ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sickly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sickly*, -sickly-

sickly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sickly (adj.) เจ็บป่วยบ่อย See also: ป่วยเรื้อรัง, ซีดเซียว, บอบบาง, ไม่แข็งแรง, กระเสาะกระแสะ Syn. feeble, weak Ops. healthy, well
sickly (adj.) ซึ่งไม่น่ามอง See also: น่าเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระออดกระแอด (adv.) sickly See also: ailing Syn. ออดแอด Ops. แข็งแรง
กระเสาะกระแสะ (adv.) sickly See also: feebly, weak Syn. เสาะแสะ, ออดแอด
ขี้โรค (adj.) sickly See also: frail, weak, ailing
ออดแอด (adv.) sickly Syn. กระเสาะกระแสะ
โกโรโกโรค (adj.) sickly See also: diseased, emaciated, weedy, thin and feeble, lean and weak Syn. ขี้โรค, ผอมแห้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been sickly since I was a baby and didn't have many friends.ฉันนะร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เด็ก เลยไม่ค่อยมีเพื่อน
If he'd been small or puny or sickly or misshapen he would have been discarded....หากมีร่างแคระแกร็น อ่อนแอ ขี้โรค หรือพิการอย่างใด... ...มันก็จะถูกกำจัดทิ้ง
He scorns the Chinese as sickly cowardsมันเหยียดหยามชาวจีน ว่าเป็น ขี้โรคเอเซีย
We, who were still small and sickly at that time, preferred the library over the playground.พวกเรา ที่ตอนนั้นตัวเล็ก แถมยังขี้โรค จึงชอบที่จะไปขลุกอยู่ในห้องสมุดมากกว่าสนามเด็กเล่น
A confused, sickly man for Derek to look at?ที่สับสน มาให้เดเรกดู?
It's gotta be the right one, one of the sickly ones.ต้องเป็นเด็กถูกคน เด็กป่วย
Even if she weren't too sickly she'd not wanna see the murderer of her brothers.ต่อให้เธอไม่ป่วยหนัก เธอก็คงไม่อยากเจอหน้า ฆาตกรที่ฆ่าพี่ชายเธอ
I'll be sickly sweet.ฉันจะน่ารักน่าอ้วกเลย
And Ringo starr was a sickly little kid, which probably means he was sitting down a lot.และ Ringo Starr ก็เป็นเด็กที่ป่วยคนหนึ่ง ซึ่งหมายถึง เขานั่งนานเกินไป
Robin Arryn is a sickly little boy.โรบิน แอรินเป็น rôbín oêrín pé n เด็กขี้โรคตัวเล็กๆ dé k qi· rôxtvá lé k~
And sickly little boys sometimes become powerful men.และเด็กขี้โรคตัวเล็กๆ lế dé k qi· rôxtvá lé k~ บางทีก็เติบใหญ่มามีอิทธิพล bag ţikº tû b hñä'mamioíţťíᵽl
You must think my life's pretty sickly, don't you?คุณคงคิดว่าชืวิตฉันน่าสมเพช

sickly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍白色[cāng bái sè, ㄘㄤ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, 苍白色 / 蒼白色] pale; wan; sickly white
病容[bìng róng, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨㄥˊ, 病容] sickly look
焦黄[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, 焦黄 / 焦黃] sallow; yellow and withered; sickly

sickly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひ弱[ひよわ, hiyowa] (adj-na,n) weak; delicate; sickly
ひ弱い[ひよわい, hiyowai] (adj-i) weak; sickly
口から砂糖が出る[くちからさとうがでる, kuchikarasatougaderu] (exp,v1) (obsc) sickly sweet
病躯[びょうく, byouku] (n) sick body; sickly constitution
虚弱児[きょじゃくじ, kyojakuji] (n) physically weak or sickly child
多病[たびょう, tabyou] (adj-na,n,adj-no) sickly; delicate constitution
甘ったるい;甘たるい[あまったるい(甘ったるい);あまたるい(甘たるい), amattarui ( amatta rui ); amatarui ( kan tarui )] (adj-i) (1) sentimental; mushy; (2) sugary; saccharine; sickly-sweet

sickly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะหร่องเทศ[adj.] (karǿng thēt) EN: thin ; emaciated ; sickly FR:
ขี้โรค[adj.] (khī rōk) EN: sickly ; ailing FR: maladif ; souffrant
กระออดกระแอด[adj.] (kra-øtkra-a) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
กระเสาะกระแสะ[adj.] (krasǿkrasae) EN: sickly ; ailing ; in poor health FR:
อมโรค[adj.] (omrōk) EN: sickly ; prone to sickness FR: maladif
ออดแอด[adj.] (øt-aēt) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
สามวันดีสี่วันไข้[adj.] (sāmwandīsīw) EN: sickly FR: maladif
เซียว[adj.] (sīo) EN: pale ; wan ; sickly FR: pâle ; blafard
ยิ้มเจื่อน[v.] (yimjeūoen) EN: give a sickly smile FR:
ยิ้มเจื่อน ๆ[v. exp.] (yim jeūoen-) EN: give a sickly smile ; force a wry smile FR:

sickly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seekrank {adv}seasickly
kränklich {adj} | kränklicher | am kränklichstensickly | more sickly; sicklier | most sickly; sickliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sickly
Back to top