ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

standoffish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *standoffish*, -standoffish-

standoffish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
standoffish (adj.) ใจเย็น See also: สุขุม, เยือกเย็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำเฉย (v.) be standoffish See also: show coolness, turn a cold shoulder to, put on a serious look Syn. โกรธ
มึนตึง (v.) be standoffish See also: show coolness, turn a cold shoulder to, put on a serious look Syn. ทำเฉย, โกรธ
โกรธ (v.) be standoffish See also: show coolness, turn a cold shoulder to, put on a serious look Syn. ทำเฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the neighbor described Rebecca Schroeder as standoffish.เพื่อนบ้านอธิบายลักษณะ รีเบคก้า ชโรเดอร์ว่ารักสันโดษ
Is she kinda standoffish?เธค่อนข้างสุขุม เยือกเย็น ไอวี่ลีก?

standoffish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.)

standoffish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มึนเค[v. exp.] (meun khē) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms FR:
มึนตึง[v.] (meunteung) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า standoffish
Back to top