qún, ㄧㄤˊ ㄑㄩㄣˊ, 羊群] flock of sheep
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, 畜牲] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal!
公羊[gōng yáng, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ, 公羊] ram (male sheep)
[yáng, ㄧㄤˊ, 羊] sheep; surname Yang
羊奶[yáng nǎi, ㄧㄤˊ ㄋㄞˇ, 羊奶] sheep's milk
羊皮[yáng pí, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ, 羊皮] sheepskin
羊头[yáng tóu, ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, 羊头 / 羊頭] sheep's head; fig. advertisement for good meat
羔羊[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, 羔羊] sheep; lamb
羊肠小径[yáng cháng xiǎo jìng, ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 羊肠小径 / 羊腸小徑] winding road (twisting and turning like a sheep's intestine)
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 羢] wool of sheep

sheep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シープ[, shi-pu] (n) sheep
シープシャンク[, shi-pushanku] (n) sheep shank
シープスキン[, shi-pusukin] (n) sheep skin
シープドッグ[, shi-pudoggu] (n) sheep dog
ビッグホーン[, bigguho-n] (n) bighorn sheep (Ovis canadensis)
一群の羊[いちぐんのひつじ, ichigunnohitsuji] (n) flock of sheep
一重継ぎ[ひとえつぎ, hitoetsugi] (n) sheep bend (knot)
屠所の羊[としょのひつじ, toshonohitsuji] (exp) discouraged person; (like a) sheep being led to a slaughterhouse
爪弾き[つまびき;つめびき, tsumabiki ; tsumebiki] (n,vs) black sheep (of a family); ostracism
牧羊者[ぼくようしゃ, bokuyousha] (n) sheep breeder; sheepman; shepherd
羊皮[ようひ, youhi] (n) (1) (abbr) sheep skin; fleece; (2) (See 羊皮紙) parchment
羊質虎皮[ようしつこひ, youshitsukohi] (n) sheep in a tiger's skin; gimcrack; showy without real worth; all show and no substance
肝蛭[かんてつ, kantetsu] (n) sheep liver fluke (Fasciola hepatica)
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog
ハギス[, hagisu] (n) haggis (traditional Scottish dish made from a sheep's offal cooked in the animal's stomach)
ムートン[, mu-ton] (n) sheepskin (fre
メーメー;メエメエ[, me-me-; meemee] (n) baa (sound made by sheep); meh
メリノ[, merino] (n) Merino (breed of sheep)
偽善者[ぎぜんしゃ, gizensha] (n) hypocrite; dissembler; wolf in sheep's clothing; fox in a lamb's skin
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing
単複同形[たんぷくどうけい, tanpukudoukei] (n) nouns whose plural has the same form as their singular (e.g. sheep)
牛の毛草[うしのけぐさ;ウシノケグサ, ushinokegusa ; ushinokegusa] (n) (uk) sheep's fescue (Festuca ovina)
牧羊犬[ぼくようけん, bokuyouken] (n) sheepdog
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing
群羊[ぐんよう, gunyou] (n) flock of sheep; collection of weaklings
腸線[ちょうせん, chousen] (n) catgut; sheepgut

sheep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep FR: troupeau de moutons [m]
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
แกะ[n.] (kae) EN: sheep FR: mouton [m] ; brebis [f]
แกะดำ[n.] (kaedam) EN: black sheep FR: mouton noir [m]
คอกแกะ [n.] (khøk kae) EN: sheep pen FR: bergerie [f]
เลี้ยงแกะ [v. exp.] (līeng kae) EN: tend sheep ; herd sheep FR:
เมษ[n.] (mēt) EN: sheep FR: mouton [m]
เนื้อแกะ [n. exp.] (neūa kae) EN: mutton ; meat of sheep ; meat of lamb FR: viande de mouton [f] ; viande d'agneau [f]
ชูชีพ[n. prop.] (Chūchīp ) EN: Shoosheep FR: Shoosheep
เจี๋ยมเจี้ยม[adj.] (jīem-jīem) EN: sheepish ; embarrassed FR:
กระดาษหนัง[n. exp.] (kradāt nang) EN: parchment ; vellum ; goatskin ; sheepskin FR: papier-parchemin [m] ; vélin [m] ; parchemin [m]
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle) FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
หน้าเก้อ[adj.] (nākoē) EN: sheepish FR:
หนังแกะ[n. exp.] (nang kae) EN: sheepskin FR: peau de mouton [f]
ผู้ร้ายในคราบนักบุญ[n. exp.] (phūrāi nai ) EN: a wolf in sheep's clothing FR: un loup déguisé en agneau
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[v. exp.] (yim karīaka) EN: smile sheepishly ; grin foolishly FR:
ยิ้มแหย ๆ[v. exp.] (yim yaē-yaē) EN: look sheepish ; smile sheepishly ; give an embarrassed smile FR:

sheep ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schafzucht {f}sheep farming; sheep breeding
Schafhürde {f}sheep fold
Schafschur {f}sheep shearing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sheep
Back to top