ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scantiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scantiness*, -scantiness-

scantiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scantiness (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. derth, lack, smallness
English-Thai: Nontri Dictionary
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scantiness
Back to top