ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steadfast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steadfast*, -steadfast-

steadfast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steadfast (adj.) แน่นอน See also: แน่วแน่
steadfastly (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. determinedly
steadfastly (adv.) โดยไม่ยืดหยุ่น See also: อย่างไม่ประนีประนอม, อย่างไม่ยินยอม, อย่างเหนียวแน่น Syn. rigidly, obstinately, firmly Ops. compromisingly, conciliatorily, flexibly
steadfastness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, stiffness
steadfastness (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. tenacity Ops. stamina
steadfastness (n.) แน่วแน่ See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น Syn. firmness
English-Thai: HOPE Dictionary
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่,แน่นอน,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีศรัทธาแน่วแน่,ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted,loya
English-Thai: Nontri Dictionary
steadfast(adj) แน่วแน่,มั่นคง,แน่นอน,ยึดมั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืนหยัด (v.) be steadfast See also: persist in, persevere in, insist on Ops. ถอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A vocal member of the NRA and a steadfast supporter of the second amendment,เสียงของสมาชิก NRA และเป็นผู้สนับสนุนที่มั่นคงจากการแก้ไขครั้งที่สอง
I hope you are steadfast in your commitment to our cause, Yao Fei.ฉันหวังว่าคุณจะยึดมั่น ในข้อผูกมัดของท่าน ระหว่างเรา , เหยา เฟย
Tonight we must remain steadfast.คืนนี้เราต้องเข้มแข็งมั่นคง
Let us move forward steadfastly together....ให้เราไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว พร้อมๆกัน
I know she's steadfast, but unpredictable.รู้แค่ท่านชัดเจน ทว่าไม่อาจเดา

steadfast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍松翠柏[cāng sōng cuì bǎi, ㄘㄤ ㄙㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄅㄞˇ, 苍松翠柏 / 蒼松翠柏] evergreen pine and cypress (成语 saw); steadfast nobility
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚贞不屈 / 堅貞不屈] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 坚定性 / 堅定性] firmness; steadfastness
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, 踏实 / 踏實] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety
踏踏实实[tà tà shí shí, ㄊㄚˋ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄕˊ, 踏踏实实 / 踏踏實實] realistic; down-to-earth; steadfast
刚毅[gāng yì, ㄍㄤ ㄧˋ, 刚毅 / 剛毅] resolute; steadfast; stalwart
坚强不屈[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚强不屈 / 堅強不屈] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast
不移[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, 不移] steadfast; inalienable
笃志[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ, 笃志 / 篤志] steadfast; with single-minded devotion

steadfast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P)
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
不抜[ふばつ, fubatsu] (adj-na,n) firm; steadfast; indomitable; unswerving; invincible
忠義一徹[ちゅうぎいってつ, chuugiittetsu] (n,adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord)
忠義一途[ちゅうぎいちず, chuugiichizu] (n,adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord)
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined
正直一途[しょうじきいちず, shoujikiichizu] (n,adj-na,adj-no) (of) straightforward honesty; steadfastly honest
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant
確乎不抜[かっこふばつ, kakkofubatsu] (n,adj-no) determined; steadfast; unswerving; unshakable
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure
粘り強い(P);ねばり強い[ねばりづよい, nebariduyoi] (adj-i) tenacious; persevering; persistent; stubborn; steadfast; (P)
運根鈍[うんこんどん, unkondon] (n) luck, steadfastness and patience (the three keys to achieving success)

steadfast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเห็ด[adj.] (hūahet) EN: headstrong ; inflexible ; intransigent ; steadfast ; stubborn FR: intransigeant ; inflexible
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable FR:
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable ; garanti
แน่[adj.] (naē) EN: sure ; confident ; certain ; steady; steadfast FR: certain ; sûr
แน่แน่ว[adj.] (naēnaēo) EN: steadfast ; constant FR:
แน่ว[adj.] (naēo) EN: steady ; firm ; steadfast FR:
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering ; decisive FR: résolu
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
ยืนกราน[adj.] (yeūnkrān) EN: resolute ; steadfast FR: résolu
ยืนกระต่ายสามขา[adj.] (yeūnkratāis) EN: opinionated ; steadfast ; unyielding FR: têtu
ยืนหยัด[v.] (yeūnyat) EN: be steadfast ; stand firm FR:
ธิติ[n.] (thiti) EN: energy ; courage ; steadfastness ; firm character; resolution ; wisdom FR:

steadfast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fest; standfest; unentwegt {adj} | fester; standfester; unentwegter | am festesten; am standfestesten; am unentwegtestensteadfast | more steadfast | most steadfast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steadfast
Back to top