ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strife*, -strife-

strife ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strife (n.) การแข่งขันกัน See also: การต่อสู้กัน, การขัดแย้งกัน Syn. conflict, competition, rivalry, struggle Ops. peace
strife (n.) ความบากบั่น (คำโบราณ) See also: ความพยายามอย่างเต็มที่ Syn. striving, strong endeavor
English-Thai: HOPE Dictionary
strife(สไทรฟฺ) n. ความขัดแย้งอย่างรุนแรง,การต่อสู้กัน,การปะทะกัน,การดิ้นรน,การทะเลาะวิวาท,ความสับสนอลหม่าน,ความพยายามเต็มที่,การแข่งขัน, See also: strifeful adj., Syn. discord,conflict-A. peace,concord
English-Thai: Nontri Dictionary
strife(n) ความพยายาม,การวิวาท,การขัดแย้ง,การดิ้นรน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hello, Strife Delivery Service!สวัสดีค่ะ สไตรฟ์ เดลิเวอรี่ เซอร์วิสค่ะ!
He was involved in some political strife 14 years ago, and sent to Jungwon.เขาเป็นลูกชายของท่านหญิง โอ เขามีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามการเมือง เมื่อ 14 ปีก่อน
They say, this strife has made us weak.They say, this strife has made us weak.
With strife to please you, day exceeding day.ด้วยการต่อสู้เพื่อเอาใจเจ้า วันแล้ววันเล่าผ่านไป
Oh, no. It's a story of strife and sadness.ข้าว่าไม่ดีกว่า มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนและความเศร้า
To create strife between my sister and me.เพื่อให้ข้าผิดใจกับพี่สาวไง
Nine is strife and anger; eight represents death and decay.9 คือความขัดแย้ง และขุ่นเคือง และ 8 แสดงถึงความตายและความเสื่อม
D And watches over every wife d d Her gentle smile ends all strife d d And she loves her little children. d♪ ทั้งเฝ้ามองภรรยาทั้งหลาย ♪ ♪ รอยยิ้มพระนาง มลายทุกโทสา ♪ ♪ ทรงรักลูกน้อยของนาง ♪
"Cruel is the strife of brothers."ความโหดร้ายคือการที่พี่น้องทะเลาะกัน
♪ In inches, in miles, in laughter, in strifeวัดเป็นนิ้ว วัดเป็นไมล์ หรือวัดจากรอยยิ้มและคราบน้ำตา
We ask the Warrior to give us courage in these days of strife and turmoil.เราขอให้เทพนักรบมอบความกล้าหาญ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและโกลาหลนี้
I beg you, come to King's Landing, swear fealty to King Joffrey and prevent any strife between the great houses of Lannister and Starkช้าขอร้องเจ้ามาที่คิงศ์แลนดิ้ง สาบานต่อกษัตริย์จ๊อฟฟี่ และป้องกันการปะทะกันระหว่างตะกูลที่ยิ่งใหญ่ของ Lannister และ Stark

strife ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, 内懮外患 / 內懮外患] domestic strife and foreign aggression
内乱[nèi luàn, ㄋㄟˋ ㄌㄨㄢˋ, 内乱 / 內亂] internal disorder; civil strife
倾轧[qīng yà, ㄑㄧㄥ ㄧㄚˋ, 倾轧] conflict; internal strife; dissension
争吵[zhēng chǎo, ㄓㄥ ㄔㄠˇ, 争吵 / 爭吵] dispute; strife
内斗[nèi dòu, ㄋㄟˋ ㄉㄡˋ, 内斗 / 內鬥] internal strife; power struggle

strife ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同士打ち;同士討ち;同士打;同士討[どうしうち;どしうち, doushiuchi ; doshiuchi] (n) (1) friendly fire; killing each other by mistake; (2) internecine strife
学園紛争[がくえんふんそう, gakuenfunsou] (n) campus dispute; campus strife
政争の渦[せいそうのうず, seisounouzu] (n) whirlpool of political strife
政治抗争[せいじこうそう, seijikousou] (n) political strife (antagonism, conflict)
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife)
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P)
内紛[ないふん, naifun] (n) domestic discord; internal discord; internal strife; internal struggle; infighting; storm in a teacup
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
小茄子[こなすび, konasubi] (n) (1) (See 茄子) small eggplant; (2) (uk) Japanese yellow loosestrife (Lysimachia japonica)
岡虎の尾;岡虎尾[おかとらのお;オカトラノオ, okatoranoo ; okatoranoo] (n) (uk) gooseneck loosestrife (Lysimachia clethroides)
政争[せいそう, seisou] (n) political strife; (P)
沼萩[ぬまはぎ, numahagi] (n) (obsc) (See 沼虎の尾) Lysimachia fortunei (species of loosestrife)
沼虎の尾[ぬまとらのお;ヌマトラノオ, numatoranoo ; numatoranoo] (n) (uk) Lysimachia fortunei (species of loosestrife)
波風[なみかぜ, namikaze] (n) (1) wind and waves; (2) strife; discord; dissension
派閥争い[はばつあらそい, habatsuarasoi] (n) factional dispute; factional strife; rivalry between factions
虎の尾[とらのお, toranoo] (n) (1) tiger's tail; (2) (uk) (See 岡虎の尾) gooseneck loosestrife (species of flowering plant, Lysimachia clethroides); (3) (uk) (See 虎の尾羊歯) Asplenium incisum (species of spleenwort)
軋み[きしみ, kishimi] (n) (1) creak; squeak; creaking; squeaking; (2) discord; strife; friction

strife ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผชิญปัญหา[adj.] (phachoēn pa) EN: strife-torn FR: déchiré par les conflits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strife
Back to top