ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scale*, -scale-

scale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scale (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, scale beam, stapel scale, steelyard
scale (n.) สะเก็ด See also: เกล็ด
scale (vi.) ตกสะเก็ด
scale (vt.) เอาสะเก็ดออก See also: เอาเปลือกออก
scale (n.) อัตรา See also: ระดับ, ขนาด, ชั้น, มาตร, มาตราส่วนแผนที่
scale (n.) ระบบการวัด
scale (vi.) ประมาณ See also: ประเมิน, วัดขนาด
scale (vi.) เพิ่มขึ้น See also: เลื่อนขึ้น
scale beam (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, stapel scale, steelyard
scale down (phrv.) ลดราคาหรือตัวเลขลง Syn. scale up
scale to (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: แปรตาม
scale up (phrv.) เพิ่ม See also: เพิ่มราคาหรือตัวเลข Syn. scale down
scalene (adj.) (สามเหลี่ยม) มีด้านไม่เท่ากัน
scalenus (n.) กล้ามเนื้อบริเวณก้านคอ
scaler (n.) ผู้ชั่ง See also: ผู้วัด
scalers (n.) เครื่องมือขูดหินปูน
English-Thai: HOPE Dictionary
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
scale 2(สเคล) n. การแบ่งเป็นชั้น ๆ ,การแบ่งเป็นขีด ๆ ,มาตราส่วน,มาตราส่วนแผนที่,มาตราการนับ,ไม้บรรทัดที่มีเส้นแบ่ง,เครื่องวัดที่มีเส้นแบ่ง,ระดับเสียง,ระดับชั้น,อัตรา,ความใหญ่เล็ก,ระบบเลื่อนชั้น,ขั้นบันได vt. ขั้นบันได,ปีนไต่,บรรลุผล,ทำตามขั้นตอน,วัดตามขั้นตอน,วัดด้วยไม้บรรทัด
scale-down(สเคล'เดาน์') n. การหดลง,การลดลง,การเลื่อนลงตามมาตราส่วน
scaler(สเคล'เลอะ) n. ผู้ลอกเอาเกล็ดออก,ผู้ลอกเอาเปลือกออก,สัตว์ที่ลอกคราบ,ผู้ชั่งตาชั่ง,ผู้ทำหน้าที่วัด (ตามมาตราส่วน) ,ผู้ใช้ไม้บรรทัดวัด
English-Thai: Nontri Dictionary
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scaleมาตราส่วน, สเกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scale downย่อส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scale toleranceส่วนแตกต่างของเครื่องวัดที่ยอมผ่อนผันให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scale upขยายส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scalene-รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaler๑. เครื่องขูดเกล็ด๒. เครื่องมือขูดหินน้ำลาย๓. เครื่องตรวจวัดรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
scaleมาตราส่วน, ระบบที่แสดงการแบ่งช่วงหรือความยาวออกเป็นหน่วยย่อยที่เท่ากัน เช่น มาตราส่วนบนไม้บรรทัด มาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอด (v.) scale See also: scrape off Syn. ขูด
มาตราส่วน (n.) scale Syn. อัตราส่วน
มาตราส่วน (n.) scale Syn. อัตราส่วน
ส่วนสัด (n.) scale Syn. สัดส่วน
เกล็ด (n.) scale See also: pellicle
เกล็ดปลา (n.) scale See also: fish scale
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (n.) scalene triangle Syn. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (n.) scalene triangle Syn. รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า Ops. สามเหลี่ยมด้านเท่า
ตกสะเก็ด (v.) form scales See also: have a covering of dried blood, form a scab Syn. เป็นสะเก็ด, แห้งกรัง
เป็นสะเก็ด (v.) form scales See also: have a covering of dried blood, form a scab Syn. แห้งกรัง
แห้งกรัง (v.) form scales See also: have a covering of dried blood, form a scab Syn. เป็นสะเก็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด
A scale was found in his bathtube.พบเกล็ดปลาในอ่างอาบน้ำ ของเขา
Excellent work, Iago! Ah, go on. -No, really--on a scale of one to ten, you are eleven.ต่อไป ไม่สิ จริงๆแล้ว ในระดับ 1-10 เจ้าคือ 11
On an unlimited scale new chemicals that had never existed before in the world.และสร้างสารเคมีใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก ในปริมาณที่ไม่จำกัด
...you can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism....คุณสามารถกำหนดตำแหน่งประเทศใด ๆ ตามไม้บรรทัดนี้ ที่มีมาตรวัดตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงระบอบเผด็จการ
That time scale isn't in months. It's in weeks.หน่วยเวลาไม่ใช่เดือน แต่เป็นสัปดาห์
I set the scale to decagrams, though.ฉันจะตั้งหน่วยไว้เป็นเดกะกรัมนะ
Tessa, you have to understand the scale of this.เทสสา เธอต้องเข้าใจขนาดของมันก่อน
We'll grade them on a scale of one to ten.เราจะแยกให้คะแนน 1-10
We hold without failing, under the mother of all blizzards melded together, a single body, like the scale ...of turltes are fitted.เราหยุดแต่ไม่ล้ม ภายใต้ พายุหิมะอันยิ่งใหญ่ - หลอมรวมไปด้วยกัน ร่างอันโดดเดี่ยว เหมือนเลียนแบบ ตอนเต่าหดกระดอง
Pay scale would be nice, though.ลองวัดขนาด น่าจะดี ถ้าได้แล้ว
Quarter mile if I remember the scale properly.1/4 ไมล์ ถ้าฉันกะไม่ผิด

scale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, 一鳞半爪 / 一鱗半爪] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
大型企业[dà xíng qǐ yè, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 大型企业 / 大型企業] large scale industry; major industry
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 热力学温标 / 熱力學溫標] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero)
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
润格[rùn gé, ㄖㄨㄣˋ ㄍㄜˊ, 润格 / 潤格] scale of fee payment for a painter, calligrapher or writer
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
采办[cǎi bàn, ㄘㄞˇ ㄅㄢˋ, 采办 / 採辦] buy on a considerable scale; purchase
大举[dà jǔ, ㄉㄚˋ ㄐㄩˇ, 大举 / 大舉] carry out a large-scale (military) operation
摄氏温标[Shè shì wēn biāo, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 摄氏温标 / 攝氏溫標] Celsius (centigrade) temperature scale
地质年代表[dì zhì nián dài biǎo, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 地质年代表 / 地質年代表] geological time scale
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 古登堡] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale
不等边三角形[bù děng biān sān jiǎo xíng, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 不等边三角形 / 不等邊三角形] scalene triangle
不规则三角形[bù guī zé sān jiǎo xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 不规则三角形 / 不規則三角形] scalene triangle (math.)
刻度[kè dù, ㄎㄜˋ ㄉㄨˋ, 刻度] marked scale; graduated scale
大型[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, 大型] large scale; wide scale; broad scale
大范围[dà fàn wéi, ㄉㄚˋ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, 大范围 / 大範圍] large-scale
开尔文[Kāi ěr wén, ㄎㄞ ㄦˇ ㄨㄣˊ, 开尔文 / 開爾文] Lord Kelvin 1824-1907, British physicist (William Thomson); Kelvin (temperature scale)
银点[yín diǎn, ˊ ㄉㄧㄢˇ, 银点 / 銀點] the silver point; the melting point of silver 962°C used as a calibration point in some temperature scales
音阶[yīn jiē, ㄐㄧㄝ, 音阶 / 音階] musical scale
合四乙尺工[hé sì yǐ chǐ gōng, ㄏㄜˊ ㄙˋ ㄧˇ ㄔˇ ㄍㄨㄥ, 合四乙尺工] names of the five notes of the Chinese pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la
[zhǐ, ㄓˇ, 征 / 徵] note in Chinese musical scale
位次[wèi cì, ㄨㄟˋ ㄘˋ, 位次] place (in numbered sequence); degree on employment scale
五声音阶[wǔ shēng yīn jiē, ˇ ㄕㄥ ㄐㄧㄝ, 五声音阶 / 五聲音階] pentatonic scale
比例[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, 比例] proportion; scale
量程[liáng chéng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄥˊ, 量程] range (of scales or measuring equipment)
擦亮眼睛[cā liàng yǎn jīng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, 擦亮眼睛] remove the scales from one's eyes; sharpen one's vigilance
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 角] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue
天平[tiān píng, ㄊㄧㄢ ㄆㄧㄥˊ, 天平] scales (to weigh things)
定标器[dìng biāo qì, ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄠ ㄑㄧˋ, 定标器 / 定標器] scaler
尺度[chǐ dù, ㄔˇ ㄉㄨˋ, 尺度] scale; yardstick
标度[biāo dù, ㄅㄧㄠ ㄉㄨˋ, 标度 / 標度] scale
比例尺[bǐ lì chǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 比例尺] scale; architect's scale; engineer's scale
[dēng, ㄉㄥ, 登] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record
磅秤[bàng chèng, ㄅㄤˋ ㄔㄥˋ, 磅秤] scale; platform balance
奏鸣曲式[zòu míng qǔ shì, ㄗㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ ㄕˋ, 奏鸣曲式 / 奏鳴曲式] sonata form (one of the large-scale structures used in Western classical music)
[chěng, ㄔㄥˇ, 秤] steel yard; scales
温标[wēn biāo, ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 温标 / 溫標] temperature scale

scale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
イセリア介殻虫[イセリアかいがらむし;イセリアカイガラムシ, iseria kaigaramushi ; iseriakaigaramushi] (n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi)
エルエスアイ[, eruesuai] (n) {comp} large scale integrated circuit; LSI
カラースケール[, kara-suke-ru] (n) color scale
ガレージキット[, gare-jikitto] (n) (See ガレキ,フィギュア) small scale production model kit (e.g. for figurines) (wasei
ガレキ[, gareki] (n) (abbr) (See ガレージキット) small scale production model kit (e.g. for figurines)
グレースケール[, gure-suke-ru] (n) {comp} gray scale
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month
スケールメリット[, suke-rumeritto] (n) (See 規模効果) economy of scale (wasei
スライディングスケール[, suraideingusuke-ru] (n) sliding scale
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, to] (n) 7th in a sequence denoted by the iroha system; 7th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, ni] (n) 4th in a sequence denoted by the iroha system; 4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ha] (n) 3rd in a sequence denoted by the iroha system; 3rd note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
ファ[, fa] (n) fa; fah; 4th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, he] (n) 6th in a sequence denoted by the iroha system; 6th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ho] (n) 5th in a sequence denoted by the iroha system; 5th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] (n) {comp} marker size scale factor
リヒタースケール[, rihita-suke-ru] (n) Richter Scale (of earthquakes)
ルビー蝋虫[ルビーろうむし, rubi-roumushi] (n) red wax scale
一文商い[いちもんあきない, ichimon'akinai] (n) (a) penny store; business on a small scale
係数器[けいすうき, keisuuki] (n) {comp} coefficient unit; scale multiplier
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P)
円鱗[えんりん, enrin] (n) cycloid scale
副尺[ふくしゃく, fukushaku] (n) vernier scale
十二律[じゅうにりつ, juuniritsu] (n) (See 雅楽) ancient Chinese chromatic scale (primarily used in Japan for gagaku, etc.)
壱越[いちこつ, ichikotsu] (n) (See 黄鐘・こうしょう,十二律) (in Japan) 1st note of the ancient chromatic scale (approx. D)
壱越調[いちこつちょう;いちこちちょう, ichikotsuchou ; ichikochichou] (n) (in gagaku) scale similar to Mixolydian mode on D
売り捌く;売りさばく[うりさばく, urisabaku] (v5k,vt) (1) to sell out; (2) to sell widely; to sell on a large scale
大呂[たいりょ;たいろ, tairyo ; tairo] (n) (1) (See 十二律,断吟) (in China) 2nd note of the ancient chromatic scale (approx. D sharp); (2) twelfth lunar month
夷則[いそく, isoku] (n) (1) (See 十二律,鸞鏡) (in China) 9th note of the ancient chromatic scale (approx. A sharp); (2) seventh lunar month
対数目盛[たいすうめもり, taisuumemori] (n) logarithmic scale
応鐘[おうしょう, oushou] (n) (1) (See 十二律,上無) (in China) 12th note of the ancient chromatic scale (approx. C sharp); (2) tenth month of the lunar calendar
手広く[てびろく, tebiroku] (adv) widely; extensively; on an extensive scale
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale
攀じる[よじる, yojiru] (v1) (See よじ登る) to clamber (up); to scale
旋律的短音階[せんりつてきたんおんかい, senritsutekitan'onkai] (n) melodic minor scale
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グレースケール[ぐれーすけーる, gure-suke-ru] gray scale
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier
倍率[ばいりつ, bairitsu] scale factor, scaling factor
小規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor)
線幅倍率[せんぷくばいりつ, senpukubairitsu] linewidth scale factor
世界規模[せかいきぼ, sekaikibo] global (scale)
倍率付き測定単位[ばいりつつきそくていたんい, bairitsutsukisokuteitan'i] scaled measurement unit, SMU
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration

scale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
อัตราส่วนมาตรา[n. exp.] (attrāsūan m) EN: ratio scale FR:
แบบจำลอง[n.] (baēp jamløn) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
กะเทาะ[v.] (kathǿ) EN: crack ; flake off ; scale FR:
คันชั่ง[n.] (khanchang) EN: scale beam ; steelyard FR:
ขยายส่วน[v. exp.] (khayāi suan) EN: scale up ; enlarge proportionately FR:
ขอด[v.] (khøt) EN: scale ; scrape FR:
ขอดเกล็ด[v. exp.] (khøt klet) EN: scale a fish FR: écailler
ขอดเกล็ดปลา[v. exp.] (khøt klet p) EN: scale a fish FR: écailler
เครื่องชั่งดิจิตอล[n. exp.] (khreūang ch) EN: digital scale FR: balance digitale [f]
เครื่องชั่งน้ำหนัก[n. exp.] (khreūang ch) EN: scale ; weighing apparatus FR: balance [f] ; pèse-personne [m]
เครื่องชั่งน้ำหนักทารก[n. exp.] (khreūang ch) EN: baby scale FR: balance pour bébé [f] ; pèse-bébé [m]
ความใหญ่เล็ก[n.] (khwām yai-l) EN: scale ; magnitude ; level ; degree ; size FR:
เกล็ด[n.] (klet) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat FR: écaille [f]
เกล็ดปลา[n. exp.] (klet plā) EN: fish scale ; scale FR: écaille de poisson [f]
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มาตร[n.] (māt) EN: measure ; yardstick ; scale FR:
มาตรอันดับ[n. exp.] (māt andap) EN: ordinal scale FR:
มาตรอันตรภาค[n. exp.] (māt antarap) EN: interval scale FR:
มาตรอัตราส่วน[n. exp.] (māt attrāsu) EN: ratio scale FR:
มาตรนามบัญญัติ[n. exp.] (māt nām ban) EN: nominal scale FR:
มาตรา[n.] (mattrā) EN: system ; table ; unit ; standard ; scale FR: système (d'unités) [m]
มาตราอัตราส่วน[n. exp.] (māttrā attr) EN: ratio scale FR:
มาตราแบบช่วง[n. exp.] (māttrā baēp) EN: interval scale FR:
มาตราโบฟอร์ต[n. exp.] (mattrā Bōfø) EN: Beaufort scale FR: échelle de Beaufort [f]
มาตราจำแนกประเภท[n. exp.] (māttrā jamn) EN: nominal scale FR:
มาตราจัดลำดับ[n. exp.] (māttrā jat ) EN: ranking scale FR:
มาตรการประเมิน[n. exp.] (māttra kān ) EN: rating scale FR:
มาตราลมโบฟอร์ต [n. exp.] (māttrā lom ) EN: Beaufort wind scale ; Beaufort scale ; Beaufort wind force scale FR: échelle de Beaufort [f]
มาตราเมอร์คัลลี ; มาตราเมอร์แคลลี[n. exp.] (māttrā Moēk) EN: Mercalli intensity scale FR: échelle de Mercalli [f]
มาตรานามบัญญัติ[n. exp.] (māttrā nām ) EN: nominal scale ; classification scale FR:
มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์[n. exp.] (māttrā rawā) EN: International Nuclear Event Scale (INES) ; nternational Nuclear and Radiological Event Scale (INES) FR:
มาตราเรียงอันดับ[n. exp.] (māttrā rīen) EN: ordinal scale FR:
มาตราเรียงลำดับ[n. exp.] (māttrā rīen) EN: ordinal scale ; ranking scale FR:
มาตราริกเตอร์ [n. exp.] (māttrā Rikt) EN: Richter scale FR: échelle de Richter [f]
มาตราสัญกรณ์[n. exp.] (mattrā sany) EN: scale of notation FR:
มาตราส่วน[n.] (māttrāsuan ) EN: scale FR: échelle (graphique) [f] ; rapport [m]
มาตราส่วนเชิงลอการิทึม[n. exp.] (māttrāsuan ) EN: logarithmic scale FR: échelle logarithmique [f]
มาตราส่วนแผนที่[n. exp.] (māttrāsuan ) EN: map scale FR: échelle cartographique [f] ; échelle [f]
มาตราฐานห้า[n. exp.] (māttrā thān) EN: quinary scale FR:

scale ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
maßstabsgerechte Karte {f}accurate scale map
Strichskala {f}division scale
Großeinsatz {m}large scale operation
Großindustrie {f}large scale industry
Großunternehmen {n}large scale enterprise
Großunternehmer {m}large scale manufacturer
lokale Ebene {f}local scale
Lohntarif {m}pay scale
Richter-Skala {f}Richter scale
Gebührenordnung {f}scale of fees; scale of charges
Justierwaage {f}adjusting scales
Schuppenschmuckvogel {m} [ornith.]Scaled Fruiteater
Laborabfüllanlage {f}laborartory-scale filling system
Massentierhaltung {f}large-scale livestock farming
Millimeterpapier {n}scale paper
Nonius {m}vernier (scale)
Impulsuntersetzer {m}pulse scaler
Einteilungsfaktor {m}scale factor
Maßeinheit {f}scale unit
Skalierungsfaktor {m}scale factor; scaling factor
Tarif {m}scale of charges
Teilstrich {m}scale line
Schuppenpanzer {m} [zool.]scale armour
Tongeschlecht {n} [mus.]scale
Gleiswaage {f}track scales

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scale
Back to top