ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

secular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *secular*, -secular-

secular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secular (adj.) เกี่ยวกับทางโลก See also: ไม่เกี่ยวกับศาสนา, ทางโลก, ทางฆราวาส Syn. irreligious, worldly
secular (adj.) ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในศตวรรษ See also: ชั่วชีวิต, ที่เกิดนานๆ ครั้ง Syn. epochal, lifelong
secularize (vt.) ทำให้เป็นทางโลก See also: แยกออกจากนอกวัด, ทำให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา, เปลี่ยนเป็นของฆราวาส Syn. undedicate, depose, deconsecrate
secularly (adv.) ตลอดไป
English-Thai: HOPE Dictionary
secular(เซค'คิวละ) adj. ทางโลก,ทางฆราวาส,โลกีย์,ชาตินี้,นอกวัด,ไม่ใช่ทางพระ,ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา,นานแสนนาน,ตลอดไป,เกิดขึ้นครั้งเดียวในยุคหนึ่งหรือศตวรรษหนึ่ง. n. ฆราวาส,ชาวโลก,ปถุชน, See also: secularly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
secular(adj) เกี่ยวกับฆราวาส,ทางโลก,ทางโลกีย์
secularize(vt) เปลี่ยนเป็นฆราวาส,ทำให้เป็นทางโลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secularlizationการแยกฝ่ายอาณาจักรออกจากฝ่ายศาสนจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิด (n.) man who resumes secular life
ทางโลก (adj.) secular See also: temporal, mundane, worldly Ops. ทางธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got my Masters in Divinity then left the seminary to do secular humanitarian work coordinating Third World churches.ฉันได้รับปริญญาโท ของฉันในพระเจ้า จากนั้นก็ออกธรรมะในการ ทำงานด้านมนุษยธรรมฆราวาส ประสานงานคริสตจักร โลกที่สาม
You need to learn to navigate in the secular world if you wanna succeed here.แต่เธอก็ต้องศึกษาเรื่องทางโลก ถ้าหากเธออยากจบจากที่นี่
I can navigate in the secular world without questioning my beliefs.หนูสามารถเข้าใจเรื่องทางโลกได้ โดยไม่คลางแคลงคำสอนในไบเบิล
Well, we all love the Christmas hymns, but it might be jolly to include a secular song.เอ่อ,พวกเราต่างก็ชอบเพลงสวดในเทศกาลคริสมาต์ แต่มันอาจครึกครื้นถ้ารวมเอาเพลงทั่วไปไว้ด้วย
What would be the point of a secular song?อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของเพลงทางโลกล่ะ?
Is that the tippy-tapping of secular boots on the roof?ใช่เสียงเคาะจากรองเท้าบู๊ท บนหลังคารึเปล่า?
Proving that the secular progressive agenda has finally arrived here in the Lima, Ohio, school district.เรื่องคาวๆบัดสีสมัยนี้มันได้รุกล้ำมาถึงที่นี่ ในลิม่า โอไฮโอ เขตของโรงเรียน
Why, because it proves the existence of secular morality?ทำไมล่ะ เพราะมันพิสูจน์การมีตัวตน ของคุณธรรมฆราวาสเหรอ?
I'm not a preacher. Not endorsed by the secular religion.ผมไม่ไช่สาธุคุณ ผมไม่ได้เป็นที่ยอมรับของศาสนาใดๆ
After the election, we all thought that the Khatami regime would be more open to secular work, but I was expelled from school.หลีงจากการเลือกตั้ง เราทุกคนคิดว่าราชวงศ์คาทามี จะเปิดกว้างมากขึ้น
He's drawing from secular sources?เขาจินตนาการภาพเหล่าเทวทูตมาจากภาพ หรืออะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิ้ลงั้นหรอ ?
How would you guys like to take this to a more secular setting?พวกเธอชอบที่จะเป็นฆราวาสไหม?

secular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非宗教[fēi zōng jiào, ㄈㄟ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ, 非宗教] secular (society); non-religious (party)
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, 世俗] profane; secular; worldly
[sú, ㄙㄨˊ, 俗] custom; convention; popular; common; coarse; vulgar; secular

secular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世俗的ヒューマニズム[せぞくてきヒューマニズム, sezokuteki hyu-manizumu] (n) secular humanism
俗世間[ぞくせけん, zokuseken] (n) this world; secular society; workaday world; this life
俗務[ぞくむ, zokumu] (n) secular affairs; worldly cares; daily routine
俗名[ぞくみょう;ぞくめい, zokumyou ; zokumei] (n) common name; popular name; secular name; bad reputation
俗姓[ぞくせい, zokusei] (n) (a priest's) secular surname
俗界[ぞっかい, zokkai] (n) secular life; workaday world
無宗教国;無宗教の国[むしゅうきょうこく(無宗教国);むしゅうきょうのくに(無宗教の国), mushuukyoukoku ( mushuukyou kuni ); mushuukyounokuni ( mushuukyou no kuni )] (n) secular country
経年変化[けいねんへんか, keinenhenka] (n,vs) change over the years; aging; ageing; secular change
還俗[げんぞく, genzoku] (n,vs) return to secular life; secularization; secularisation
世俗主義[せぞくしゅぎ, sezokushugi] (n,adj-no) secularism
世俗化[せぞくか, sezokuka] (n,vs) secularization; secularisation; popularization; popularisation
俗化[ぞっか, zokka] (n,vs) vulgarization; vulgarisation; secularization; secularisation; popularization; popularisation
無宗教[むしゅうきょう, mushuukyou] (adj-no) secular; without (official) religion
神宮奉斎会[じんぐうほうさいかい, jinguuhousaikai] (n) (obs) Ise Shrine Offering Association (secular organization formed from Jingu-kyo in 1899; dissolved in 1946)

secular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คติโลก[n. exp.] (khati lōk) EN: secular tradition ; worldly tradition ; ways of the world FR:
โลกียวิสัย[n.] (lōkīyawisai) EN: worldly pleasure ; secular state FR:
ฆราวาสวิสัย[n. exp.] (kharāwāt wi) EN: secularism FR: sécularisme [m]

secular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verweltlichung {f}secularization
Weltlichkeit {f}secularness
diesseitig {adj}secularistic
säkular; weltlich {adj}secular
säkular; weltlich {adv}secularly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า secular
Back to top