ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-possession

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-possession*, -self-possession-

self-possession ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-possession (n.) การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ See also: การควบคุมสติได้ Syn. self-control, temperance, unexcitability

self-possession ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
平常心[へいじょうしん, heijoushin] (n) one's self-possession; one's presence of mind

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-possession
Back to top