ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sanction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sanction*, -sanction-

sanction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sanction (n.) การอนุมัติ See also: การอนุญาตเป็นทางการ Syn. approval, permit, permission Ops. refusal, rejection
sanction (n.) การสนับสนุน See also: การช่วยเหลือ
sanction (vt.) อนุมัติ See also: เห็นด้วย, อนุญาต, ยินยอมให้
sanction (vt.) ลงโทษ
sanctioned (adj.) ที่ได้รับอำนาจ Syn. allowed
sanctioned (adj.) ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ See also: ตามทำนองคลองธรรม
sanctioned (adj.) ตามกฎหมาย Syn. lawful, rightful
English-Thai: HOPE Dictionary
sanction(แซงคฺ'เชิน) n. การลงโทษ,การอนุญาตเป็นทางการ,สิ่งที่สนับสนุนการกระทำ,บทลงโทษ,การให้สัตยาบัน. vt. ลงโทษ,อนุญาต,อนุมัติ,เห็นด้วย,ยอมให้,ให้สัตยาบัน., See also: sanctionable adj. sanctioner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sanction(n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sanction๑. ทางบังคับ, วิธีการบังคับ๒. การอนุมัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sanctionทางบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will sanction no alliance with the Middle Kingdom.ข้าจะลงโทษการปฏิเสธสัญญาพันธมิตร ครั้งนี้กับพระราชวังหลวงให้สาสม
I didn't sanction this.ผมไม่ได้ทำเรื่องนี้นะ แดนโก้เป็นคนทำ
Do you think you could see fit to sanction that?คุณคิดว่าจะมีโอกาสบ้างมั้ย ที่ทำอะไรได้มากกว่านี้?
Uther would never sanction an army for such a task. He rides with just Gwen and Merlin.อูเธอร์จะไม่ส่งกองทัพใดสำหรับงานนี้ เขามีเพียง Gwen และเมอร์ลิน
I swear to you the CIA did not sanction this.สาบานได้เลยว่าซีไอเอไม่สนับสนุนเรื่องนี้
I don't know who they are, but they sanction Division.ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร แต่พวกเขาแทรกแทรงดิวิชั่น
Satsuma 'n Choshu'll get their Imperial Sanction ta overthrow da Shogunate anyways.ซัทสึมะกับโจชูได้รับพระราชาณุญาติเพื่อให้ล้มล้างโชกุน
Be very careful not to mistake this for a stamp of approval, or sanction from me for you to wage some sort of personal war.อย่าเข้าใจผิดคิดว่า มันได้รับการรับรองจากทุกฝ่าย หรือการแทรกแซงจากผม เพื่อให้คุณมีปัญหาส่วนตัวกับทุกฝ่าย
They have no sanction to enter.พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่นี่
I can't sanction putting an untrained civilian in battle just for effect.ฉันให้ประชาชนที่ไม่เคยผ่านการฝึก
I'll sanction it.{\cHFFFFFF}ข้าจะให้อนุญาต
I swear to God, if your mom doesn't sanction a mission soon, I'm going by myself.ฉันสาบานต่อพระเจ้า ถ้าแม่ของเธอไม่ อนุมัติภารกิจเร็วๆนี้ ฉันจะไปด้วยตัวเอง

sanction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制裁[zhì cái, ㄓˋ ㄘㄞˊ, 制裁] to punish; punishment; sanctions (incl. economic)

sanction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
准許[じゅんきょ, junkyo] (n) approval; sanction
勅許[ちょっきょ, chokkyo] (n) imperial sanction; royal charter; chartered (e.g. chartered accountant)
懲戒処分[ちょうかいしょぶん, choukaishobun] (n) disciplinary measures; (judicial) sanctions
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P)

sanction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
บทลงโทษ[n.] (botlongthōt) EN: penalty ; penalties [pl] ; penalty provision ; penal provision ; penal clause FR: sanction [f]
การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khwambā) EN: economic sanctions FR: sanction économique [f]
การลงโทษ[n.] (kān longthō) EN: sanction ; punishment ; sentence ; scourge FR: sanction [f]
การแซงค์ชั่น[n.] (kān saēngch) EN: sanction FR:
แซงค์ชั่น[v.] (saēngchan) EN: sanction FR:
ทัณฑ์[n.] (than) EN: penalty ; punishment ; sanction FR: peine [f] ; sanction [f] ; punition [f]
โทษ[n.] (thōt) EN: punishment ; penalty ; correction ; sentence FR: sanction [f] ; peine [f] ; punition [f]
บทกำหนดโทษ[n.] (botkamnotth) EN: penalty provision FR: régime des sanctions [m]
โดน[v.] (dōn) EN: be punished FR: être sanction
กรรมกรณ์[v.] (kammakøn) EN: punish ; penalize FR: punir ; sanctionner
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān pit løm) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour FR: punir ; sanctionner
ลงโทษ[v.] (longthōt) EN: punish ; penalize ; chastise FR: punir ; sanctionner ; infliger une punition ; châtier (litt.)
ถูกลงโทษ[v. exp.] (thūk longth) EN: be punished FR: être puni ; être sanctionné 

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sanction
Back to top