ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharp-eyed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharp-eyed*, -sharp-eyed-

sharp-eyed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharp-eyed (adj.) ตาไว See also: ตาคมกริบ, เฉียบแหลม Syn. eagle-eyed, keen-sighted
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คมกริบ (adj.) sharp-eyed
ตาไว (adj.) sharp-eyed

sharp-eyed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目早い[めばやい, mebayai] (adj-i) sharp-eyed

sharp-eyed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาคม[adj.] (tākhom) EN: sharp-eyed ; sharp-sighted  ; sloe-eyed FR:
ตาแหลม[adj.] (tālaēm) EN: sharp-eyed ; perspicacious FR:
ตาไว[adj.] (tāwai) EN: quick-eyed ; sharp-eyed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharp-eyed
Back to top